Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla firm

W ofertach banków znajdziemy różne rozwiązania finansowe dla firm. Jednym z nich jest kredyt obrotowy dla firm. Jest to produkt bankowy kierowany do przedsiębiorców potrzebujących dodatkowych środków finansowych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. W zależności od banku może określać różne rodzaje kredytu obrotowego dla firm i występować w trzech postaciach, jako kredyt obrotowy ratalny, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub jako kredyt w rachunku bieżącym czyli tak zwana linia kredytowa lub debet. Dzisiaj szerzej opiszemy ten ostatni rodzaj kredytu obrotowego.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego. Firma otrzymuje w ten sposób stały dostęp do gotówki, którą może przeznaczyć na pokrycie aktualnych wydatków i zobowiązań. Każde skorzystanie z linii kredytowej zwiększa saldo debetowe na rachunku bieżącym firmy. Można zatem dokonywać wypłat gotówki i płatności do wysokości przyznanego limitu nawet w przypadku braku środków własnych na koncie. Ten rodzaj kredytu obrotowego ma charakter odnawialny, każdy wpływ środków na rachunek firmowy powoduje jego spłatę i daje możliwość ponownego skorzystania z dostępnego debetu. Korzystną, a zarazem jedną z najważniejszych cech linii kredytowej jest to, że odsetki naliczanie są jedynie od aktualnego zadłużenia. Jeżeli na koncie posiadamy środki własne, a linia debetowa pozostaje niewykorzystana, wówczas nie poniesiemy żadnych kosztów odsetkowych. W sytuacji gdy skorzystamy z kredytu w rachunku, odsetki naliczane będą na bieżąco od wykorzystanej kwoty i zostaną poprane raz w miesiącu w dniu ustalonym w umowie kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest zazwyczaj podmiotom gospodarczym o średnim i wysokim poziomie przychodów. Okres kredytowania wynosi najczęściej 12 miesięcy z możliwością odnowienia kredytu na kolejny rok, o ile pozwala na to aktualna sytuacja finansowa firmy. Zdarza się również, że kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostaje na dłuższy okres, dwóch lub nawet trzech lata, firma musi wtedy spełniać ku temu specjalne warunki lub być klientem danego banku od dłuższego czasu. Oprocentowanie kredytu ustalane jest najczęściej według zmiennej stopy procentowej w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M lub 3M powiększoną o marżę banku.

Konto firmowe – co to jest?

Konta firmowe różnią się zasadniczo od kont osobistych. Po pierwsze poziomem dostępu do rachunków firmowych przeważnie dostęp zwykle ma więcej niż jedna osoba. Podział dostępu do kont lub subkont firmowego rachunku jest różny i określony umową z bankiem. Wśród rachunków firmowych występuje również podział na uprawnienia danej osoby w operacjach na koncie – możliwość wykonywania przelewów, dodawania zleceń stałych etc – niektóre banki oferują bardzo zaawansowany podział uprawnień. Kolejnym ważnym aspektem konta firmowego jest jego cena. W przeciwności do rachunku osobistego rachunek firmowy przeważnie nie jest darmowy, a za jego prowadzenie banki życzą sobie stałą miesięczną opłatę plus dodatkowe koszty w zależności od wykonanych na nim operacji. Następnym istotnym aspektem kont firmowych są zabezpieczenia. Rachunki firmowe, z racji przechowywania na nich większej ilości pieniędzy, mają dużo bardziej zaawansowane zabezpieczenia. Poza znanymi z rachunków osobistych tokenów banki oferują dodatkowe metody uwierzytelniania typu karty inteligentne czy dwustopniowe uwierzytelnianie. Rachunki firmowe są bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju i rozmiaru biznesu. Konta dla mikro, małych i średnich firm przeważnie opierają swoje usługi na ofertach kredyto-podobnych umożliwiając wygodne szybkie spłaty zadłużeń. Obowiązkowo rachunki firmowe udostępniają cały wachlarz możliwości dostępu do nich od osobistego w banku po telefoniczne aż po dostęp przez internet. Rachunki oferowane dla firm ewoluują w bardzo szybkim tempie umożliwiając zarządzającym w firmie na pełną kontrolę swoich finansów.

Budżet przedsiębiorstwa

Kiedy już budżet zostanie zaakceptowany, następuje etap realizacji. Przedsiębiorstwo będzie czerpać korzyści pod warunkiem, że po etapie realizacji nastąpi etap kontroli i analizy odchyleń. Budżetowanie nie jest to zadanie jednorazowe, jest to proces. Który wymaga stałej kontroli w trakcie realizacji, a także po jego zakończeniu. Wszystkie elementy składające się na planowanie, realizację, a następnie kontrolę budżetu wymagają systematycznej pracy. Budżet, a konkretnie jego realizacja mobilizuje wszystkich pracowników, a najbardziej głównego decydenta. Specjaliści dostrzegają wiele ważnych funkcji w budżetowaniu. Jedną z nich jest mobilizowanie do okresowego planowania w poszczególnych działach, jak i globalnie w całej firmie. Kolejną zaletą tego procesu jest fakt, że dzięki budżetowaniu łatwiej jest koordynować działania w przedsiębiorstwie i kierować współpracą między poszczególnymi działami. Kierownicy konkretnych działów chętniej się też komunikują z innymi komórkami w firmie, odnośnie swoich zamierzeń, aby wypracować wspólną strategię działania. Dzieje się tak, gdyż  budżetowanie dostarcza podstaw do oceny dokonań, każdego działu z osobna i wszystkich wspólnie. Jest także podstawą do opracowania systemu motywacji, który w jednoznaczny sposób wpływa na efektywność pracy. Stąd, nasuwa się jasny wniosek, iż budżetowanie jest ważne i nie ulega wątpliwości, że osobom zarządzającym pozwala panować nad sytuacja w firmie.

Plan działania przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo, aby dobrze funkcjonować, musi ułożyć roczny plan działania, w którym uwzględniony zostanie sposób alokacji zasobów. Ten plan muszą poznać i zaakceptować pracownicy poszczególnych szczebli zarządzania, a następnie wprowadzić go w życie. Dlaczego to takie ważne?  Przede wszystkim budżetowanie pozwala na skuteczniejsze zarządzanie firmą. Jest to szczególnie ważne, kiedy sytuacja na rynku układa się inaczej niż spodziewaliśmy się. Kiedy dochodzi do sytuacji nieprzewidzianych na rynku, np. w okresie spowolnienia gospodarczego, plan alokacji zasobów może okazać się ogromnie pomocny, a wręcz może chronić przedsiębiorstwo przed upadkiem.     Jedak, aby budżetowanie przyniosło rzeczywiste korzyści, należy dobrze je przeprowadzić. Do tego potrzebne jest wyznaczenie celów firmy, a następnie przedstawienie ich pracownikom.  W momencie, gdy cały zespół jest świadomy do czego dąży przedsiębiorstwo, pracownicy mają większą motywację do pracy i bardziej angażują się w pracę. Jeśli wymaga tego sytuacja związana z wprowadzaniem w życie nowego planu finansowego, pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Ponadto ważną kwestią jest fakt powołania osób odpowiedzialnych za realizację wyznaczonych budżetów dla poszczególnych działów. Muszą też zostać opracowane metody i jasne instrukcje budżetowania, wg których pracownicy będą ustalać plany ogólne i cząstkowe.