Czym jest rządowy program „Rodzina na Swoim”?

Rodzina na swoim jest to program rządowy, który został wprowadzony w styczniu 2007 roku. Program ma na celu wspieranie polskim rodzin w nabyciu mieszkania. Pomoc taka obejmuje dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego. Jest to najczęściej spotykany rodzaj kredytu preferencyjnego, czyli kredytu z dopłatami rządowymi. Zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu rodziny rząd dopłaca 50% wartości do odsetek.

Ustawa o której wspomniano ogranicza wielkość powierzchni kredytowanego mieszkania. Przewiduje się, że mieszkanie aby uzyskać dodatek finansowy do oprocentowania kredytu mieszkanie nie może być większe niż 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu jego wielkość nie może przekroczyć 140 metrów kwadratowych. 2 stycznia 2009 roku wprowadzona została nowelizacja do ustawy, która ma ułatwić pozyskiwanie kredytu i zakup lokum.

Kredytów udzielają banki spółdzielcze oraz PKO BP. Obecnie trwają rozmowy z wieloma bankami, które jeszcze nie podpisały umowy z rządem. O kredyt preferencyjny mogą ubiegać się małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Dopłata do odsetek kredytowych przyznawana jest na 8 lat, warto więc zauważyć, że po upływie tego okresu kredyt będzie droższy.

Program rodzina na swoim jest korzyścią przede wszystkim dla osób, które planują kupić mieszkanie. Okazuje się, że popularność kredytów preferencyjnych znacznie wzrosła w ostatnim czasie i przewiduje się, że pożyczki preferencyjne staną się hitem roku 2009. Kto jeszcze skorzysta na tym programie? Deweloperzy, ponieważ nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem zadłużania się w bankach idzie w górę sprzedaż mieszkań i domów. Przewiduje się także, że ceny mieszkań nieco zmaleją, deweloperzy chcąc skorzystać z intensywnej sprzedaży mieszkań muszą dostosować ceny domów i mieszkać do wymogów kredytów urzędowych.

Rodzina na swoim – jakie kryteria trzeba dziś spełnić, aby otrzymać dopłaty

Program preferencyjnych kredytów „Rodzina na Swoim” pozwolił tysiącom młodych ludzi w Polsce zrealizować plany zakupu mieszkania czy budowy domu. Program polega na tym, że połowę należnych bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat kredytowania, pokrywa budżet państwa.

Rząd dąży jednak do wygaszenia programu „Rodzina na Swoim”. Ma on obowiązywać do końca 2012 roku. Od końca sierpnia 2011 roku zmieniono zasady przyznawania kredytów w ramach programu „Rodzina na Swoim”.

Dziś o kredyt z dopłatami z budżetu państwa może starać się:

 • Małżeństwo,
 • Osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno dziecko:
  • małoletnie,
  • na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
  • uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia,
 • Osoba niepozostająca w związku małżeńskim, tzw. singiel.

Jeśli o kredyt z dopłatami w ramach „Rodzina na swoim” stara się singiel, może on nabyć wyłącznie mieszkanie o metrażu nieprzekraczającym 50 mkw, zaś dopłata przysługuje mu tylko do 30 mkw powierzchni. Jeśli osoba samotna wcześniej była już właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej, nie może skorzystać z programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych.

Kto może się ubiegać o kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Dodatkowo, wnioskujący o kredyt „Rodzina na swoim” muszą posiadać zdolność kredytową, pozwalającą im na spłatę pełnych rat kredytu, nie pomniejszonych o dopłaty budżetowe. Kredyt będzie przyznany tylko osobom, które uprzednio nie były ani nie są stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego. Docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie może posiadać tytułu prawnego własności lub współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Kredyt „Rodzina na swoim” nie przysługuje osobom, które mają spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź są najemcami lokali mieszkalnych. Zmiany w zasadach przyznawania kredytów z dopłatami budżetu państwa wprowadziły również ograniczenie wiekowe dla beneficjentów. Docelowym kredytobiorcom może być osoba, która złoży wniosek o kredyt preferencyjny najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Jeśli wniosek składają małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego współmałżonka. Kryterium wieku nie znajduje zastosowania w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

Nieruchomość w „Rodzina na swoim”

O przyznaniu dopłaty kredytowej „Rodzina na swoim” decyduje to, czy nieruchomość mieści się w wyznaczonych limitach cenowych. Decydujące są przy tym średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych. Do obliczania maksymalnej ceny nieruchomości objętej dopłatą z budżetu państwa są stosowane współczynniki cenowe, wynoszące -0,8 dla rynku wtórnego oraz 1 dla rynku pierwotnego, które mnożone są przez średnią arytmetyczną z dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników, obowiązujących dla danej gminy.

