Nowe źródło finansowania kredytów hipotecznych w ofercie mBanku i MultiBanku

Na rynku kredytowym pojawia się nowe źródło finansowania kredytów hipotecznych, wprowadzone przez mBank i MultiBank. Kredyty bowiem będą udzielane przez BRE Bank Hipoteczny, a środki na ten cel bank pozyska z emisji listów zastawnych.
Bank szacuje, że liczba takich kredytów będzie stanowić około 30% całej sprzedaży.

Listy zastawne emitować będą specjalistyczne banki hipoteczne. BRE Bank Hipoteczny jest jedna z dwóch takich instytucji w kraju. Finansowanie akcji kredytowej listami zastawnymi od lat bardzo dobrze sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej. Wartość wprowadzonych przez bank papierów dłużnych, znajdujących się w obrocie, wynosi obecnie około 2,5 mld zł.

Wsparcie akcji kredytowej w sektorze detalicznym przez banki hipoteczne może stać się swego rodzaju rozwiązaniem dla problemu dywersyfikacji źródeł refinansowania, jaki obecnie obserwujemy w Polsce.
BRE Bank Hipoteczny będzie udzielać wsparcie w zakresie złotowych kredytów hipotecznych, których celem jest zakup mieszkania, czy budowa domu. Kredytobiorca w ten sposób będzie mógł zrefinansować posiadane już zobowiązanie. Obsługa będzie przebiegał za pośrednictwem mBanku i MultiBanku.

Listy zastawne są bezpiecznym instrumentem finansowym cechującym się niskim ryzykiem inwestycyjnym, wynikającym z ustawowych wymogów wielostopniowego zabezpieczenia ich emisji, a także obrotu przez emitenta.
W miarę rozwoju rynku i poziomu znajomości tych papierów, ich oferta się poszerzy i będzie adresowana do inwestorów indywidualnych.

Dodaj komentarz