6 sposobów, jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Zasada jest, że osoba sprzedająca mieszkanie lub dom i uzyskująca w ten sposób przychód, winna odprowadzić od tego podatek.  Poniżej przedstawię 6 sposobów na uniknięcie płacenia podatku przy zbyciu mieszkania lub domu- oczywiście wszystkie zgodne z literą prawa.

1. SPRZEDAJ PO PIĘCIU LATACH

Niezwykle istotna jest data nabycia sprzedawanej nieruchomości. Sprzedaż mieszkania lub domu będzie podlegała PIT, gdy nastąpi przed upływem 5 lat od chwili jej nabycia. Ważne jest, że okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dana nieruchomość została nabyta lub wybudowana.Zatem osoba sprzedająca nieruchomość nabytą w 2006 r. będzie podlegała opodatkowaniu PIT jeżeli sprzedaż ta będzie miała miejsce przed 2011 rokiem.

Sprzedaż nieruchomości to jedno ze źródeł przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z regulacja zawartą w ustawie o PIT źródłem dochodów jest m.in. odpłatne zbycie:

– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

– prawa wieczystego użytkowania gruntów

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w podpunkcie drugim i trzecim- przed upływem pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie).

2. SKORZYSTAJ ZE STAREJ ULGI MIESZKANIOWEJ

Jeżeli sprzedajesz nieruchomość nabytą przed 31.12.2006 r. możesz uniknąć podatku korzystając z ulgi mieszkaniowej. Wolne od podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości:

a. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

– na nabycie w Polsce budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

– na nabycie w Polsce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-na nabycie w Polsce gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim pra­wie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego,

– nabudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowe, re­mont lub modernizację własnego budynku mieszkal­nego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,położonych w RP,

– na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adapta­cję-na cele mes zkarne-własnego budynku niemiesz­kalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalne­go lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, po­łożonych w Polsce,

b. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a tak­że odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na ce­le, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w RP, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pozy czki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

3. SPRAWDŹ JAK NABYŁEŚ NIERUCHOMOŚĆ

Osoby sprzedające nieruchomości nabyte do końca 2006 roku, powinny sprawdzić, w jaki sposób nabyły te mieszkania lub domy. Jeżeli otrzyma­ły je w spadku lub darowiżnie, ich sprzedaż nie bę­dzie objęta podatkiem dochodowym od osób fizycz­nych. Zasadę tą stosujemy bez względu na to, ile czasu minęło od otrzymania nieruchomości do jej sprzedaży.

Przepisy ustawy o PIT obowiązujące do końca 2006 roku (ale mające zastosowanie jeszcze w dzisiejszym stanie prawnym) stanowią, że wolny od podatku do­chodowego jest w całości przychód uzyskany ze sprze­daży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, jeżeli ich nabycie nastąpiło w dro­dze spadku lub darowizny.

4. SKORZYSTAJ Z ULGI MELDUNKOWEJ

W ustawie o PIT obowiązującej od l stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 T. istniała ulga meldunkowa. Zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z od­płatnego zbycia lokalu lub domu, jeżeli podatnik był za­meldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Ważne jest jednak, że do 12-miesięcznego okresu zameldowania podat­nika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania za­równo przed l stycznia 2007 r. (dniem wprowadzenia ulgi meldunkowej), jak i przed datą nabycia nieruchomości.

Osoba, która spełni warunki do skorzystania ze zwolnienia, musi zawiadomić o tym urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania. Należy złożyć oświadczenie, w którym podatnik powiado­mi urząd, że korzysta z ulgi. Niedopełnienie tego wa­runku pozbawia zwolnienia.

5. SKORZYSTAJ Z NOWEJ ULGI MIESZKANIOWEJ

Od stycznia 2009 r, do ustawy o PIT wróciła w zmienionej formie ulga mieszkaniowa. Wolne od podatku są dochody pochodzące z odpłatnego zbycia praw majątkowych związanych z nieruchomościami w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wy­datków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przy­chodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątko­wych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w któ­rym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wy­datkowany na własne cele mieszkaniowe.

