Kredyt studencki – czym jest i jak go otrzymać

Kredyt studencki jest rodzajem pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty. Tego typu oferta skierowana jest do wszystkich polskich studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Nie ma również znaczenia rodzaj uczelni w jakiej student się uczy. Kredyt przyznany zostanie zarówno osobie studiującej na państwowej jak i prywatnej uczelni. Kredyt studencki udzielany jest na cały okres studiów, czyli standardowo na 5 lat, w przypadku medycyny na 6 lat. Pożyczkę studencką można zaciągnąć na krótszy czas, na przykład na 3 lata, czyli na okres trwania studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejnym, istotnym warunkiem jaki trzeba spełnić by na studenckie konto napłynęła gotówka jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Jednak nie mogą to być kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po egzaminie dyplomowym. Pożyczka studencka w chwili obecnej wypłacana jest przez 10 miesięcy w roku, w ratach, których wysokość obecnie wynosi około 650 zł.

Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od zakończenia studiów, ściślej mówiąc od czasu wypłacenia ostatniej raty kredytu na konto studenta. Przez okres studiów i czas dwuletniej przerwy student nie płaci żadnych odsetek. Kredyt spłaca się przez dwa razy dłuższy czas niż łączny okres wypłaty kredytu. Czyli na przykład jeśli bank wypłacał nam raty przez czy lata, kredyt spłacamy przez lat sześć. Oprocentowanie zaczyna się od chwili rozpoczęcia spłaty. Student każdego miesiąca otrzymuje dofinansowanie do odsetek, które są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Ubiegać się o kredyt może każdy student, który złoży w banku wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wraz z wymaganymi przez placówkę bankową dokumentami. Oprócz wniosku, który pobrać można z banków udzielających kredyty dołączyć należy między innymi:

 • zaświadczenie z uczelni, które stanowi dowód, że osoba jest studentem
 • zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
 • dowód osobisty

Preferencyjnych pożyczek dla studentów udzielają następujące banki:

– Bank Gospodarki Żywnościowej
– Bank Ochrony Środowiska
– Bank PEKAO SA
– Bank Polskiej Spółdzielczości
– Bank Zachodni WBK
– Gospodarczy Bank Wielkopolski
– PKO BP

Warunki przyznawania kredytu preferencyjnego

W 2007 roku weszła w życie ustawa o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Początkowo kredyty z dopłatą rządową nie były zbyt atrakcyjne i skorzystało z nich niewiele rodzin. Tendencja się jednak zmieniła. W dobie gdy banki wymagają znacznego wkładu własnego, niektóre z placówek całkowicie zrezygnowały z korzystnych dotąd i bardzo popularnych kredytów walutowych. Obecnie kredyty z dopłatami do odsetek są bardzo atrakcyjne i korzysta z nich wiele rodzin.

Spłata standardowego kredytu składa się z comiesięcznej spłaty części kapitału, który został pożyczony od banku oraz z odsetek naliczanych przez bank od aktualnego salda zadłużenia. W przypadku kredytu preferencyjnego spłacamy pożyczony kapitał i jedynie połowę odsetek. Pozostałe 50% spłaca za nas państwo. Jest to bardzo atrakcyjna wersja, przede wszystkim w początkowym okresie spłaty, gdyż właśnie początkowe raty składają się w dużej części z odsetek a spłata pożyczonego kapitału jest tak naprawdę niewielka.

Aby uzyskać kredyt należy spełnić kilka warunków. Zgodnie z ustawą o wsparciu finansowym rodzin, pożyczka preferencyjna kierowana jest do młodych małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci. Celem zaciągnięcia kredytu jest kupno mieszkania. Mamy wówczas do czynienia z kredytem hipotecznym z dopłatą do odsetek. Ale nie tylko zakup mieszkania może być powodem zaciągania kredytu z dopłatą.

Państwo wyszło ostatnio naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i rolników. Oni także mogą dziś starać się o pożyczkę z dopłatą na inwestycję. Coraz bardziej znane stają się kredyty studenckie, które są bardzo korzystnym sposobem na zapożyczenie się na okres studiów. Ważne jest aby przed przystąpieniem do podpisania umowy złożyć w bankuwniosek kredytowy, na podstawie którego bank podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu. Interesującą propozycję dostają firmy, które zajmują się ociepleniami. Mogą one zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny na podobnych warunkach, co pozostałe kredyty preferencyjne.

Kredyty preferencyjne stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swą atrakcyjność. Są o wiele korzystniejsze od standardowego kredytu mieszkaniowego czy budowlanego. Po pierwsze zaletą jest dopłata do odsetek a po drugie nie wymagają wkładu własnego, a w niektórych sytuacjach jak w przypadku studenta, nie trzeba przedstawiać swoich zarobków. Podkreślić należy, że obecnie dopłata rządowa do odsetek udzielana się na 8 lat.

Aby ubiegać się o dofinansowanie do odsetek kredytu mieszkaniowego należy spełnić szeregu istotnych warunków. Zaciągnąć kredyt preferencyjny na mieszkanie mogą jedynie osoby pozostające w związkach małżeńskich. Osoby samotne nie mogą otrzymać dofinansowania do odsetek. Jedynym wyjątkiem są Ci, którzy samotnie wychowują dzieci. Pary żyjące w związkach nieformalnych nie mają prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny.

Należy zaznaczyć, że kredyt preferencyjne udzielane są wyłącznie w złotówkach. Kredyty walutowe dotąd kusiły niskim oprocentowaniem. Jednak rosnąca ciągle marża czyni je obecnie mało atrakcyjnymi. Dlatego w ostatnich miesiącach wzrosła popularność kredytów preferencyjnych a drastycznie spadły kredyty w walutach obcych. Każdego tygodnia kolejne banki wycofują się z ich udzielania.

Ważnym warunkiem otrzymana kredytu jest wielkość mieszkania, które zamierzamy zakupuić oraz jegoo cena. W ustawie regulującej warunki programu rodzina na swoim mamy ściśle określone zasady do wielkości i kosztów mieszkania, które musimy spełnić jeśli chcemy otzrymać mieszkanie z dofinansowaniem. Należy mieć także na uwadze, że dofinansowanie do kredytu udzielane jest na okres 8 lat, a po tym okresie rata spłaty kredytu znacznie wzrośnie. Pamiętać należy, że w dniu podpisania umowy kredytobiorca nie może być właścicielem żadnej nieruchomości. Jeśli wcześniej posiadaliśmy mieszkanie należy sprzedać je tuż przed podpisaniem umowy.

Kredyty termomodernizacyjne – czym są?

Kredyt termomodernizacyjny to kolejny przykład tego, że państwo przychodzi z pomocą swoim obywatelom. Zasady przyznawania kredytu regulowane są z mocy ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121). Ustawa ta określa najnowszą formę pomocy państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych. Podstawą uzyskania takiej pomocy jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Najważniejszą zaletą kredytu jest spłata 25% pożyczki przez państwo.

Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Najważniejsze zasady kredytu to: udzielenie owej premii na termomodernizację budynku, kredyt nie może przekraczać 80% kosztów inwestycji, termin spłaty kredytu to maksymalnie 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu razem z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie mogą być wyższe niż równowartość 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału.

Uzyskanie kredytu przebiega w następujących, charakterystycznych dla tego typu pożyczki, etapach:

wybór audytora energetycznego

 • wybór audytora energetycznego
 • wykonanie audytu
 • podpisanie umowy z bankiem
 • przyznanie premii termomodernizacyjnej
 • realizacja inwestycji
 • otrzymanie premii termomodernizacyjnej.

O preferencyjny kredyt termomodernizacyjny mogą ubiegać się właściciele i zarządcy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zbiorowego zamieszkania np. hotele, akademiki, internaty, bursy, domy dziecka, domy dla bezdomnych i wiele innych.

