Odszkodowanie za słupy energetyczne

Jestem przekonana, że niżej opisana sytuacja dotyczy wielu z Was. Nie jest to temat prosty, ale warto się nad nim pochylić, przemyśleć i zacząć działać. Bo naprawdę to się opłaca!

Masz słup energetyczny na swojej działce?

Właściciele działek z liniami energetycznymi, sieciami gazowymi lub wodociągowymi mogą ubiegać się o odszkodowania od firm przesyłowych. Mogą też składać wnioski o ustanowienie umowy o odpłatną służebność przesyłu.

Podstawa prawna:

Służebność przesyłu uregulowana została w kodeksie cywilnym w artykułach od art. 3051 do art. 3054 k.c. Regulacja ta dodana została przez art. 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008 r. zmieniającej kodeks cywilny z dniem 3 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1, prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z  art. 3054 k.c., do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Nieruchomość obciąża się służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy – właściciela urządzeń w rozumieniu art. 49 par. 1 k.c.

Uregulowana w chwili obecnej w kodeksie cywilnym służebność przesyłu nie reguluje statusu urządzeń przesyłowych. Status ten określa art. 49 par. 1 k.c. Urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1 k.c., to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

Przepis art. 49 k.c. stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 47 par. 2 k.c. oraz art. 48 k.c. w zw. z art. 191 k.c. W przepisie art. 49 k.c. mowa jest o urządzeniach, do których zalicza się np.: słupy napowietrznych linii wysokiego napięcia, rury w przypadku sieci gazowniczej lub ciepłowniczej, kable.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że w rachubę wchodzą urządzenia, które służą wyłącznie do czynności doprowadzania lub odprowadzania. Tym samym ustawodawca wyłączył urządzenia o przeznaczeniu wydobywczym czy też przechowawczym oraz inne, np. studnie głębinowe, bezodpływowe zbiorniki kanalizacyjne, urządzenia generujące alternatywne źródła energii.

Wszystkim właścicielom gruntów należą się rekompensaty pieniężne za zajęcie terenu pod infrastrukturę przesyłową w zakresie, w jakim obniżają one funkcjonalność i wartość gruntów. W każdym przypadku można żądać odszkodowania za dziesięć lat przed dniem wytoczenia powództwa przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu, gdyż w tym zakresie obowiązuje właśnie taki okres przedawnienia roszczeń.

Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 225 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jak wypowiadały się już wielokrotnie sądy, zajęcie cudzej nieruchomości i umieszczenie na niej urządzeń energetycznych (lub innych urządzeń przesyłowych) bez uzyskania tytułu prawnego jest zawsze równoznaczne ze złą wiarą.

Co ważne- służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 (art. 3053 par. 1 k.c.). Gdyby więc przedsiębiorstwo, któremu przysługuje służebność przesyłu, zostało sprzedane, to jego prawa i obowiązki przesyłowe przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec wygaśnięciu służebności, wówczas gdyby nie stanowiły one przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

W jaki zatem sposób dochodzi do ustanowienia służebności przesyłu?

Zasadą jest ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy notarialnej, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. W treści umowy określa się zakres, w jakim przedsiębiorca może odpłatnie korzystać z nieruchomości. Strony mają prawo swobodnie określić czynności, jakie przedsiębiorca może podejmować w stosunku do działki obciążonej służebnością przesyłu.

Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na zaproponowane przez właściciela działki wynagrodzenie?

W umowie winny być zawsze ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu jest niemożliwe w przypadku braku porozumienia co do tej kwestii. W takiej sytuacji kodeks cywilny pozostawia możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Ustanowienia służebności przesyłu przez sąd można żądać jednak jedynie, gdy jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych. Niestety, w kodeksie cywilnym brak jest jakichkolwiek wskazówek co do sposobu określenia wysokości tego wynagrodzenia. Wydaje się więc, że przy sądowym ustalaniu wysokości wynagrodzenia można analogicznie zastosować zasady ustalania wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wiązać się to wówczas będzie m.in. z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego.

Powyższe informacje stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej jaką stanowi ten problem. W kolejnych wpisach postaram się w sposób przystępny wyjaśnić wszystkie aspekty tego tematu i dołączę wzory pism, które pomogą Wam rozpocząć walkę o Wasze pieniądze.

Dodaj komentarz