6. PAMIĘTAJ O WYPEŁNIENIU FORMULARZY PIT

Każdy, kto sprzedał nieruchomość, musi pamiętać o zło­żeniu odpowiedniego formularza PIT do urzędu skarbo­wego- niezależnie od tego czy podatnik PIT od takiej transakcji musi płacić czy korzysta ze zwolnienia z podatku. Zbycie nieruchomości nabytych do końca 2006 roku trzeba wykazać w PIT-23. Deklarację tę składa się w ciągu 14 dni od momentu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przypadku sprze­daży mioszkań lub domów nabytych w latach 2007— 2008 trzeba stosować formularze PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Deklaracje te zawierają specjalne rubryki na wpisanie transakcji związanych ze zbyciem nieruchomości. Formularze te składa się do końca kwietnia następnego roku podatko­wego po roku, w którym podatnik sprzedał nieruchomość.

W przypadku sprzedaży nieruchomości kupionych od l stycznia 2009 r. podatek wynosi 19 proc. i jest płacony od uzyskanego z takiej transakcji dochodu.

Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych związa­nych z nieruchomościami podatnik musi wykazać przed urzędem skarbowym, składając zeznanie PIT-39. Po za­kończeniu roku podatkowego podatnik będzie zobowią­zany w zeznaniu podatkowym wykazać:

1)  dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłat­nego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zwią­zanych z nieruchomościami i obliczyć należny poda­tek dochodowy od dochodu, do którego nie będzie mieć zastosowania nowa ulga mieszkaniowa, lub

2)  dochody, które będą korzystać z ulgi mieszkaniowej.

Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży lub wynajmu?

Jak wiadomo w ostatnich latach kupienie mieszkania jest coraz większym wyczynem i bardzo mała ilość osób jest w stanie takową operację wykonać. Problem polega na tym, że średnia cena mieszkania w większym mieście to około 250 tysięcy złotych, a żeby otrzymać tak wysoki kredyt hipoteczny, musimy posiadać bezterminową umowę o pracę z określonymi zarobkami, co również nie jest proste. Dlatego właśnie bardzo modne jest wynajmowanie mieszkania, które swoją drogą, również nie należy do tanich rozwiązań. Więc zarówno osoby sprzedające mieszkanie, jak i ci wynajmujący, muszą się bardzo mocno postarać żeby potencjalny klient skorzystał właśnie z jego oferty. Więc jak to zrobić? Przede wszystkim pamiętajmy żeby mieszkanie było czyste! Bez wątpienia jest to najważniejszy element, ponieważ nawet ślicznie wyremontowane mieszkanie, może wyglądać brzydko, jeśli jest brudne. W drugiej kolejności zadbajmy, żeby chociaż zdjęcia w ofercie wyglądały na jasne i bardzo dobrze oświetlone, ponieważ nikt raczej nie chce ciemnych mieszkań. Więc dlaczego najważniejsze są zdjęcia w ofercie wynajmu i sprzedaży? Ponieważ to na ich podstawie są planowane i umawiane spotkania w sprawie nieruchomości, a gdy już potencjalni klienci znajdują się na miejscu, bardzo często są bardzo mocno rozkojarzeni emocjami i wyobrażają sobie jak w tym miejscu będzie wyglądać ich mieszkanie, a tego typu wyobrażenia często przyćmiewają wiele wad, tak samo jak późniejsze wybieranie zakupu. Po za tym im więcej będziemy mieć spotkań w sprawie mieszkania, tym mamy większe szanse na finalizację w szybkim terminie. Ostatnim elementem są same spotkania, o wiele lepiej jest brak pośredników, ponieważ klienci po prostu nie ufają firmom zajmującym się nieruchomościami, ponieważ generują one bardzo duże dodatkowe koszta zarówno dla osób, które chcą wynająć mieszkanie i dla przyszłych najemców, ponieważ od jednej i drugiej strony pobierana jest prowizja, która zazwyczaj wynosi kilkaset złotych. Dodatkowo pracownikami są studenci, którzy nie należą do profesjonalistów i na pewno utrudnią nam całą operacj