Kredyty preferencyjne udzielane są tylko przez niektóre banki, wśród nich są między innymi: PKO BP, BISE, Bank Ochrony Środowiska. Kredyt termomomodernizacyjny podobnie jak kredyt studencki jest jednym z najbardziej charakterystycznych kredytów preferencyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt?

Aby starać się o udzielenie jakiegokolwiek kredy musimy zgromadzić aktualne i kompletne dokumenty. Tego będzie wymagał od nas bank. Sprawa nie jest zbyt prosta, wymaga bowiem sporej ilości czasu. Jednak jest to warunek, któremu musimy sprostać. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek. Bez względu na o jakiego rodzaju kredyt czy pożyczkę się staramy musimy przedłożyć w banku wypełniony wniosek, który pobrać możemy w placówce bankowej, w której zamierzamy starać się o kredyt. Wniosek najczęściej zawiera następujące dane: dane wnioskodawcy, kwota kredytu, cel kredytu, terminy spłaty, ewentualne informacje o wcześniej zaciągniętych kredytach, proponowane formy zabezpieczenia kredytu. Niektóre banki mogą wymagać uzasadnienia potrzeb kredytowych.

Gdy już skompletujemy niezbędne dokumenty bank przystępuje do analizy naszego wniosku. Bierze pod uwagę w przypadku osoby fizycznej: majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, w przypadku osoby prawnej: wiarygodność, zdolność do spłaty, analizę wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocenę płynności finansowej, ocenę sprawności działania. Następnie bank podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu. W sytuacji gdy bank przychylnie rozpatrzy nasz wniosek przechodzimy do etapu podpisania umowy kredytowej.

Umowa taka określa strony umowy, w których wnioskodawca nazywany jest kredytobiorcą, a kredytodawcą jest bank. kwotę kredytu, walutę kredytu, cel kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu, sposoby zabezpieczenia kredytu, termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej, wysokość prowizji pobieranej przez bank. Bank podkreśla także zakres swoich uprawnień, a także warunki zmiany i rozwiązania umowy. Umowa kredytowa musi zostać podpisana na każdej stronie zarówno przez kredytobiorcę jak i przez przedstawiciela banku.

Oprócz wymienionych dokumentów i etapów realizacji kredytu niezbędne podczas podpisania umowy są dwa dokumenty poświadczające tożsamość. Dotyczy to zarówno kredytobiorcy jak i osób poręczających. Bank wymaga także przedłożenia zaświadczenia o zarobkach, które musi zostać wydane przez osobę upoważnioną w miejscu zatrudnienia. W przypadku poręczycieli sytuacja ma się podobnie. Jak widać proces zaciągnięcia kredytu jest złożony ale warunki kredytowe i szereg formalności muszą być spełnione by nasze konto zostało zasilone potrzebna nam suma.

Tani kredyt konsolidacyjny. Zamień kilka kredytów w jeden!

Czy warto zamienić raty kredytów płaconych w wielu bankach, na jeden i to w dodatku  kosztujący nas sporo taniej? Osoby posiadające w kredyty w kilku bankach, płacące miesięcznie kilka rat, mają możliwość skonsolidowania wszystkich płatności w jedną ratę. Kredyt konsolidacyjny jest obecnie  dla wielu atrakcyjny pod względem finansowym.

Kredyt konsolidacyjny pozwala Ci połączyć wszystkie Twoje zobowiązania w jedno. Przede wszystkim umożliwia Ci zmniejszenie sumy, jaką miesięcznie przeznaczasz na pokrycie rat kredytowych, a dodatkowo nie musisz pamiętać o różnych terminach spłacania rat, ponieważ płacisz tylko jedną ratę w jednym banku.

Możesz skonsolidować różne zobowiązania w jedno – dotyczy to zarówno kredytu na dowolny cel, jak i kredytu gotówkowego oraz kredytu hipotecznego.

Kredyt Konsolidacyjny umożliwia spłatę wielu zobowiązań finansowych, takich jak:

 • kredyt mieszkaniowy
 • kredyt samochodowy
 • kredyt ratalny
 • pożyczka gotówkowa
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe w rachunkach bieżących
 • kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy
 • pozostałe kredyty konsumpcyjne

Podstawowym atutem oferty Kredytu Konsolidacyjnego jest zamiana drogich kredytów konsumpcyjnych na znacznie tańszy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Dzięki temu, zamiast wielu, płacisz tylko jedną niską ratę. Zyskujesz wygodę i czas!

Oferty kredytów konsolidacyjne są obecne w wielu bankach. Zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenia przejściowe
Do czasu ustanowienia wszystkich zabezpieczeń docelowych kredyt jest ubezpieczony na okres od wypłaty kredytu do czasu wpisania hipoteki.

Zabezpieczenia docelowe
– hipoteka
– cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości
– cesja praw z ubezpieczenia na życie

Oferty kredytowe dla osób pracujących za granicą

Banki coraz częściej poszerzają swoje oferty kredytowe. Są już specjalne oferty dla emerytów. Są również kredyty dla studentów. Nikogo już nawet nie dziwią kredyty dla małżeństw czy osób, pracujących w służbach mundurowych. Banki zaczęły korzystać z rad marketingowców i zaczęły tworzyć produkty specjalnie pod jedną grupę odbiorców. Dzięki temu, że produkt jest kierowany do wąskiej grupy klientów mogą zaoferować im preferencyjne oferty kredytów.

Niestety do tej pory żaden bank nie stworzył specjalnej oferty kredytów dla cudzoziemców i osób pracujących za granicą. Wiele banków wciąż się boi udzielać kredytów osobom nie posiadającym stałego zameldowania w Polsce. Problem bowiem pojawia się wówczas, gdy kredytobiorca nie spłaca sumiennie kredytu. Bank ma wówczas bardzo ograniczone narzędzia do ściągnięcia zaległych należności. Inaczej ma się sprawa z osobami osiągającymi dochody za granicą. Oczywiście są jeszcze banki, które akceptują wszelkie rodzaju źródła dochodu nieważne są pochodzą i na jakiej umowie i można tam także dostać nawet kredyt na samochód dla osób pracujących za granicą. Dla banku liczy się tylko wielkość wpływu na konto. Niestety nikt nie pomyślał o specjalnej ofercie takiej jak kredyt dla pracujących za granicą. Osoby takie muszą korzystać z ofert kredytów tradycyjnych. Oferty te są uniwersalne i są skierowane do wszystkich klientów banku.

Oprocentowanie kredytu dla osób pracujących za granicą, jest przeważnie takie same jak dla osób pracujących na terytorium RP. Jednak dla osób, które osiągają dochody z zagranicy kredytu zazwyczaj udzielane są z ubezpieczeniem. W przypadku osób, które chcą zaciągnąć kredyt a dochody otrzymują ze Stanów Zjednoczonych banki wymagają dodatkowego potwierdzenia lub zabezpieczenia. Dochody z tego kraju są szczególnie traktowane. Najłagodniej są traktowani klienci pra

Od kogo pożyczę pieniądze?

Zaciągając kredyt – uważajmy. Kredyty przychodzi nam zaciągać na naprawdę różne cele. Poniekąd smutne jednak jest to, że tak wiele osób decyduje się na nie w celach konsumpcyjnych i zastanawia się wiecznie od kogo pożyczę pieniądze. Prawda jest bowiem taka, że z przejedzonego kredytu zbyt dużego pożytku pod kątem długofalowym mieć przecież nie będziemy.

Zaciągnięcie pożyczki chwilówki może być dużo bardziej kosztowne, niż moglibyśmy sądzić. Niestety jednak nadal możemy spotkać się z typem osób, którzy to w ogóle nie czytają podpisywanych umów. Wbrew pozorom jednak w takiej umowie może się znaleźć niemalże wszystko. Czytając różnego rodzaju wypowiedzi na forach internetowych na własnej skórze będziemy mogli się przekonać, że koszta całkowite niekiedy zbliżają się do kwoty udzielonego nam kredytu.

Oznacza to tyle, że przychodzi nam spłacać niemalże jeszcze raz tyle, co w ogóle przyszło nam pożyczyć. Rzecz jasna takie warunki w żaden sposób nie są dla nas korzystne. Kiedy to naprawdę uparcie będziemy chcieli zaciągnąć takie zobowiązanie, to najlepszym z dostępnych sposobów będzie udanie się do oddziału banku. Tutaj również powinniśmy jednak uważać. Banki przecież są własnością różnych podmiotów, toteż będziemy mogli spotkać się z różnymi ofertami.

Kredyt mieszkaniowy pod hipotekę

Banki przyciągają swoich klientów czym mogą. Najczęściej dobrym oprocentowaniem swoich kont czy lokat, ale tak naprawdę przecież nie na tym zarabiają. Najlepszym interesem dla banków są oczywiście kredyty oraz pożyczki. To na wysokim procentowaniu dorabiają się milionów. Oczywiście warto wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy oddaje to co od banku pożyczył, do tego gro osób robi to zdecydowanie nieterminowo. Nie ma się tym samym co dziwić bankom, że tak pieczołowicie sprawdzają każdego ze swoich przyszłych klientów. Chcą one mieć pewność, że każdy kto weźmie kredyt mieszkaniowy go spłaci. Dlatego też najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest ustawienie hipoteki na mieszkaniu. Bank ma zabezpieczenie, więc istnieje większa szansa na to, ze jednak kredyt zostanie na udzielony.

Z drugiej strony w przypadku naszej niewypłacalności bank przejmie nieruchomość, która i tak do czasu spłacenia całego kredyty należy przecież właśnie do niego. Jednakże bez względu na takie pułapki ludzie i tak decydują się na kredyty gotówkowe i inne zobowiązanie finansowe. Wiedzą bowiem, że bez podjęcia ryzyka nie mają szans na własne mieszkanie, a jest to jedno z nielicznych marzeń, które większość ludzi ma takie same. Każdy bowiem chce mieć swoje własne cztery kąty,a  bez pomocy banku jest to wręcz nieosiągalne. I cóż z tego, że trzeba płacić wysokie raty, kiedy ma się dach na głową i można spełniać kolejne marzenia. Kredyty mieszkaniowy to czasami zło konieczne, zło, które dla wielu jest nieosiągalnym dobrem.

Szybki kredyt mieszkaniowy?

Szybki kredyt, czy tez pilna pożyczka to już nie mit, ale dzień powszedni. Dziś można dostać pieniądze w każdej chwili. Wystarczy tylko dobrze przygotować się do wizyty w banku, nie zostać zaskoczonym żadnym pytaniem pracownika bankowego, udzielić wszystkich informacji, zebrać wszelkie potrzebne dokumenty. Niewielkie kwoty pieniędzy nie zajmują zbyt wiele czasu, gorzej kiedy w grę wchodzi znacznie więcej gotówki. Zazwyczaj tak się dzieje, że w przypadku większej ilości pieniędzy chodzi bardziej o kredyty gotówkowe czy też kredyty mieszkaniowe, a nie o szybkie pożyczki. Szybkie pieniądze oznaczają potrzebę, która trzeba kupić tu i teraz. Czyli jakieś okolicznościowe przedmioty, bo nadarzyła się okazja. Albo też dłużej się do czegoś przygotowywali, czy też wręcz odwrotnie, coś spadło na nich nieoczekiwanie.

To właśnie miało miejsce w przypadku moich znajomych, którzy to kupili mieszkanie, ale niestety nie wzięli pod uwagę kosztów związanych z notariuszem, a także urządzeniem mieszkania. Właśnie dlatego prócz kredytu hipotecznego musieli się także zapożyczyć dodatkowo, wzięli pożyczkę. Spieszyło im się i dlatego też szukali oferty, która byłaby nie tylko tania, ale i szybka. Tak właśnie trafili na produkt o wdzięcznej nazwie pilna pożyczka, który oferuje jeden ze znanych banków. Warto zastanowić się nad tym dlaczego nie szukali pożyczki w innych miejscach, bo przecież są nie tylko banki, ale i firmy pożyczkowe czy osoby prywatne. Oni od razu zwrócili się do banku twierdząc, że muszą być pewni pieniędzy, które pożyczają.

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Kredyt hipoteczny jest niekiedy jedną szansą na to, żeby otrzymać pieniądze  z banku z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Banki coraz bardziej szczegółowo sprawdzają każdego swojego klienta. Weryfikują nie tylko podane przez nich dane w formularzach, ale i historię kredytową. Sprawdzają czy nie są zadłużeni, a to może przekreślić szansę wielu na dostanie kredytu. Hipoteka jest natomiast doskonałym zabezpieczeniem dla banku w sytuacji kiedy cokolwiek miałoby się stać, pójść nie po myśli zarówno banku jak i kredytobiorcy. Niekiedy nie można przewidzieć konsekwencji swoich działań. To że dziś mamy stabilną pracę i sytuację finansową wcale nie oznacza, że tak właśnie będzie przez następnych kilkanaście lat.

Kredyt hipoteczny jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji kiedy nie ma żadnego innego zabezpieczenia, finansowego oczywiście. Może być on rekompensatą braku wkładu własnego. Który swoją droga i tak jest niezbędny przy kredytach w walucie obcej. Z uwagi na Rekomendację T wszystkie procedury zostały zaostrzone. Oczywiście zastaw w postaci hipoteki jest niezaprzeczalnie dobrą kartą przetargową, tym bardziej w sytuacji kiedy klient spełnia większość warunków do udzielenia mu kredytu, a brak mu chociażby tylko wkładu własnego. Takie zabezpieczenie może jednakże mieć niepożądane skutki, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto kilkakrotnie sprawę przemyśleć, zastanowić się, przespać z tym i co istotne porozmawiać na ten temat z bliskimi osobami. Bo to one mogą być wsparciem, kiedy coś nie tak pójdzie ze spłatą kredytu hipotecznego.

Kredyt samochodowy w Alior Banku?

Mniej więcej od trzech miesięcy mam problemy z samochodem. Psuje mi się praktycznie wszystko i jedna naprawa pociąga za sobą kolejną. Moje stare kochane Renault to skarbonka bez dna i jakkolwiek próbowałabym ją zapełnić jej brzuszek wciąż ma nieposkromiony apetyt. Jedna z koleżanek namówiła mnie żebym przejrzała ofertę kredytu samochodowego w Alior Banku, do czego przystąpiłam raczej niechętnie. Jak się okazało niesłusznie.

Alior Bank to solidna firma, a proponowany przez nią kredyt na samochód jest tym, czego potrzebuje mój niezbyt zasobny portfel. Następnego dnia po surfowaniu w sieci wybrałam się do oddziału tej instytucji i już na starcie spotkała mnie miła niespodzianka w postaci kompetentnej obsługi. Profesjonalizm – oczywiście – first class, ale te wielkie piwne oczy ocienione ciemnymi rzęsami, które spoglądały na mnie zza biurka to mieszanka wybuchowa! Dowiedziałam się, że kredyt samochodowy w Alior Banku finansuje do 100% wartości pojazdu, może być on używany ( nawet więcej niż 8 lat!)i niekoniecznie z salonu, czy od dealera. Dzięki niemu mogę zakupić pojazd od osoby fizycznej, natomiast Alior Bank zatroszczy się o całą resztę formalną. Uwierzcie mi, że kiedy się już na ten produkt zdecydowałam „cała reszta” była dl mnie nader skomplikowana i wciąż potrzebowałam wsparcia…

Przystojny piwnooki cierpliwie mi tłumaczył, że w koszta kredytu samochodowego mogę wliczyć ubezpieczenie i prowizję, niekoniecznie do spłaty od zaraz. Ta może zostać rozłożona w dowolnym dla mnie systemie ratalnym, dopasowanym do możliwości finansowych mojego portfela. No i najważniejsze – pozytywna decyzja o przyznaniu tego kredytu na samochód zapada zaledwie w ciągu godziny! Równie szybko środki zostają przelane na konto. Po przejściu całej procedury, która stanowczo trwała zbyt krótko moje szczuplutkie konto powiększyło się o kilka zer. Już wcześniej miałam upatrzone audi metalic coupe, które znajomy próbował bezskutecznie sprzedać. Szczęśliwie dla niego pojawiłam się ja, bogatsza o zaciągnięty kredyt gotówkowy na samochód:) Nawet cena, którą mi zaproponował nie była porażająca wysoka. Alior bank honoruje zakup samochodów od osób fizycznych, więc nie stwarzał mi żadnych problemów i dzięki temu już po tygodniu mogłam jeździć sportowym autkiem. Poprzednia „Renia” niestety wydała ostatnie tchnienie na jednym z kaliskich parkingów.

Teraz śmigam po szosach nowym (używanym) audi, a przez oparcie mojego fotela przerzucone jest ramię Macieja. Jak się okazało mężczyzna o piwnych oczach ma słabość do tego modelu i dziewczyny w balerinach, która przed tygodniem zaciągnęła kredyt gotówkowy na samochód w Alior Banku…

Kredyt – co to jest oraz jak otrzymać

Bankowość od zawsze opierała się na pożyczaniu pieniędzy. Ba pożycza się przecież nie tylko od banków – pożyczkodawcą może być wszak każdy z nas. W ogólnym rozumieniu znaczenia słowa „kredyt” to po prostu pożyczka pieniędzy, jednak kredytować mogą tylko banki. Jednak aby coś w świetle prawa mogło zostać uznane za kredyt musi mieć spełniony podstawowy warunek –pieniądze pożyczane są na określony i sprecyzowany cel. Może to być zakup nowego pojazdu – kredyt samochodowy, domu lub mieszkania – kredyt mieszkaniowy/hipoteczny, remont, zakup określonej usługi. Finansowanie celów ogólnych nazywa się po prostu pożyczką gotówkową. Biorąc kredyt musimy spełnić szereg określonych warunków:

 1.  Musimy posiadać wystarczającą zdolność kredytową, musimy udowodnić, że nasze źródła utrzymania są pewne, a potrzeby bieżące związane na przykład z utrzymaniem domu, alimentami czy spłatą innych zobowiązań są na tyle niskie, że będziemy zdolni spłacać i tą pożyczkę.
 2. Musimy przedstawić potrzebę zakupu świadczenia oraz sprecyzować zakup – w przypadku mieszkania przedstawić umowę przedwstępną z deweloperem, samochodu umowę ze sprzedającym/dealerem itd.
 3.  Musimy pomyślnie przejść weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdzie sprawdzana jest nasza historia kredytowa i ewentualne zaleganie ze spłatami poprzednio zaciągniętych zobowiązań.

Pomyślne spełnienie wymogów skutkuje zazwyczaj podpisaniem umowy kredytowej i udostępnieniem środków w formie zawartej w umowie. W umowie znajdują się również warunki spłaty zadłużenia, takie jak okres spłaty, ilość rat, forma spłaty, wysokość każdorazowej raty, oprocentowanie kredytu, wysokość prowizji oraz warunki dodatkowe, jak wszelkiego rodzaju promocje, możliwość i warunki wcześniejszej spłaty, a także skutki nieterminowości spłat – wysokość odsetek karnych itp. Kredyty możemy podzielić na konsumenckie oraz gospodarcze.

 1. Konsumenckie, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Są to wszelkie kredyty gotówkowe, karty kredytowe itd.
 2. Gospodarcze, to wszelkie kredyty udzielane instytucjom, przeznaczone na ich rozwój (kredyt inwestycyjny) i  bieżącą działalność, jak na przykład zakup towaru (kredyt obrotowy) .

Zabezpieczenia kredytów są bardzo różnorodne i zależą od jego rodzaju, wielkości, jak również od wewnętrznej polityki banku. Najczęściej wymagane jest włączenie do umowy osoby (osób) trzecich, które zostaną obciążone kredytem w sytuacji, w której właściwy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Takie osoby nazywane są żyrantami. Rzadziej stosuje się weksle lub awale (poręczenie wekslowe). W przypadku kredytów samochodowych czy hipotecznych sporządza się cesje przedmiotu na bank do momentu spłaty zadłużenia. Bank mając częściowe prawo do towaru może go zająć na poczet spłaty części zadłużenia. Ilość i wielkość udzielanych kredytów systematycznie rośnie, obecnie wzrost został trochę przyhamowany światowym  kryzysem gospodarczym, jednak nie należy się spodziewać załamania tego rynku w najbliższym czasie.
 

Jak uniknąć niespodzianek kredytowych? Kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę biorąc kredyt?

Myśl o kredycie, procedurach, formularzach, aneksach, podpisach, klauzulach, oczekiwaniu, wysokości rat, zmianach oprocentowania, kursów walut często przyprawia o zawrót głowy potencjalnych kredytobiorców. Są jednak sposoby na to, aby zminimalizować ilość obaw. Dużo lepiej będziemy czuli się z kredytem, jeśli dowiemy się jak jest skonstruowany. Należy go “oswoić”. Na co warto zwrócić uwagę, aby kredyt w przyszłości nie uwierał?

Oprocentowanie. Jest to cena kredytu liczona według stopy oprocentowania, na którą z kolei składa się stawka referencyjna oraz marża banku. O ile stawki referencyjne są regulowane “odgórnie” przez decyzje banków, sytuację gospodarczą czy polityczną, w przypadku marży jest to suwerenna opłatą ustanawianą przez bank. De facto jest to kwota, która w dużym stopniu różnicuje oferty banków. Warto o nie pytać podczas procedury kredytobrania.

Prowizja od udzielonego kredytu. Jest to aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wiele banków promuje zerowe prowizje. W związku z tym od razu nasuwa się pytanie gdzie ukryte są zyski banku (choć często wcale nie są ukrywane). Aby rozwiać wątpliwości warto poprosić o szczegóły oferty i sprawdzić czy nie ponosimy innych, dodatkowych obciążeń w trakcie spłaty zobowiązań, np. w postaci ubezpieczeń od utraty pracy, zdrowia i innych.

Ubezpieczenie kredytu: To element kredytu, który bywa najbardziej kontrowersyjny, ponieważ powszechnie wydaje się, że zwiększa koszt kredytu.   W praktyce nie jest to oczywiste. Analiza i zestawienie oprocentowania vs. ubezpieczenie pozostawia czesto sumę kredytu na takim samym poziomie. Co więcej – w przypadku niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, Klient dostaje zwrot składki ubezpieczeniowej. 

Dylemat znika, gdy bank wymaga ubezpieczenia. Wtedy nie ma innego rozwiązania jak tylko zaakceptować ten fakt. Co w sytuacji kiedy ubezpieczenie jest opcjonalne? Wówczas trzeba ustalić czy ubezpieczenie oferowane jest na pełny okres kredytowania czy tylko na część. Pamiętajmy, że dłuższy okres objęcia ubezpieczeniem skutkuje wyższymi ratami. Koszt kredytu dla jednych z nas będzie jednak sprawą wtórną wobec komfortu i bezpieczeństwa bliskich, którzy zostają zabezpieczeni na wypadek nieszczęśliwych wypadków czy okoliczności.

Opłata za wcześniejszą spłatę. W przypadku tego zabiegu warto sprawdzić co deklaruje bank, a co jest napisane w umowie. Niektóre banki od razu wpisują wysokość opłaty doradczej z klauzulą o jej zgodności z obowiązująca tabelą opłat i prowizji. Pamiętajmy, że tylko zapis w umowie jest prawomocny – tabele, czy inne zestawienia, które nie są integralną częścią umowy nie spełniają tej funkcji. W rezultacie możemy spotkać się z różną praktyką i zostać wezwani do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Kredyt walutowy: W przypadku pobierania kredytu walutowego możliwość wahań kursu walut jest rzeczywistością, na którą nikt z nas nie ma wpływu. Ujmując rzecz od kuchni, spłacanie kolejnych rat jest wynikiem zakupu przez bank waluty po cenie niższej i odsprzedanie jej nam po wyższej . Praktyka ta jest stosowana powszechnie. Czujności jednak nigdy za wiele. Warto, przed podjęciem decyzji o kredycie, sprawdzić opinię na temat banku w obszarze kredytów walutowych i upewnić się czy nie stosuje dodatkowych zabiegów np. zwiększających swój zysk na ratach w kredytach walutowych.

Okres kredytowania. To kluczowa informacja, która powie nam ile pożyczamy, a ile faktycznie spłacimy. W większości istniejących produktów kredytowych kuszeni jesteśmy niskimi ratami. Druga strona medalu obnaża jednak rzeczywistość, w której spłacamy niskie raty, ale w dłuższym okresie czasu, co finalnie zwiększa całościową kwotę kredytu. Na początku drogi kredytowej należy ocenić czy zdecydować się na wyższe raty, ale uporać się z kredytem szybciej.

Opłata doradcza: Niezależnie od tego czy jest wysoka czy nie, może czasem być kosztem nieoczywistym i okazać się zaskoczeniem podczas podpisywania umowy, a czasem nawet dopiero podczas spłacania zobowiązania kredytowego. W związku z tym warto sprawdzić na początku czy będzie pobierana, jakiej jest wysokości albo czy są możliwości jej ominięcia.

Nowy sprzęt do gabinetu? Leasing, kredyt, pożyczka? Co wybrać?

Otwierasz nowy gabinet, rozwijasz istniejący albo chcesz wymienić dotychczasowy sprzęt na nowy? Zastanawiasz się w jaki sposób sfinansować tego rodzaju zakup? Szukasz jasnych wskazówek, aby dokonać właściwego wyboru – kredyt, pożyczka czy leasing?

Na początek warto przyjąć sobie zmienne, które ułatwią podjęcie decyzji. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym lekarz, zada sobie pytania: które rozwiązanie będzie najtańsze i najłatwiej osiągalne, a przy tym najmniej absorbujące.  Możliwości jest kilka: pożyczka gotówkowa, kredyt firmowy oraz leasing. 

Różnice między kredytem a pożyczką 

Intuicja podpowiada, że zbliżonymi do siebie produktami będą kredyt firmowy oraz pożyczka gotówkowa. Wydawać się może, że to synonimy, więc są tym samym. Nie są to jednak produkty tożsame pod względem prawnym.  

Kredyt to forma udostępniania pieniędzy wyłącznie przez banki, a jego zasady są regulowane prawem bankowym. W przypadku rozwoju firmy, wprowadzania innowacji, remontach, czy dla poprawy płynności finansowej, polecany będzie np. kredyt firmowy. Jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest wyłącznie firmom, prowadzonym, na przykład, przez osoby wykonujące wolne zawody, jak lekarzom, którym przyznawany jest głównie na oświadczenie. Czasem pojawia się wymóg wykazania dokumentów finansowych w celu uwiarygodnienia dochodu albo uzyskania większej kwoty kredytu. Koszty kredytu można odliczyć, ale tylko w części odsetek oraz prowizji. 


Właścicielem pożyczanych pieniędzy nie są banki, tylko deponujący w nich lokaty Klienci. W trosce o właścicieli tych funduszy i sprawną spłatę przez pożyczkobiorców, bank obwarowuje i dopecyzowuje warunki udzielanego kredytu. Czego wymaga? Na przykład określenia celu, zabezpieczenia spłaty, dokumentacji
i weryfikacji, terminu spłaty.

Pożyczka gotówkowa natomiast to forma udostępniania pieniędzy określana przepisami Kodeksu cywilnego. Pożyczka jest to produkt dostępny tylko osobom fizycznym, a bank czy inny podmiot pożyczający nie musi znać przeznaczenia pożyczanej kwoty – mogą to być cele związane z firmą, ale także prywatne, jak np. wakacje, ruchomość, dzieła sztuki. Pamiętajmy, że pożyczka w żaden sposób nie może stać się kosztem firmy. 

Kiedy wybrać leasing? 

Leasing to formuła, która dotyczy najęcia, dzierżawy określonej rzeczy przez leasingobiorcę. Pozwala szybko osiągnąć zamierzony efekt, bez angażowania własnego kapitału (czasem wymagany jest wkład 10%, który nota bene także można skredytować). Daje możliwości wliczenia leasingu w koszt prowadzonej działności. Naczelną różnicą między kredytem, pożyczką oraz leasingiem będzie fakt, że do końca czasu trwania leasingu właścicielem sprzętu jest leasingodawca. Dopiero wykupienie leasingu skutkuje zmianą właściciela, ale jest też znowu dodatkowym pretekstem do obliczeń podatkowych.

Co zatem wybrać? Wszystko oczywiście zależy od tego jaką kwotą dysponujemy, czy mamy zabezpieczenia, czy zależy nam na faktycznym posiadaniu, czy tylko możliwości prowadzenia gabinetu czy przychodni. Na te pytnia pomogą odpowiedzieć specjaliści. Pamietajmy o tym, że można łączyć różne funkcje produktów, np. pożyczkę gotówkową na wkład własny do leasingu.

KREDYT STUDENCKI – PĘTLA NA SZYI CZY DROGA KU WOLNOŚCI?

Kredyt studencki – w ostatnim czasie bardzo popularna forma pożyczki wykorzystywana głównie przez studentów. Na czym polega jego fenomen? Przede wszystkim, kredyt studencki oferowany jest na bardzo korzystnych warunkach w porównaniu do tradycyjnych kredytów proponowanych w komercyjnych bankach. Państwo polskie zrobiło ukłon w stronę uczących się i zaproponowało częściową spłatę odsetek, dodatkowo oprocentowanie podczas spłacania kredytu po ukończeniu studiów jest znacznie niższe niż w przypadku kredytu tradycyjnego. Co daje to przeciętnemu studentowi? Główną zaletą jest to, że spłacamy praktycznie tyle, ile pożyczaliśmy, bez haraczu jaki pobierają baki w postaci oprocentowania.

   Na jakich zasadach jest przyznawany kredyt studencki? Głównym warunkiem jaki musimy spełnić jest rozpoczęcie studiów przed 25 rokiem życia, bez znaczenia czy to studia I czy II stopnia oraz czy studiujemy na uczelni państwowej czy prywatnej. Drugim ważnym aspektem jest zatwierdzenie przez bank tzw. zabezpieczenia kredytu. Tutaj są dwie wiadomości-dobra i zła. Dobra – wniosek rozpatrywany jest bezpłatnie. Zła – często musimy mieć żyranta (w sytuacji, gdy nie

osiągnęliśmy żadnego dochodu oraz nie pracujemy) lub inna forma, która pozwoli  zabezpieczyć się bankowi. Warto jednak wspomnieć, że kredyt studencki nie jest przyznawany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, ale na podstawie dochodów naszych bądź naszych rodziców. Kredyt najpierw otrzymają studenci z rodzin uboższych a dopiero później z bardziej zamożnych. No dobra, ale ile tego kredytu dostanę? – spyta zaciekawiony student. Maksymalna miesięczna transza wynosi 600 złotych i wypłacana jest wyłącznie podczas roku akademickiego – czyli przez 10 miesięcy w roku. Maksymalna wysokość kredytu przeważnie wynosi 30 000 złotych (6000 zł rocznie x 5 lat), jednakże istnieją wyjątki od tej reguły, m.in. w przypadku studiów na kierunkach lekarskich oraz w przypadku studiów doktoranckich. W tym konkretnym przypadku, okres kredytowania może wynosić, aż 10 lat a suma pożyczki opiewać na kwotę 12 000 złotych.

