Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Miałeś wypadek samochodowy? Zapewne gdy minie pierwszy szok dociera do Ciebie jak strat spowodował. Zniszczeniu uległ Twój samochód i rzeczy osobiste? Doznałeś obrażeń fizycznych? Jeżeli do wypadku doszło nie z Twojej winy, żądaj odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy szkody!

Art. 415. kodeksu cywilnego daje nam podstawę do dochodzenia odszkodowania w takiej sytuacji.  Norma ta stanowi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Odpowiedzialność cywilną za kierowców wyrządzających szkody zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Poszkodowany ma prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych na ciele i mieniu, które są następstwami wypadku.

Co zrobić po wypadku?

Poszkodowany w wypadku samochodowym bezwzględnie powinien wezwać policję na miejsce zdarzenia. Z doświadczenia wiem, że brak wiarygodnego źródła informacji o wypadku jakim jest protokół powypadkowy może w przyszłości skutecznie uniemożliwić dochodzenie roszczeń. W przypadku gdy uczestnicy wypadku doznali obrażeń fizycznych jest konieczna.

Poszkodowani muszą dopilnować, aby w protokole policyjnym o zaistnieniu wypadku znalazły się wszelkie niezbędne dane,ale także mienione powinny zostać zniszczone rzeczy (np. telefony komórkowe, ubrania, buty, laptopy). Jeżeli sa jacyś świadkowie zdarzenia należy w protokole odnotować ich dane oraz adresy.

Jeżeli po wypadku pojawią się jakiekolwiek dolegliwości bólowe poszkodowany powinien wezwać karetkę na miejsce wypadku lub udać się do najbliższej placówki pogotowia aby wykonać niezbędne badania i w razie konieczności poddać się hospitalizacji.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji poszkodowani mogą rościć o zadośćuczynienie (odszkodowanie za ból, cierpienie i doznane obrażenia fizyczne) jeżeli posiadają dokumentację poświadczającą zakres i charakter doznanych obrażeń.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku jest zobowiązane do wypłacenia bezspornej kwoty odszkodowania w ciągu 30 dni, licząc od momentu przyjęcia szkody. W przypadku trudności z ustaleniem sprawcy szkody, ubezpieczalnia ma obowiązek dokonać wypłaty do 90 dni od momentu zgłoszenia szkody. Nie zwalnia to ubezpieczyciela od obowiązku poinformowania poszkodowanego o trudnościach związanych z likwidacją szkody na piśmie. W przypadku niedotrzymywania przez towarzystwo ubezpieczeń powyższych terminów poszkodowany powinien rozważyć skierowanie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub złożenie pozwu do sądu.

Terminy przedawnienia:

– 3 lat od momentu powstania szkody, Art. 4421. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

– termin 20-letni, Art. 4421.§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Dodaj komentarz