Kredyt studencki – czym jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki jest rodzajem pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty. Tego typu oferta skierowana jest do wszystkich polskich studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nie ma również znaczenia rodzaj uczelni w jakiej student się uczy. Kredyt przyznany zostanie zarówno osobie studiującej na państwowej jak i prywatnej uczelni. Kredyt studencki udzielany jest na cały okres studiów, czyli standardowo na 5 lat, w przypadku medycyny na 6 lat. Pożyczkę studencką można zaciągnąć na krótszy czas, na przykład na 3 lata, czyli na okres trwania studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejnym, istotnym warunkiem jaki trzeba spełnić by na studenckie konto napłynęła gotówka jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Jednak nie mogą to być kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po egzaminie dyplomowym. Pożyczka studencka w chwili obecnej wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku, w ratach, których wysokość obecnie wynosi około 650 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów, ściślej mówiąc od czasu wypłacenia ostatniej raty kredytu na konto studenta. Przez okres studiów i czas dwuletniej przerwy student nie płaci żadnych odsetek. Kredyt spłaca się przez dwa razy dłuższy czas niż łączny okres wypłaty kredytu. Czyli na przykład jeśli bank wypłacał nam raty przez czy lata, kredyt spłacamy przez lat sześć. Oprocentowanie zaczyna się od chwili rozpoczęcia spłaty. Student każdego miesiąca otrzymuje dofinansowanie do odsetek, które są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Ubiegać się o kredyt może każdy student, który złoży w banku wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wraz z wymaganymi przez placówkę bankową dokumentami. Oprócz wniosku, który pobrać można z banków udzielających kredyty dołączyć należy między innymi:

 • zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód, że osoba jest studentem
 • zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
 • dowód osobisty

Preferencyjnych pożyczek dla studentów udzielają następujące banki:

– Bank Gospodarki Żywnościowej
– Bank Ochrony Środowiska
– Bank PEKAO SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości
– Bank Zachodni WBK
– Gospodarczy Bank Wielkopolski
– PKO BP

Warunki przyznawania kredytu preferencyjnego

W 2007 roku weszła w życie ustawa o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Początkowo kredyty z dopłatą rządową nie były zbyt atrakcyjne i skorzystało z nich niewiele rodzin. Tendencja się jednak zmieniła. W dobie gdy banki wymagają znacznego wkładu własnego, niektóre z placówek całkowicie zrezygnowały z korzystnych dotąd i bardzo popularnych kredytów walutowych. Obecnie kredyty z dopłatami do odsetek są bardzo atrakcyjne i korzysta z nich wiele rodzin.

Spłata standardowego kredytu składa się z comiesięcznej spłaty części kapitału, który został pożyczony od banku oraz z odsetek naliczanych przez bank od aktualnego salda zadłużenia. W przypadku kredytu preferencyjnego spłacamy pożyczony kapitał i jedynie połowę odsetek. Pozostałe 50% spłaca za nas państwo. Jest to bardzo atrakcyjna wersja, przede wszystkim w początkowym okresie spłaty, gdyż właśnie początkowe raty składają się w dużej części z odsetek a spłata pożyczonego kapitału jest tak naprawdę niewielka.

Aby uzyskać kredyt należy spełnić kilka warunków. Zgodnie z ustawą o wsparciu finansowym rodzin, pożyczka preferencyjna kierowana jest do młodych małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci. Celem zaciągnięcia kredytu jest kupno mieszkania. Mamy wówczas do czynienia z kredytem hipotecznym z dopłatą do odsetek. Ale nie tylko zakup mieszkania może być powodem zaciągania kredytu z dopłatą.

Państwo wyszło ostatnio naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i rolników. Oni także mogą dziś starać się o pożyczkę z dopłatą na inwestycję. Coraz bardziej znane stają się kredyty studenckie, które są bardzo korzystnym sposobem na zapożyczenie się na okres studiów. Ważne jest aby przed przystąpieniem do podpisania umowy złożyć w bankuwniosek kredytowy, na podstawie którego bank podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu. Interesującą propozycję dostają firmy, które zajmują się ociepleniami. Mogą one zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny na podobnych warunkach, co pozostałe kredyty preferencyjne.

Kredyty preferencyjne stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swą atrakcyjność. Są o wiele korzystniejsze od standardowego kredytu mieszkaniowego czy budowlanego. Po pierwsze zaletą jest dopłata do odsetek a po drugie nie wymagają wkładu własnego, a w niektórych sytuacjach jak w przypadku studenta, nie trzeba przedstawiać swoich zarobków. Podkreślić należy, że obecnie dopłata rządowa do odsetek udzielana się na 8 lat.

Aby ubiegać się o dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego należy spełnić szeregu istotnych warunków. Zaciągnąć kredyt preferencyjny na mieszkanie mogą jedynie osoby pozostające w związkach małżeńskich. Osoby samotne nie mogą otrzymać dofinansowania do odsetek. Jedynym wyjątkiem są Ci, którzy samotnie wychowują dzieci. Pary żyjące w związkach nieformalnych nie mają prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny.

Należy zaznaczyć, że kredyt preferencyjne udzielane są wyłącznie w złotówkach. Kredyty walutowe dotąd kusiły niskim oprocentowaniem. Jednak rosnąca ciągle marża czyni je obecnie mało atrakcyjnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach wzrosła popularność kredytów preferencyjnych a drastycznie spadły kredyty w walutach obcych. Każdego tygodnia kolejne banki wycofują się z ich udzielania.

Ważnym warunkiem otrzymana kredytu jest wielkość mieszkania, które zamierzamy zakupuić oraz jegoo cena. W ustawie regulującej warunki programu rodzina na swoim mamy ściśle określone zasady do wielkości i kosztów mieszkania, które musimy spełnić jeśli chcemy otzrymać mieszkanie z dofinansowaniem. Należy mieć także na uwadze, że dofinansowanie do kredytu udzielane jest na okres 8 lat, a po tym okresie rata spłaty kredytu znacznie wzrośnie. Pamiętać należy, że w dniu podpisania umowy kredytobiorca nie może być właścicielem żadnej nieruchomości. Jeśli wcześniej posiadaliśmy mieszkanie należy sprzedać je tuż przed podpisaniem umowy.

Kredyty termomodernizacyjne – czym są?

Kredyt termomodernizacyjny to kolejny przykład tego, że państwo przychodzi z pomocą swoim obywatelom. Zasady przyznawania kredytu regulowane są z mocy ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121). Ustawa ta określa najnowszą formę pomocy państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych. Podstawą uzyskania takiej pomocy jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Najważniejszą zaletą kredytu jest spłata 25% pożyczki przez państwo.

Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Najważniejsze zasady kredytu to: udzielenie owej premii na termomodernizację budynku, kredyt nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji, termin spłaty kredytu to maksymalnie 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu razem z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie mogą być wyższe niż równowartość 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Uzyskanie kredytu przebiega w następujących, charakterystycznych dla tego typu pożyczki, etapach:

wybór audytora energetycznego

 • wybór audytora energetycznego
 • wykonanie audytu
 • podpisanie umowy z bankiem
 • przyznanie premii termomodernizacyjnej
 • realizacja inwestycji
 • otrzymanie premii termomodernizacyjnej.

O preferencyjny kredyt termomodernizacyjny mogą ubiegać się właściciele i zarządcy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zbiorowego zamieszkania np. hotele, akademiki, internaty, bursy, domy dziecka, domy dla bezdomnych i wiele innych.

Kredyty preferencyjne udzielane są tylko przez niektóre banki, wśród nich są między innymi: PKO BP, BISE, Bank Ochrony Środowiska. Kredyt termomomodernizacyjny podobnie jak kredyt studencki jest jednym z najbardziej charakterystycznych kredytów preferencyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt?

Aby starać się o udzielenie jakiegokolwiek kredy musimy zgromadzić aktualne i kompletne dokumenty. Tego będzie wymagał od nas bank. Sprawa nie jest zbyt prosta, wymaga bowiem sporej ilości czasu. Jednak jest to warunek, któremu musimy sprostać. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek. Bez względu na o jakiego rodzaju kredyt czy pożyczkę się staramy musimy przedłożyć w banku wypełniony wniosek, który pobrać możemy w placówce bankowej, w której zamierzamy starać się o kredyt. Wniosek najczęściej zawiera następujące dane: dane wnioskodawcy, kwota kredytu, cel kredytu, terminy spłaty, ewentualne informacje o wcześniej zaciągniętych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia kredytu. Niektóre banki mogą wymagać uzasadnienia potrzeb kredytowych.

Gdy już skompletujemy niezbędne dokumenty bank przystępuje do analizy naszego wniosku. Bierze pod uwagę w przypadku osoby fizycznej: majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, w przypadku osoby prawnej: wiarygodność, zdolność do spłaty, analizę wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocenę płynności finansowej, ocenę sprawności działania. Następnie bank podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. W sytuacji gdy bank przychylnie rozpatrzy nasz wniosek przechodzimy do etapu podpisania umowy kredytowej.

Umowa taka określa strony umowy, w których wnioskodawca nazywany jest kredytobiorcą, a kredytodawcą jest bank. kwotę kredytu, walutę kredytu, cel kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, sposoby zabezpieczenia kredytu, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji pobieranej przez bank. Bank podkreśla także zakres swoich uprawnień, a także warunki zmiany i rozwiązania umowy. Umowa kredytowa musi zostać podpisana na każdej stronie zarówno przez kredytobiorcę jak i przez przedstawiciela banku.

Oprócz wymienionych dokumentów i etapów realizacji kredytu niezbędne podczas podpisania umowy są dwa dokumenty poświadczające tożsamość. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy jak i osób poręczających. Bank wymaga także przedłożenia zaświadczenia o zarobkach, które musi zostać wydane przez osobę upoważnioną w miejscu zatrudnienia. W przypadku poręczycieli sytuacja ma się podobnie. Jak widać proces zaciągnięcia kredytu jest złożony ale warunki kredytowe i szereg formalności muszą być spełnione by nasze konto zostało zasilone potrzebna nam suma.

Tani kredyt konsolidacyjny. Zamień kilka kredytów w jeden!

Czy warto zamienić raty kredytów płaconych w wielu bankach, na jeden i to w dodatku  kosztujący nas sporo taniej? Osoby posiadające w kredyty w kilku bankach, płacące miesięcznie kilka rat, mają możliwość skonsolidowania wszystkich płatności w jedną ratę. Kredyt konsolidacyjny jest obecnie  dla wielu atrakcyjny pod względem finansowym.

Kredyt konsolidacyjny pozwala Ci połączyć wszystkie Twoje zobowiązania w jedno. Przede wszystkim umożliwia Ci zmniejszenie sumy, jaką miesięcznie przeznaczasz na pokrycie rat kredytowych, a dodatkowo nie musisz pamiętać o różnych terminach spłacania rat, ponieważ płacisz tylko jedną ratę w jednym banku.

Możesz skonsolidować różne zobowiązania w jedno – dotyczy to zarówno kredytu na dowolny cel, jak i kredytu gotówkowego oraz kredytu hipotecznego.

Kredyt Konsolidacyjny umożliwia spłatę wielu zobowiązań finansowych, takich jak:

 • kredyt mieszkaniowy
 • kredyt samochodowy
 • kredyt ratalny
 • pożyczka gotówkowa
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe w rachunkach bieżących
 • kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy
 • pozostałe kredyty konsumpcyjne

Podstawowym atutem oferty Kredytu Konsolidacyjnego jest zamiana drogich kredytów konsumpcyjnych na znacznie tańszy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Dzięki temu, zamiast wielu, płacisz tylko jedną niską ratę. Zyskujesz wygodę i czas!

Oferty kredytów konsolidacyjne są obecne w wielu bankach. Zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenia przejściowe
Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń docelowych kredyt jest ubezpieczony na okres od wypłaty kredytu do czasu wpisania hipoteki.

Zabezpieczenia docelowe
– hipoteka
– cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości
– cesja praw z ubezpieczenia na życie

Kredyty dla firm – czym jest i jak otrzymać

Kredyty dla firm można też rozumieć jako kredyty inwestycyjne. Z definicji są to zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, które mają na celu powiększenie wartości majątku trwałego. Kapitał, który jest pozyskiwany w ramach kredytów dla firm może służyć:

 • finansowaniu inwestycji materialnych, w szczególności na zakup środków trwałych takich jak samochody, maszyny czy urządzenia a także modernizację czy rozbudowę obiektów budowlanych powiązanych z działalnością gospodarczą,
 • finansowaniu inwestycji niematerialnych, polegają głównie na zakupie papierów wartościowych,
 • finansowaniu inwestycji finansowych, polegają na zakupie akcji oraz udziałów.

Warunkiem, który decyduje o przyznaniu firmie tego rodzaju kredytu jest najczęściej przedstawienie, że dana inwestycja będzie opłacalna i przyniesie w przyszłości odpowiedni zysk. Firma chcąca uzyskać kredyt inwestycyjny praktycznie zawsze jest zobligowana do przedstawienia biznesplanu przeprowadzenia danej inwestycji, w którym wyszczególnione są wszystkie aspekty związane z działalnością firmy.

Kredyty inwestycyjne, które udzielane są przez banki możemy podzielić na trzy główne rodzaje:

 • kredyt na wyposażenie – powinien być przeznaczony na modernizację lub kupno sprzętu służącego firmie lub nabycie oraz budowę majątku trwałego firmy.
 • kredyty na restrukturyzacje – kredyt ten przeznaczony jest na przebudowę struktury gospodarczej firmy,
 • kredyty na zakup – przedmiotem zakupu mogą być wszelkie obiekty przemysłowe bądź rolne służące generowaniu zysków przedsiębiorstwa.

Kredyty inwestycyjne niekoniecznie muszą być udzielane w formie jednorazowej wypłaty świadczenia pieniężnego, możliwe jest także ustalenie warunków w charakterze linii kredytowej, zależne jest to głównie od definicji przeznaczenia środków na inwestycję.

Kredyt – co to jest oraz jak otrzymać

Bankowość od zawsze opierała się na pożyczaniu pieniędzy. Ba pożycza się przecież nie tylko od banków – pożyczkodawcą może być wszak każdy z nas. W ogólnym rozumieniu znaczenia słowa „kredyt” to po prostu pożyczka pieniędzy, jednak kredytować mogą tylko banki. Jednak aby coś w świetle prawa mogło zostać uznane za kredyt musi mieć spełniony podstawowy warunek –pieniądze pożyczane są na określony i sprecyzowany cel. Może to być zakup nowego pojazdu – kredyt samochodowy, domu lub mieszkania – kredyt mieszkaniowy/hipoteczny, remont, zakup określonej usługi. Finansowanie celów ogólnych nazywa się po prostu pożyczką gotówkową. Biorąc kredyt musimy spełnić szereg określonych warunków:

 1.  Musimy posiadać wystarczającą zdolność kredytową, musimy udowodnić, że nasze źródła utrzymania są pewne, a potrzeby bieżące związane na przykład z utrzymaniem domu, alimentami czy spłatą innych zobowiązań są na tyle niskie, że będziemy zdolni spłacać i tą pożyczkę.
 2. Musimy przedstawić potrzebę zakupu świadczenia oraz sprecyzować zakup – w przypadku mieszkania przedstawić umowę przedwstępną z deweloperem, samochodu umowę ze sprzedającym/dealerem itd.
 3.  Musimy pomyślnie przejść weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdzie sprawdzana jest nasza historia kredytowa i ewentualne zaleganie ze spłatami poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

Pomyślne spełnienie wymogów skutkuje zazwyczaj podpisaniem umowy kredytowej i udostępnieniem środków w formie zawartej w umowie. W umowie znajdują się również warunki spłaty zadłużenia, takie jak okres spłaty, ilość rat, forma spłaty, wysokość każdorazowej raty, oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji oraz warunki dodatkowe, jak wszelkiego rodzaju promocje, możliwość i warunki wcześniejszej spłaty, a także skutki nieterminowości spłat – wysokość odsetek karnych itp. Kredyty możemy podzielić na konsumenckie oraz gospodarcze.

 1. Konsumenckie, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Są to wszelkie kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd.
 2. Gospodarcze, to wszelkie kredyty udzielane instytucjom, przeznaczone na ich rozwój (kredyt inwestycyjny) i  bieżącą działalność, jak na przykład zakup towaru (kredyt obrotowy) .

Zabezpieczenia kredytów są bardzo różnorodne i zależą od jego rodzaju, wielkości, jak również od wewnętrznej polityki banku. Najczęściej wymagane jest włączenie do umowy osoby (osób) trzecich, które zostaną obciążone kredytem w sytuacji, w której właściwy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Takie osoby nazywane są żyrantami. Rzadziej stosuje się weksle lub awale (poręczenie wekslowe). W przypadku kredytów samochodowych czy hipotecznych sporządza się cesje przedmiotu na bank do momentu spłaty zadłużenia. Bank mając częściowe prawo do towaru może go zająć na poczet spłaty części zadłużenia. Ilość i wielkość udzielanych kredytów systematycznie rośnie, obecnie wzrost został trochę przyhamowany światowym  kryzysem gospodarczym, jednak nie należy się spodziewać załamania tego rynku w najbliższym czasie.
 

Jak uniknąć niespodzianek kredytowych? Kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę biorąc kredyt?

Myśl o kredycie, procedurach, formularzach, aneksach, podpisach, klauzulach, oczekiwaniu, wysokości rat, zmianach oprocentowania, kursów walut często przyprawia o zawrót głowy potencjalnych kredytobiorców. Są jednak sposoby na to, aby zminimalizować ilość obaw. Dużo lepiej będziemy czuli się z kredytem, jeśli dowiemy się jak jest skonstruowany. Należy go “oswoić”. Na co warto zwrócić uwagę, aby kredyt w przyszłości nie uwierał?

Oprocentowanie. Jest to cena kredytu liczona według stopy oprocentowania, na którą z kolei składa się stawka referencyjna oraz marża banku. O ile stawki referencyjne są regulowane “odgórnie” przez decyzje banków, sytuację gospodarczą czy polityczną, w przypadku marży jest to suwerenna opłatą ustanawianą przez bank. De facto jest to kwota, która w dużym stopniu różnicuje oferty banków. Warto o nie pytać podczas procedury kredytobrania.

Prowizja od udzielonego kredytu. Jest to aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wiele banków promuje zerowe prowizje. W związku z tym od razu nasuwa się pytanie gdzie ukryte są zyski banku (choć często wcale nie są ukrywane). Aby rozwiać wątpliwości warto poprosić o szczegóły oferty i sprawdzić czy nie ponosimy innych, dodatkowych obciążeń w trakcie spłaty zobowiązań, np. w postaci ubezpieczeń od utraty pracy, zdrowia i innych.

Ubezpieczenie kredytu: To element kredytu, który bywa najbardziej kontrowersyjny, ponieważ powszechnie wydaje się, że zwiększa koszt kredytu.   W praktyce nie jest to oczywiste. Analiza i zestawienie oprocentowania vs. ubezpieczenie pozostawia czesto sumę kredytu na takim samym poziomie. Co więcej – w przypadku niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, Klient dostaje zwrot składki ubezpieczeniowej. 

Dylemat znika, gdy bank wymaga ubezpieczenia. Wtedy nie ma innego rozwiązania jak tylko zaakceptować ten fakt. Co w sytuacji kiedy ubezpieczenie jest opcjonalne? Wówczas trzeba ustalić czy ubezpieczenie oferowane jest na pełny okres kredytowania czy tylko na część. Pamiętajmy, że dłuższy okres objęcia ubezpieczeniem skutkuje wyższymi ratami. Koszt kredytu dla jednych z nas będzie jednak sprawą wtórną wobec komfortu i bezpieczeństwa bliskich, którzy zostają zabezpieczeni na wypadek nieszczęśliwych wypadków czy okoliczności.

Opłata za wcześniejszą spłatę. W przypadku tego zabiegu warto sprawdzić co deklaruje bank, a co jest napisane w umowie. Niektóre banki od razu wpisują wysokość opłaty doradczej z klauzulą o jej zgodności z obowiązująca tabelą opłat i prowizji. Pamiętajmy, że tylko zapis w umowie jest prawomocny – tabele, czy inne zestawienia, które nie są integralną częścią umowy nie spełniają tej funkcji. W rezultacie możemy spotkać się z różną praktyką i zostać wezwani do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Kredyt walutowy: W przypadku pobierania kredytu walutowego możliwość wahań kursu walut jest rzeczywistością, na którą nikt z nas nie ma wpływu. Ujmując rzecz od kuchni, spłacanie kolejnych rat jest wynikiem zakupu przez bank waluty po cenie niższej i odsprzedanie jej nam po wyższej . Praktyka ta jest stosowana powszechnie. Czujności jednak nigdy za wiele. Warto, przed podjęciem decyzji o kredycie, sprawdzić opinię na temat banku w obszarze kredytów walutowych i upewnić się czy nie stosuje dodatkowych zabiegów np. zwiększających swój zysk na ratach w kredytach walutowych.

Okres kredytowania. To kluczowa informacja, która powie nam ile pożyczamy, a ile faktycznie spłacimy. W większości istniejących produktów kredytowych kuszeni jesteśmy niskimi ratami. Druga strona medalu obnaża jednak rzeczywistość, w której spłacamy niskie raty, ale w dłuższym okresie czasu, co finalnie zwiększa całościową kwotę kredytu. Na początku drogi kredytowej należy ocenić czy zdecydować się na wyższe raty, ale uporać się z kredytem szybciej.

Opłata doradcza: Niezależnie od tego czy jest wysoka czy nie, może czasem być kosztem nieoczywistym i okazać się zaskoczeniem podczas podpisywania umowy, a czasem nawet dopiero podczas spłacania zobowiązania kredytowego. W związku z tym warto sprawdzić na początku czy będzie pobierana, jakiej jest wysokości albo czy są możliwości jej ominięcia.

Pożyczki i kredyty

Gdzie szukać pozyczki w internecie? W serwisie finansowym, wyszukiwarce pożyczek oraz w porównywarkach internetowych. W internecie szybko i łatwo dotrzesz do potrzebnych Ci informacji na temat dobrej pożyczki. Po pierwsze masz czas spokojnie zapoznać się z ofertą bez doradcy który próbuje sprzedać Ci swój produkt. W serwisie finansowym możesz przeczytać dokładne informacje o produktach finansowych. Ponadto w serwisie finansowym zapoznasz się z rzetelnymi opiniami profesjonalistów na temat pożyczek i kredytów. Jest to wyjątkowo przejrzyste rozwiązanie dla osób szukających dobrej pożyczki w sieci oraz ceniących swój czas. Za pomocą odpowiednich narzędzi odnajdziesz informacje o kosztach i warunkach finansowania w różnych bankach oraz instytucjach pozabankowych. Dzięki porównywarkom oraz wyszukiwarkom będziesz mógł odnaleźć pożyczkę pasującą do Twoich potrzeb oraz spełniającą  wszystkie narzucone przez Ciebie kryteria.  Ważne aby poszukiwanie finansowania nie przysłoniło nam rozsądnego myślenia. Należy pamiętać aby zawsze zapoznać się z regulaminem danej pożyczki lub kredytu, dokładnie sprawdzić wszystkie informacje o produkcie na głównej stronie instytucji finansowej której produkt nas zainteresował. W razie niejasności bezzwłocznie wyjaśnić wszystkie za i przeciw z konsultantem danej instytucji. Najważniejsze jednak jest to, aby zawsze czytać umowę kredytową przed jej podpisaniem. Należy pamiętać aby nigdy nie brać pożyczki na spłatę innych zobowiązań. To najczęściej popełniany błąd przez kredytobiorców który w bardzo krótkim czasie okazuje się wielkim błędem za który często płaci się przez długie lata.

Kredyty

W naszym serwisie znajdziesz dużo różnych ale i uniwersalnych propozycji wielu instytucji finansowych : kredyty, pożyczki. Zamieściliśmy dużo informacji o kredytach, w zależności czy bierzemy je w banku czy poza bankiem. W banku natomiast mamy do wyboru dużo kredytów gotówkowych na dowolny cel w zależności od ich długości – krótkie do trzydziestu sześciu miesięcy, średnie do pięciu lat czy długie. Średnie i długie przeważnie wymagają dodatkowego zabezpieczenia, przykładowo hipoteczne. Pośród dużego wyboru przedstawiamy dostępne też kredyty na określony cel – samochodowe, ratalne na sprzęt AGD i RTV czy mieszkaniowe. Przeważnie jeśli poszukujesz większej gotówki jest to zwykle kredyt o określonym celu i dłuższym terminie. W poszukiwaniach warto zawróć uwagę tzw RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowani) która jest jednym z głównych wyznaczników twojego kosztu. Nim zaczniesz poszukiwania sprawdź co oferują porównywarki kredytów i pożyczek w naszym serwisie.

Preferencyjny kredyt dla rolników

Kredyty preferencyjne dla rolników wielokrotnie mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarstwa. Dzięki pieniądzom uzyskanym z korzystnej formy pożyczki możliwe jest przeprowadzenie jego modernizacji, rozbudowy czy zmiany profilu na bardziej dochodowy.

Rolnicy zawsze mieli możliwość brania kredytów hipotecznych na swoje gospodarstwa, jednak od 2007 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje im opcja znacznie korzystniejsza, to znaczy kredyty bankowe dofinansowywane. Kredyt udzielany jest ze środków własnych banku, jednak w jego spłacaniu pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt preferencyjny można uzyskać w banku komercyjnym – jest ich jednak tylko kilka – i w prawie każdym banku spółdzielczym. Preferencyjność kredytu realizują się między innymi na pierwszeństwie dostępu do kredytów, korzystniejszych warunkach spłaty, obowiązywaniu niższej od rynkowej stopy procentowej dla kredytobiorcy, możliwości wydłużenia czasu spłaty części lub całości zadłużenia, możliwości zastosowania karencji w spłacie kredytu.

Kredyt preferencyjny przyznawany jest przede wszystkim na wydatki związane z modernizacją i rozbudową gospodarstwa rolnego. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budynków, maszyn i urządzeń rolniczych, linii produkcyjnych. Są jednak pewne obostrzenia, których należy przestrzegać: urządzenia, maszyny i środki transportu muszą mieć co najwyżej 5 lat i nie mogą być przedmiotami zakupionymi wcześniej ze środków pochodzących z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o rozporządzanie zakupioną ziemią, to nie można nią obracać, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była ona zakupiona w ramach kredytu preferencyjnego.