   Okres spłaty kredytu rozpoczyna się na ogół 2 lata po zakończeniu studiów. Wysokość raty jaką przyjdzie nam spłacić jest 1/2 kwoty jaką otrzymywaliśmy miesięcznie podczas studiów, czyli spłacamy po 300 złotych miesięcznie. Długość spłaty zależy od sumy kredytu jaki zaciągnęliśmy. W przypadku kwoty 30 000 złotych kredyt studencki będziemy spłacać przez blisko 8,5 roku (100 rat x 300 złotych). Co jednak w przypadku, gdy chcielibyśmy spłacić kredyt we wcześniejszym terminie? Tutaj należy przejrzeć umowę, która była zawarta pomiędzy nami a bankiem. Teoretycznie wcześniejsza spłata jest możliwa, w takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o przedwczesną spłatę, jednakże doświadczenia wielu osób pokazują, że praktyki banków często odbiegają od tego co może wydawać się oczywiste i pod tym względem sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.

   Czy warto zaciągnąć kredyt studencki? Oczywiście! Żaden bank ani inna instytucja finansowa (no, może poza rodzicami – pisząc żartobliwie) nie zaoferuje nam kredytu na tak preferencyjnych warunkach. Osoby bardziej obrotne mogą wykorzystać kredyt studencki jako inwestycje długoterminową i utworzyć z niego lokatę lub inną długoterminową inwestycję.

Jakie dokumenty potrzebne, żeby uzyskać kredyt hipoteczny?

Jakie dokumenty najczęściej trzeba posiadać, aby dostać kredyt hipoteczny? Jest kilka podstawowych, które zawsze są wymagane, a istnieją jeszcze takie dokumenty, które są wymagane w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy i na co chcemy przeznaczyć kredyt hipoteczny. Zajmijmy się najpierw tymi ważniejszymi. Jeżeli chcemy dostać kredyt hipoteczny to na pewno musimy złożyć takie dokumenty w banku jak: wniosek kredytowy z odpowiednimi załącznikami, jeżeli posiadamy rozdzielczość majątkową to potrzebujemy dokument potwierdzający rozdzielczość majątkową, oczywiście dowód osobisty, a jeżeli jesteśmy rozwodnikami to potrzebujemy dokument z sądu.

Poza tym potrzebujemy jeszcze jeden dokument, o który nie trudno – zaświadczenie o zarobkach. Będąc w banku dostaniemy taki druczek od ręki. Gdy już mamy wszystkie wymagane papiery, musimy określić, jaki rodzaj transakcji chcemy zrobić po otrzymaniu pieniędzy, ponieważ wszystko musi być udokumentowane, a każda transakcja taki dokument posiada. Czasami potrzebny jest papier z ksiąg wieczystych, a czasami umowa przedwstępna ze zbywcą. Tego konkretnie dowiemy się w banku lub kalkulatorze kredytowym. Po przedstawieniu wszystkich dokumentów zostaje nam czekanie na przyznanie lub nie przyznanie kredytu.

Kilka sposobów na niższą ratę kredytu hipotecznego

Na pewno zauważyłeś, że coraz więcej Twoim znajomych i przyjaciół jest bez pracy albo wysokość ich zarobków znacznie się obniżyła. Sytuacja ta dotyczyć może także członków rodziny, co zrobić, jeśli mają oni kredyt hipoteczny do spłaty? Pomóc i podpowiedzieć, w jaki sposób mogą oni obniżyć wysokość swojego zobowiązania. Nie można bowiem przechodzić obojętnie wobec wzrostu stóp procentowych ( ich wysokość wzrosła aż cztery razy!) i rosnącej liczny zagrożonych portfeli hipotecznych ( najbardziej zagrożone są kredyty z 2004 roku, specjaliści informują, że trudności z regulowaniem zobowiązania ma 2% tych kredytobiorców hipotecznych).

Rozwiązanie pierwsze: Wydłużony okres spłaty. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jeśli pożyczymy na dłużej, to wysokość raty kredytu mieszkaniowego, naturalnie się zmniejszy. Jednak podejmując taką decyzję bądźmy świadomi, że zarówno wysokość odsetek, jak i łączny koszt całego kredytu, ulega zmianie na niekorzyść naszego portfela. Po prostu wyjmiemy z niego więcej przez dłuższy okres czasu. Warto jednak pomyśleć o takim rozwiązaniu, jeśli od dłuższego momentu, wysokość raty kredytu mieszkaniowego, wyraźnie ciąży nam w budżecie domowym. To co jeszcze powinien sprawdzić każdy kredytobiorca, przed dokonaniem zmiany w okresie spłaty, to wysokość opłaty za aneks do umowy i niestety ( nie w każdym wypadku) opłata za wydłużenie okresu kredytowania.

Rozwiązanie drugie: Wakacje od kredytu hipotecznego. Czy wiesz, że możesz zdecydować się na wakacje kredytowe, jeśli pojawią się chwilowe problemy ze spłatą? To idealny ratunek dla tych, którzy stracili pracę ( oczywiście nie zawsze uda się nam znaleźć naszą wymarzoną pracę, jednak jeśli pojawi się jakaś propozycja, to nie rezygnujmy z powodu naszych aspiracji. Pomyślmy o ciągłości w spłacie zobowiązania hipotecznego.) i będą teraz poszukiwać nowego zatrudnienia. Nasza rada: Sprawdź warunki wakacji kredytowych w swoim banku. Okazać się bowiem może, że na wakacje może iść tylko rata kapitałowa Twojego kredytu, a na początku okresu kredytowania, jest ono dość niska.

Rozwiązanie trzecie: Negocjacje z bankiem w kwestii wysokości marży kredytowej. Na każdym etapie spłaty kredytu hipotecznego możemy przystąpić do negocjacji. Nasza rada: Jeśli bank odmawia Ci obniżenia wysokości marży kredytowej, warto zapytać w innym. Moda na kredyty refinansowane jest coraz większa, warto za nią podążać pod warunkiem, że dokładnie przyjrzymy się warunkom ( z całą pewnością nie powinniśmy płacić ponownej prowizji za udzielenie kredytu mieszkaniowego).

Rozwiązanie czwarte: Oszczędności w prywatnym portfelu. My nie mamy żadnych wątpliwości, możesz zacząć oszczędzać dziś. Na początku całkowicie wystarczy, że przyjrzysz się krytycznie wszystkim wydatkom. Czy naprawdę uważasz, że Twoja garderoba wymaga corocznej zmiany? Oszczędzać możesz w zasadzie na wszystkim. Kosmetyki w Twojej kosmetyczce nie muszą być z najwyższej półki, a relaksować się nie musisz wyłącznie przed monitorem komputera lub TV.

Rozwiązanie piąte: Szukaj możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. To nic złego ( ani niestosownego a tym bardziej niezaradnego!), że pracujesz w kilku miejscach. Jeśli etat nie pozwala Ci na spokojną spłatę raty kredytu mieszkaniowego, to podejmij dodatkową. Rozważyć można zarówno pracę dorywczą, jak i własny biznes!

Rozwiązanie szóste: Zmniejsz poziom spłaty innych kredytów. Korzystasz z karty kredytowej? Jeśli już przekroczyłeś okres bezodsetkowej spłaty?To warto pomyśleć o tym aby obniżyć wysokość comiesięcznej wpłaty. Pod lupę weź także inne zobowiązania kredytowe, może warto wziąć pod uwagę konsolidacje?

