Dotacja unijna – kooperacja między firmami

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w ramach programu PO Innowacyjna Gospodarka działania 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten program wynosi aż 150 mln zł!

Dotacja ma charakter zaliczki bądź refundacji poniesionych wydatków, dla firm w których istnieją powiązania kooperacyjne można starać się o finansowania do 100% wydatków, dla firm, które są we wczesnej fazie rozwoju i dopiero planują stworzenie powiązań kooperacyjnych dotowane może być maksymalnie 70% wydatków.

Wysokość poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

Firmy, które dopiero planują rozpoczęcie działań kooperacyjnych mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 200 tys. Euro, z wyłączeniem przedsiębiorstw z branży transportu drogowego – te mogą starać się o maksymalnie 100 tys. złotych.

Znacznie ciekawiej przedstawia się sytuacja firm, w których już istnieją działania kooperacyjne. Mogą one liczyć na dofinansowanie w kwocie:

-20mln zł, na wydatki inwestycyjne,
-5 mln zł, na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
-1 mln zł, na szkolenia,
-600 tys zł, na pokrycie wydatków związanych z ekspansją na rynku,
-400 tys zł, na doradztwo.

Środki pozyskane dzięki dotacji mogą być przeznaczone na zakupie środków trwałych, nabyciu wartości niematerialnych i prawnych, pokryciu kosztów związanych ze szkoleniami, doradztwem oraz pracami osobowymi i administracyjnymi.

Wsparcie w zakresie opisywanego programu przeznaczone jest w szczególności na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego efektem jest utworzenie warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowanie działań kooperacyjnych pomiędzy dwoma firmami, oczywiście jeżeli powiązań jest, lub będzie więcej to otrzymanie dotacji może okazać się prostsze. Dotacje są również przyznawane na wszelkie prace związane z opracowaniem strategii rozwoju oraz na jej wdrażanie przez kooperujące firmy.

Efektem projektu jest stworzenie wspólnej, długofalowej strategii powiązania kooperacyjnego co najmniej dwóch firm, musi ono przynieść korzyści dla każdej z firm biorących udział we współpracy.

Dodaj komentarz