Zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Karta pojazdu jest to dokument samochodu potwierdzający m.in. jego pochodzenie . Dokument ten ma zapewnić pewność obrotu, bowiem powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, a do sprzedania pojazdu niezbędne jest dołączenie karty pojazdu. Zatem karta pojazdu podąża za samochodem, także wtedy, gdy zmienia się właściciel pojazdu.

Na jakiej podstawie pobiera się opłaty za kartę pojazdu?

Podstawę prawną pobierania opłat za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W myśl tego przepisu, w przypadku gdy pojazd wprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28. marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zgodnie z §1 ust. 1 tego rozporządzenia, opłata za wydanie karty pojazdu wynosi aktualnie 75 zł, co odpowiada rzeczywistym kosztom druku i dystrybucji karty pojazdu. Wysokość tej opłaty została zmieniona do kwoty 75 zł po wyroku z dnia 17. stycznia 2006 r. Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził bowiem, że §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Jaką kwotę za kartę pojazdu można odzyskać?

Kwota, jakiej można dochodzić z tytułu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wysokością opłaty pobieranej za wydanie karty pojazdu, czyli 500 zł, a rzeczywistymi kosztami druki i dystrybucji kart pojazdu, ustalonymi ostatecznie na kwotę 75 zł. Odzyskać można zatem kwotę 425,00 zł. Nadto można starać się o zwrot odsetek ustawowych od dnia pobrania opłaty.

Krok po kroku: jak odzyskać pieniądze za kartę pojazdu?

1. Wniosek o zwrot pieniędzy należy złożyć do organu, który wydał kartę. To np. starosta (jeśli w karcie pojazdu urzędem wystawiającym dokument jest starostwo) lub prezydent miasta (dokument wystawiony przez urząd miasta). Również właściwy adres jest w karcie. Na wniosku naklejamy znaczek skarbowy za 5 zł. Czekamy na decyzję starosty/prezydenta.
2. Odwołanie od negatywnej decyzji składamy do organu odwoławczego. Jego adres i nazwa są podane w pouczeniu zawartym na końcu decyzji starosty. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
3. Skarga do sądu administracyjnego po otrzymaniu kolejnej decyzji odmownej jest środkiem, który daje szanse na pozytywne zakończenie sporu ze skarbem państwa.

Odzyskanie tych pieniążków nie jest banalnie proste, ponieważ chodzi o postępowanie administracyjne, a to jak większość z nas wie- zazwyczaj jest dość „przykrym doświadczeniem”  Uważam jednak, że warto się starać o zwrot tych 425,00 zł wraz z odsetkami- tym bardziej jak ktoś sprowadził więcej niż jedno auto. Zalecałabym jednak skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który ma w tym zakresie doświadczenie i sukcesy na koncie. Dysponuję namiarami do firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań. Jednak ich prawnicy mającą stuprocentową skuteczność w odzyskiwaniu nadpłat za karty pojazdów

Dodaj komentarz