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla firm

W ofertach banków znajdziemy różne rozwiązania finansowe dla firm. Jednym z nich jest kredyt obrotowy dla firm. Jest to produkt bankowy kierowany do przedsiębiorców potrzebujących dodatkowych środków finansowych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. W zależności od banku może określać różne rodzaje kredytu obrotowego dla firm i występować w trzech postaciach, jako kredyt obrotowy ratalny, kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub jako kredyt w rachunku bieżącym czyli tak zwana linia kredytowa lub debet. Dzisiaj szerzej opiszemy ten ostatni rodzaj kredytu obrotowego.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego. Firma otrzymuje w ten sposób stały dostęp do gotówki, którą może przeznaczyć na pokrycie aktualnych wydatków i zobowiązań. Każde skorzystanie z linii kredytowej zwiększa saldo debetowe na rachunku bieżącym firmy. Można zatem dokonywać wypłat gotówki i płatności do wysokości przyznanego limitu nawet w przypadku braku środków własnych na koncie. Ten rodzaj kredytu obrotowego ma charakter odnawialny, każdy wpływ środków na rachunek firmowy powoduje jego spłatę i daje możliwość ponownego skorzystania z dostępnego debetu. Korzystną, a zarazem jedną z najważniejszych cech linii kredytowej jest to, że odsetki naliczanie są jedynie od aktualnego zadłużenia. Jeżeli na koncie posiadamy środki własne, a linia debetowa pozostaje niewykorzystana, wówczas nie poniesiemy żadnych kosztów odsetkowych. W sytuacji gdy skorzystamy z kredytu w rachunku, odsetki naliczane będą na bieżąco od wykorzystanej kwoty i zostaną poprane raz w miesiącu w dniu ustalonym w umowie kredytowej.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest zazwyczaj podmiotom gospodarczym o średnim i wysokim poziomie przychodów. Okres kredytowania wynosi najczęściej 12 miesięcy z możliwością odnowienia kredytu na kolejny rok, o ile pozwala na to aktualna sytuacja finansowa firmy. Zdarza się również, że kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostaje na dłuższy okres, dwóch lub nawet trzech lata, firma musi wtedy spełniać ku temu specjalne warunki lub być klientem danego banku od dłuższego czasu. Oprocentowanie kredytu ustalane jest najczęściej według zmiennej stopy procentowej w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M lub 3M powiększoną o marżę banku.

Kredyt Samochodowy – używany lub nowy samochód na raty

Gdy chcemy zakupić auto, bardzo często stajemy przed wyborem, czy kupić używany czy nowy. Oczywiście używane nas kuszą o wiele niższymi cenami, jednak nigdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować pełnego stanu faktycznego naszego auta. Natomiast kupując samochód fabrycznie nowy, mamy pewność, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku, po za tym zakupując auto na raty, ta różnica nie powinna być dla nas tak mocno odczuwalna. Ale co jest dla nas bardziej opłacalne? Jeśli jesteśmy osobami prywatnymi, to bez wątpienia lepiej jest skorzystać z kupienia auta za gotówkę, jeśli mamy tylko taką możliwość, ponieważ unikniemy wielu formalności i odsetek. Natomiast jeśli planujemy kupić auto dla firmy, o wiele lepiej sprawdzi się oferta kredytowa, która jest dostępna w wielu wariantach Leasingowych.

Plusów jest mnóstwo, dlatego praktycznie każda firma z tego korzysta. Dodatkowo, jeśli już nie chcemy kupować auta nowego, a chcemy skorzystać z Leasingu, również mamy możliwość zakupu auta używanego w takiej ofercie. Jednak tak jak pisaliśmy wcześniej kupując samochód, który był już wcześniej używany, musimy często ponieść konsekwencje naszego wyboru, które zostały spowodowane zbyt powierzchownym wyborem. Bardzo często kupujemy samochód pod wpływem silnych emocji, ponieważ jest to bardzo poważny zakup i nawet jeśli jest on finalizowany ratalnie, przysparza nam wielu stresów, a wtedy często nie zauważamy szczegółów, w których zazwyczaj tkwi przysłowiowy diabeł. W takiej sytuacji na pewno nie będzie miło co miesiąc spłacać raty za taki samochód, który albo często nam się psuje, albo po prostu nie daje nam radości i zazwyczaj chcemy go sprzedać przed okresem końcowym, jednak nie jest to niestety możliwe, ponieważ banki zabezpieczają się tym, że dopóki nie spłacimy ostatniej raty za nasze auto, tak na prawdę należy one cały czas do banku i pozbycie się go było by dosłownie nie zgodne z prawem i możemy mieć z tego tytułu wiele nieprzyjemności, dlatego przemyślmy bardzo mocno tego typu zakup, zwłaszcza jeśli ma być on wspomagany przez działalności bankowe.

Kredyt Rodzina na Swoim

Kredyt Rodzina Na Swoim jest to kredyt udzielany z dopłatą ze Skarbu Państwa w ramach rządowego projektu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że przez osiem pierwszych lat część odsetek należnych bankowi, spłaca za nas Skarb Państwa.

Dopłaty te mogą wynosić 50 % wysokości odsetek. Kredyt dostępny jest w ofercie wielu banków. Tak więc kredyty mogą się różnić oprocentowaniem. Przed ostatecznym wyborem, najlepiej zapoznać się z warunkami wszystkich banków, a następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Banki, które udzielają tego kredytu muszą mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dla kogo jest Kredyt Rodzina Na Swoim?

 • • Małżonkowie
 • • Osoby samotnie wychowujące dzieci

Kredyt ten skierowany jest do osób, które samotnie wychowują dzieci oraz małżeństw. Należy jednak podkreślić, że małżeństwa niekoniecznie muszą mieć dzieci. Natomiast osoby samotne, muszą spełniać określone warunki. Wychowywane przez nich dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat oraz musi się uczyć. W przypadku jeśli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, kryteria odnośnie wieku nie muszą być spełnione. Program „Rodzina na Swoim” z założenia ma pomóc w kupnie mieszkania osobom, których nie stać na innego rodzaju kredyt.

Jeżeli osoba, która chce wziąć kredyt nie posiada zdolności kredytowej, kredyt może wziąć ktoś z nią spokrewniony lub spowinowacony.

Należy pamiętać o tym, że osoby, które zamierzają wziąć Kredyt Rodzina na Swoim nie mogą mieć prawa do własności lub współwłasności mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź domu jednorodzinnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt?
Osoba, która chce otrzymać kredyt musi przedstawić oświadczenie potwierdzające, że nie przysługuje jej prawo do mieszkania bądź domku jednorodzinnego, na który ma być udzielony kredyt Rodzina na Swoim. Ponadto nieruchomość mieszkalna, którą chce zakupić musi leżeć na terytorium Rzeczypospolitej.

Lista części banków, w których można otrzymać Kredyt Rodzina na Swoim:

 • • PKO Bank Polski S.A.
 • • SKOK
 • • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • • Bank Pocztowy S.A.
 • • Bank Pekao – Polska Kasa Opieki
 • • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • • Alior Bank S.A.
 • • DomBank Hipoteczny
 • • Bank Przemysłowo Handlowy
 • • Getin Noble Bank S.A.
 • • Euro Bank S.A.
 • • Bank Zachodni WBK S.A.
 • • MultiBank S.A. (BRE Bank)
 • • Lukas Bank S.A.
 • • Bank Millenium S.A.

Na co można przeznaczyć kredyt?
Kredyt można przeznaczyć na kupno mieszkania lub domku jednorodzinnego, bądź też na zakup domu jednorodzinnego, który jest budowany. Za Kredyt Rodzina na Swoim można także wybudować dom w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt można także przeznaczyć na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku, który wcześniej przeznaczony był do innych celów niż mieszkalne. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie nie może przekraczać 75 m2, natomiast dom 140 m2. Ponadto kredyt można przeznaczyć na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, w której chcemy otrzymać własnościowe prawo do lokalu.

UWAGA! Należy się wcześniej zorientować, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. W każdym województwie określona jest maksymalna cena metra kwadratowego, powyżej której nie jest już przyznawany Kredyt Rodzina na Swoim.

Kredyt Rodzina na Swoim udzielany jest na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) wraz z późniejszymi zmianami.

Kredyt samochodowy – najważniejsze informacje

Samochód to najpopularniejszy środek transportu. Bez wątpienia większość marzy o własnych czterech kółkach, jednak nie każdego na nie stać. Wtedy z pomocą przychodzą banki, które w swojej ofercie mają kredyt samochodowy. Jest to tak często brany kredyt, że można go otrzymać prawie w każdym banku.

Co najważniejsze, jest on stosunkowo nisko oprocentowany. Kredyt samochodowy charakteryzuje się długim okresem kredytowania (nawet do 10 lat). W niektórych bankach w pakiecie z kredytem można również otrzymać pieniądze, które możemy wykorzystać na dowolny cel.