Maksymalnie, małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą kupić z kredytu „Rodzina na swoim” mieszkanie o powierzchni 75 mkw oraz dom o powierzchni 140 mkw. Dopłata przyznawana jest jednak do 50 mkw powierzchni mieszkania oraz 70 mkw powierzchni dla domu.

Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązują obniżone limity cenowe programu „Rodzina na swoim”. Na przykład, w Warszawie na rynku pierwotnym limit cenowy wynosi 5 904 zł za mkw mieszkania.

Kredyt Rodzina na Swoim

Kredyt Rodzina Na Swoim jest to kredyt udzielany z dopłatą ze Skarbu Państwa w ramach rządowego projektu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że przez osiem pierwszych lat część odsetek należnych bankowi, spłaca za nas Skarb Państwa.

Dopłaty te mogą wynosić 50 % wysokości odsetek. Kredyt dostępny jest w ofercie wielu banków. Tak więc kredyty mogą się różnić oprocentowaniem. Przed ostatecznym wyborem, najlepiej zapoznać się z warunkami wszystkich banków, a następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Banki, które udzielają tego kredytu muszą mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dla kogo jest Kredyt Rodzina Na Swoim?

 • • Małżonkowie
 • • Osoby samotnie wychowujące dzieci

Kredyt ten skierowany jest do osób, które samotnie wychowują dzieci oraz małżeństw. Należy jednak podkreślić, że małżeństwa niekoniecznie muszą mieć dzieci. Natomiast osoby samotne, muszą spełniać określone warunki. Wychowywane przez nich dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat oraz musi się uczyć. W przypadku jeśli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, kryteria odnośnie wieku nie muszą być spełnione. Program „Rodzina na Swoim” z założenia ma pomóc w kupnie mieszkania osobom, których nie stać na innego rodzaju kredyt.

Jeżeli osoba, która chce wziąć kredyt nie posiada zdolności kredytowej, kredyt może wziąć ktoś z nią spokrewniony lub spowinowacony.

Należy pamiętać o tym, że osoby, które zamierzają wziąć Kredyt Rodzina na Swoim nie mogą mieć prawa do własności lub współwłasności mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź domu jednorodzinnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt?
Osoba, która chce otrzymać kredyt musi przedstawić oświadczenie potwierdzające, że nie przysługuje jej prawo do mieszkania bądź domku jednorodzinnego, na który ma być udzielony kredyt Rodzina na Swoim. Ponadto nieruchomość mieszkalna, którą chce zakupić musi leżeć na terytorium Rzeczypospolitej.

Lista części banków, w których można otrzymać Kredyt Rodzina na Swoim:

 • • PKO Bank Polski S.A.
 • • SKOK
 • • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • • Bank Pocztowy S.A.
 • • Bank Pekao – Polska Kasa Opieki
 • • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • • Alior Bank S.A.
 • • DomBank Hipoteczny
 • • Bank Przemysłowo Handlowy
 • • Getin Noble Bank S.A.
 • • Euro Bank S.A.
 • • Bank Zachodni WBK S.A.
 • • MultiBank S.A. (BRE Bank)
 • • Lukas Bank S.A.
 • • Bank Millenium S.A.

Na co można przeznaczyć kredyt?
Kredyt można przeznaczyć na kupno mieszkania lub domku jednorodzinnego, bądź też na zakup domu jednorodzinnego, który jest budowany. Za Kredyt Rodzina na Swoim można także wybudować dom w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt można także przeznaczyć na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku, który wcześniej przeznaczony był do innych celów niż mieszkalne. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie nie może przekraczać 75 m2, natomiast dom 140 m2. Ponadto kredyt można przeznaczyć na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, w której chcemy otrzymać własnościowe prawo do lokalu.

UWAGA! Należy się wcześniej zorientować, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. W każdym województwie określona jest maksymalna cena metra kwadratowego, powyżej której nie jest już przyznawany Kredyt Rodzina na Swoim.

Kredyt Rodzina na Swoim udzielany jest na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) wraz z późniejszymi zmianami.