Zawieszenie działalności gospodarczej – jak to zrobić?

Wielu polskich przedsiębiorców boryka się z czasowymi problemami finansowymi, co nierzadko kończy się zawieszeniem działalności gospodarczej. W takich przypadkach jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Zanim jednak podejmiemy taką decyzję musimy się zapoznać z jej prawnymi skutkami.

Przede wszystkim w czasie zawieszenia firmy nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów.

Ponadto, jeżeli istnieją jakieś zobowiązania to pomimo zawieszenia działalności, należy je regulować..

Jakich formalności musi dopełnić przedsiębiorca, aby zawiesić działalność?

Aby zaprzestać na pewien czas prowadzenia firmy przedsiębiorca musi wypełnić w formie elektronicznej lub papierowej wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Określa w nim długość okresu zawieszenia i wskazuje datę rozpoczęcia tego okresu i zakończenia. Następnie wniosek składa w gminie – osobiście albo listem poleconym – lub przekazuje bezpośrednio do CEIDG w formie elektronicznej.

W przypadku wysłania wniosku listem poleconym podpis wnioskodawcy musi zostać poświadczony przez notariusza, albowiem w przeciwnym razie gmina uzna, że jest on dotknięty brakami formalnymi.

Ważne jest, że działalność może zawiesić tylko taki przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.

Okres zawieszenia

We wniosku przedsiębiorca musi określić, na jaki okres zawiesza prowadzenie działalności. Liczy go w dniach albo miesiącach i dniach lub tylko w miesiącach. Okres zawieszenia biegnie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Nie może to być jednak wcześniejsza data niż dzień złożenia wniosku. Okres ten trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności lub od dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Jak już wspomniałam w okresie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności, ale istnieje prawna możliwość m.in. zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, przyjmowania należności i regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik w kilku spółkach cywilnych można zawiesić wykonywanie jej np. w jednej lub w kilku, ale nie we wszystkich. Gdyby ta osoba wykonywała działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, to wówczas może zawiesić prowadzenie jej nawet tylko w jednej z tych form, natomiast w pozostałych ma prawo dalej ją prowadzić.

Wznowienie  wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast po upływie okresu zawieszenia przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis informacji o odwieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Ważne jest, że nie nastąpi ono automatycznie w dniu wskazanym na wniosku o zawieszenie działalności.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie jej następuje zawsze na wniosek przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz