Szybka pożyczka na spłatę komornika

Z powodu kryzysu wiele osób straciło swoją pracę. Był o pierwszy krok do kłopotów finansowych. Z powodu braku dochodów nastąpiły problemy w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Wiele uczciwych osób stało się niewypłacalnych. W przypadku umorzeń postępowań komorniczych opłatę za pracę komornika i tak trzeba uiścić. Jednak skąd wziąć na to pieniądze?
Provident jest firmą, która specjalizuje się w szybkich pożyczkach gotówkowych. O pożyczkę może ubiegać się każdy kto ukończył 20 lat i nie przekroczył jeszcze wieku 65 lat. Ponadto warunkiem koniecznym do zaciągnięcia pożyczki jest posiadanie obywatelstwa polskiego. O pożyczkę można ubiegać się przez Internet, przez telefon jak również przez stacjonarne oddziały firmy.

Maksymalnie klient może liczyć na pożyczkę w kwocie 7 tysięcy złotych. Minimalna kwota pożyczki to 500 zł. Pożyczki w przeciwieństwie do pożyczek bankowych nie są spłacane w postaci rat miesięcznych. W Providencie pożyczki spłaca się w ratach tygodniowych. Wysokość raty oraz data jej spłaty ustala pożyczkobiorca. Dzięki temu może dopasować wysokość raty do swoich możliwości finansowych. Im większa ilość rat tym mniejsze obciążenie dla domowego budżetu.

Pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel. Może być to spłata bieżących zobowiązań lub remont mieszkania. Wszystkie pożyczki oferowane w Providencie oferowane są z ubezpieczeniem. Firma nie ponosi całego ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością innych pożyczkobiorców. Dzięki temu oferowane oprocentowanie pożyczki nie jest aż tak wysokie jak w innych konkurencyjnych firmach. Należy jednak pamiętać, że Provident pobiera opłaty za obsługę spłaty pożyczki w domu klienta. Koszty te nie są małe i mogą wynieść nawet 100% wartości nominalnej pożyczki. Jeśli klient wybierze spłatę pożyczki przez przedstawiciela Providenta wówczas musi liczyć się, że poza kosztami związanymi z oprocentowaniem pożyczki, jej nominalną wartością będzie musiał również pokryć koszty związane z ubezpieczeniem i obsługą w domu. Łącznie może okazać się, że pożyczka będzie kosztowała nawet 150%. Dlatego też zanim wybierzemy wygodną spłatę pożyczki w domu warto sobie wszystko przekalkulować.

Kłopoty z kredytem hipotecznym? Czeka cię licytacja komornicza!

Liczba zainteresowanych egzekucjami komorniczymi ciągle wzrasta. Popyt jest ogromny, trzeba więc zapewnić podaż: dla tego zapowiada się więcej niż obecnie egzekucji komorniczych. Masz kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego? Uważaj!

Wzrost zainteresowania licytacjami komorniczymi spowodowany jest atrakcyjną ceną, za jaką można wylicytować dane mieszkanie. Biorąc pod uwagę ceny na rynku mieszkań, taka licytacja to nie lada okazja: przy pierwszej licytacji nieruchomość można kupić za 75% jej wartości, zaś przy drugiej licytacji – za jakieś 66%. To już wystarczający powód aby takimi licytacjami się zainteresować.

Niewykluczone, że zainteresowanie licytacjami komorniczymi zawsze było, ale trudniej było odszukać informacje o zbliżających się przetargach. Obecnie jest to o wiele łatwiejsze, zwłaszcza za sprawą stworzonego przez Krajową Radę Komorniczą portalu www.licytacje.komornik.pl. W serwisie kancelarie komornicze informują o zbliżających się licytacjach. Użytkownik serwisu ma bezpłatny dostęp do podstawowych informacji dotyczących licytowanej nieruchomości. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o kolejnych licytacjach w formie e-maila.

Za potwierdzenie coraz większej popularności licytacji komorniczych niech posłuży fakt że w porównaniu z rokiem 2012 liczba nieruchomości nabytych taką właśnie formą sprzedaży wzrosła niemal dwukrotnie. A chętnych jest o wiele więcej.

Niewykluczone więc, że do licytacji komorniczych będzie dochodziło teraz częściej, a decyzja o interwencji komornika w przypadku niespłacanych długów będzie następowała o wiele szybciej niż do tej pory. Zapotrzebowanie na licytacje komornicze trzeba będzie przecież jakoś zaspokoić. Tylko czy nie odbędzie się to kosztem kredytobiorców?

Skarga na postępowanie komornika

Nie jesteś zadowolony z postępowania prowadzonego przez komornika? Złóż skargę na czynności przez niego podjęte!

W opinii publicznej panuje przekonanie, że komornik jest bezkarnym urzędnikiem. Na szczęście tak nie jest.

Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny, obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej (art. 16 Ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji). Oznacza to, że wykonując czynności zawodowe komornik musi stosować przewidziane prawem procedury, a za ich naruszenie ponosi określoną odpowiedzialność.

Zasadą jest, że komornik działa na obszarze swego rewiru określonego właściwością miejscową sądu rejonowego, tzn. określonego terenu z którego sprawy trafiają do sądu. Nadto nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji i innych czynności (art. 8 ust. 7 ww. Ustawy). Taka sytuacja może być uzasadniona jedynie istnieniem zaległości w pracy komornika przekraczających 6 miesięcy w realizacji innych spraw.

Zgodnie z art. 17a ww. ustawy przy wykonywaniu czynności, komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Jest to szczególnie istotne dla osoby poszkodowanej, która będzie chciała wnieść skargę, ponieważ odpowiedzialność komornika za szkody wyrządzone przy wykonywaniu obowiązków wskutek naruszenia przepisów ma charakter osobisty. Osoba domagająca się odszkodowania z tytułu poniesionej szkody ma obowiązek wskazać w pozwie imię i nazwisko komornika, który ja wyrządził.

Jakie są obowiązki komornika?

Należą do nich m.in. dostosowanie dni i godzin przyjęć interesantów do miejscowych warunków (art. 18 ww. ustawy), przez wykonywanie czynności urzędowych w godz. od 7 rano do 21 w dni robocze oraz w soboty (art. 19 ww. ustawy), przeprowadzanie czynności osobiście (§3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1968 roku w sprawie czynności komorników), itd. Podstawowym obowiązkiem komornika jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku, przystąpienie do czynności mających na celu wyegzekwowanie lub zabezpieczenie interesu wierzyciela (art. 45a ww. Ustawy).

Kolejnym jest przekazanie w terminie 4 dni przysługujących należności, z uwzględnieniem kolejności zaspokajania, odpowiednim wierzycielom (art. 22 Ustawy). Realizacja powyższych oraz innych obowiązków łączy się z ponoszeniem określonej odpowiedzialności.

Do kogo kierować skargę?

Zgodnie z art. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. W związku z powyższym, na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik (art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kto ma prawo złożyć skargę?

Zgodnie z treścią art. 767 §2 kpc prawo do złożenia takiej skargi przysługuje stronom postępowania tj. dłużnikowi lub wierzycielowi oraz osobie, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone . Należy jednak pamiętać, że użyty w art. 767 § 1 zd. 2 k.p.c. termin zaniechanie dokonania czynności nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. I CR 250/73).

Wymogi formalne skargi

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, określone w art. 126 i n. kpc, oraz określać zaskarżone działanie lub czynność, której zaniechano. Dodatkowo należy złożyć  wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 §3 kpc). Skargę wnosi się do sądu w terminie jednego tygodnia od dnia dokonania czynności, gdy skarżący był obecny przy czynności lub był o jej terminie zawiadomiony. Gdy takie okoliczności nie zaistniały, skarżący ma ten sam czas, ale liczony od dnia zawiadomienia go o dokonaniu czynności. W innym przypadku, od dnia w którym czynność powinna być dokonana (art. 767 §4 kpc).

Co po złożeniu skargi?

Rozpoznanie skargi może przebiegać w dwojaki sposób.Pierwsza i zdecydowanie szybsza droga występuje, gdy komornik po zapoznaniu się z odpisem skargi, uwzględni ją całkowicie. Wtedy zawiadamia o tym fakcie sąd, skarżącego oraz innych zainteresowanych, których skarga dotyczy. Natomiast jeżeli komornik nie zgodzi się z zarzutami, w ciągu trzech dniu musi sporządzić uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazać je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono (art. 767 §4 kpc). W takiej sytuacji to sąd będzie decydował o zasadności wniesionej skargi.

Sąd rozpoznaje skargę w terminie jednego tygodnia od dnia jej wpływu do sądu. Gdy skarga zawiera braki formalne, sąd wzywa pisemnie skarżącego, pod rygorem zwrócenia pisma, do ich uzupełnienia w terminie tygodnia (art. 130 kpc). Dopiero, po spełnieniu tego obowiązku przez skarżącego, sąd rozpatruje skargę. Należy pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 7672 §2 kpc). Jeżeli skargę wniesiono po terminie albo nie uzupełniono w terminie jej braków, sąd odrzuca skargę (art. 7673kpc).

Przy czym zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn.  III CSK 381/06) błędne oddalenie przez sąd skargi na czynność komornika, która spowodowała szkodę, nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej komornika na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z ww. przepisem, komornik ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. W celu realizacji tego obowiązku zawiera on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (art. 24 ww. ustawy). Natomiast Skarb Państwa ponosi solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę spowodowana działaniem lub zaniechaniem komornika (art. 23 ust. 3 ww. ustawy).