W ramach kredytu preferencyjnego pomoc w spłacie może wynieść do 40% wysokości kredytu oraz 50% dla kredytów udzielanych w ramach przetwórstwa rolnego. Oprócz kredytu dla rolników z preferencyjnych warunków pożyczki mogą też skorzystać przedsiębiorcy w ramach kredytu technologicznego.

Tanie kredyty mieszkaniowe za kilka miesięcy mogą zniknąć

Kredytobiorcy w obecnej chwili cieszą się niskimi stopami procentowymi i dzięki temu niższymi miesięcznymi ratami. Jest to dobry czas dla zainteresowanych kredytami, bo można zaoszczędzić na kosztach pożyczki. Niestety chyba nadciągają czarne chmury nad rynkiem kredytowym, ponieważ są prognozy, że po około 9 miesiącach czeka nas wzrost stóp procentowych i raty pójdą w górę. Tak zakładają inwestujący w kontrakty na stopę procentową. Podstawowa stopa procentowa od lipca utrzymuje się na rekordowo dla Polski niskim poziomie, bo jest to 2,5%. Sprawia to, że WIBOR 3M, który poza marżą najczęściej decyduje o oprocentowaniu kredytu wynosi tylko 2.7%.

WIBOR 3M najprawdopodobniej utrzyma się na zbliżonym poziomie do połowy przyszłego roku. Natomiast w wakacje 2014 roku prognozowany jest on już w okolicach 3%, a na koniec przyszłego roku może wynieść 3,5%.

Podając przykład przy dzisiejszym WIBOR-ze 3M , dla 30 letniego kredytu z marżą 1,6%, wypada 495 zł raty na każde policzone 100 000 zł. Gdy WIBO podniesie się do góry do 3%, to rata wyniesie 513 zł. Jeżeli zgodnie z przewidywaniami inwestorów pod koniec przyszłego roku stawka dojdzie do 3,5%.A obsługa kredytu będzie wymagała więcej wydatków. W przypadku 300 000 PLN kredytu kredytobiorca będzie musiał zapłacić co miesiąc dodatkowe 150 zł, a to z pewnością nie będzie zadowalające.

Ryzyko stopy procentowej pokazuje jak istotne jest to dla osób spłacających kredyty złotowe. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku jest dzisiaj nie do poznania. Rata zmieniła się aż o jedna trzecią.

Biorąc kredyt w połowie 2008 roku na 300 000 zł i 30 lat przy dostępnej marży 1 p.p na starcie mają 2130 zł raty, a teraz oddaje bankowi o 700 zł mniej. Ale gdy była podpisywana umowa kredytowa w czerwcu 2008 roku WIBOR 3M wynosił 6,65%, czyli 4 p.p więcej niż teraz. W 2010 roku doszło do spadku rat do niecałych 1600 zł, po tym jak podstawowa stopa procentowa obniżyła się do rekordowego poziomu 3,5%, a WOBOR do około 3,8-3,9%. Od wiosny 2011 roku bowiem zwiększyły się wydatki na obsługę kredytu, bo podstawowa stop procentowa zaczęła sięgać do 4,75%, a WIBOR 3M do ponad 5%. W efekcie rata przekroczyła 1800 zł. I tak w obecnej chwili mamy raty o 700 zł niższe niż na początku spłaty i prawie 400 zł mniejszej niż w minione wakacje.

Ryzyko stopy procentowej idzie w parze z ryzykiem kursu walutowego sprawiły, że najniższa rata wyniosła 1409 zł.

Czas pokaże, czy przewidywania się sprawdzą. Na razie miejmy nadzieję, że źle nie będzie i kredyty nadal będą produktem cieszącym się ogromnym zainteresowaniem. A kredytobiorcy będą mogli bez problemu spłacać co miesięczny dług, nie burząc domowych wydatków.