W takim razie jak wybrać najkorzystniejszy kredyt samochodowy? Oczywiście jak najtańszy. Jednak trzeba pamiętać, że na wysokość kredytu wpływ mają takie czynniki jak: wiek samochodu, wkład własny itd. Dlatego przede wszystkim należy indywidualnie przeanalizować każdą ofertą banków. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Tak więc najlepiej wysłać kilka wniosków (nic za to nie płacimy i do niczego nas to nie zobowiązuje) i wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę.

Kto może wziąć kredyt samochodowy?

 • – osoby fizyczne posiadające umowę o pracę
 • – emeryci i renciści
 • – osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • – rolnicy
 • – freelancerzy

O czym należy pamiętać podczas wyboru kredytu samochodowego?

 • – wysokość oprocentowania kredytu
 • – wpłata własna – jak jest, jeśli w ogóle obowiązuje
 • – waluta kredytu
 • – wiek samochodu
 • – czy istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu
 • – zabezpieczenie banku – zazwyczaj trzeba mieć wykupione AC
 • – okres kredytowania
 • – ubezpieczenie spłaty kredytu (bank może tego wymagać

Wybrane oferty banków:
Getin Bank

 • – finansowanie do 100% wartości pojazdu
 • – kredytowanie dodatkowego wyposażenia nowego auta
 • – szybka decyzja

mBank

 • – kredyt bez poręczycieli
 • – okres kredytowania do 120 miesięcy
 • – finansowanie 125% wartości pojazdu

Alior Bank

 • – decyzja kredytowa w 1 godzinę
 • – oprocentowanie od 6,08%
 • – do 150 000 zł bez wpłaty własnej

Raiffeisen Bank

 • – maksymalna kwota kredytu: 200 000 zł
 • – możliwość skredytowania 100% pojazdu
 • – szybka decyzja

Kredyt inwestycyjny – najważniejsze informacje

Chcesz rozwijać własny biznes, masz mnóstwo pomysłów, ale nie masz za co ich zrealizować? Wtedy warto zainteresować się kredytem inwestycyjnym. Jest on dobrym uzupełnieniem wkładu własnego przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Część banków oferuje indywidualne dostosowanie do klienta spłaty kredytu. Ponadto kredyt inwestycyjny można uzyskać w różnych walutach: złotówkach, dolarach, frankach, euro, funtach i innych.

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu możemy zrealizować inwestycje biznesowe. Dzięki niemu możemy pomnożyć lub utrzymać wartość bieżącego majątku firmy. Kredyt inwestycyjny przez niektórych uważany jest za alternatywę leasingu. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na jeden konkretny cel.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu inwestycyjnego należy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Należy się upewnić, czy bank pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku, jaka jest wysokość prowizji oraz oprocentowania, czy warunkiem koniecznym jest wkład własny, jakie są formy zabezpieczenia kredytu i na koniec najważniejsze – jakie są warunki uruchomienia kredytu inwestycyjnego.

Forma kredytu inwestycyjnego może być dwojaka:

 • – stała rata ze zmniejszającymi się odsetkami
 • – linia kredytowa z ratami spłat przez okres wykorzystania

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego:
Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie bankowi przede wszystkim planów dalszego rozwoju, kosztorysu oraz potwierdzonej dokumentami efektywności ekonomicznej. Warto również zrobić obliczenia przewidujące ewentualne zyski.

Kredyt inwestycyjny możemy przeznaczyć na:

 • – inwestycje materialne: budowa i remont nieruchomości, zakup samochodu
 • – inwestycje niematerialne: zakup licencji, koncesji
 • – inwestycje finansowe: zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Przykładowe oferty banków:
Getin Bank:

 • – należy przedstawić zaświadczenie o dochodach
 • – ułatwiona procedura kredytowa
 • – okres kredytowania na 10 lat

FM Bank:

 • – Do 150 000 zł
 • – Uproszczona procedura
 • – Realizacja różnorodnych potrzeb

Bank BGŻ:

 • – Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału
 • – Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Formy zabezpieczenia:

 • – blokada środków na rachunkach bankowych
 • – gwarancja bankowa oraz innych podmiotów
 • – poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 • – hipoteka
 • – zastaw rejestrowy
 • – przewłaszczenie na zabezpieczenie

mBank:

 • – Maksymalna kwota kredytu 4 000 000 zł
 • – Maksymalny czas spłaty 20 lat
 • – Bez prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • – Waluta kredytu w PLN, USD, EUR

Dom bez banków i kredytów?

Jeśli chcemy zainwestować w nieruchomości, z całą pewnością, potrzebujemy szybko pieniędzy. Co jeżeli nie posiadamy odpowiedniej ilości pieniędzy?

W tym wypadku, na pewno powinniśmy skorzystać z kredytów pozabankowych albo chwilówek. Być może, pożyczki prywatne oraz chwilówki, nie są ofertami, dzięki którym, można uzyskać większe sumy pieniędzy, ale jeśli potrzebujemy wyłącznie części gotówki takie oferty jak pożyczki pozabankowe albo chwilówka, będą odpowiednie. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy znaleźć jak najbardziej atrakcyjną ofertę kredytową, powinniśmy przede wszystkim bardzo szczegółowo szukać ofert, oczywiście za pośrednictwem porównywarek pożyczkowych.

Porównywarki pożyczkowe to niewątpliwie świetna sprawa, ponieważ za ich pośrednictwem, mamy możliwość odnalezienia jak najniżej oprocentowanej pożyczki. Warto także przed pozyskaniem kredytu zaznajomić się z najważniejszymi informacjami na temat kredytów. Dzięki temu, będziemy wiedzieć, możliwie jak najwięcej na temat kredytów, a to naprawdę istotne. Przecież chcemy pozyskać odpowiednią pożyczkę, przede wszystkim taką, która jest nisko oprocentowana. Jeżeli w dalszym ciągu mamy jakieś wątpliwości, powinniśmy zdecydowanie szukać fachowych for internetowych. Dzięki forom dyskusyjnym, naturalnie na temat kredytów, będziemy wiedzieli dużo więcej odnośnie pożyczek.
Gdy już będziemy mieli gotówkę, zabrać się powinniśmy za zakup nieruchomości. Chyba najdogodniejszym miejscem do szukania ofert nieruchomościowych jest Internet. Zwłaszcza, iż dzięki niemu, możemy znaleźć masę całkiem atrakcyjnych ofert nieruchomościowych.

Wiele osób, które chcą inwestować w nieruchomości, do końca nie wie, jak to zrobić. Przede wszystkim należy kupić dobrą nieruchomość. To niewątpliwie banał, lecz należy kupić nieruchomość, która jest położona w atrakcyjnym miejscu i powinna możliwie jak najbardziej komfortowa. To ważne, bo w końcu za kilka lat, tego typu nieruchomości będą standardem, a więc jeśli już dzisiaj o tym pomyślimy, będziemy mieli możliwość w przyszłości bez najmniejszych kłopotów sprzedać nieruchomość.

Kredyt gotówkowy z odroczoną płatnością

Banki prześcigają się w promocyjnych ofertach dla swoich i przyszłych klientów. Jedna z promocyjnych ofert banków jakie proponują klientom jest możliwość odroczenia jednej , a nawet kliku rat kredytu gotówkowego. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przykładowo zaciągamy kredyt gotówkowy na świąteczne wydatki, a zaczynamy go spłacać dopiero wiosną. Jest to bardzo dobra opcja dla osób, które wiedza że za kilka miesięcy będą w lepszej sytuacji finansowej.

Jest to tak zwany urlop kredytowy, lub też inaczej mówiąc wakacje kredytowe. Po okresie wakacji kredytowych plan spłaty rat kredytu gotówkowego pozostaje taki sam. Taki kredyt gotówkowy może być bardzo atrakcyjna propozycją dla osób posiadających dochody z działalności sezonowej. Przed okresem finansowych żniw takie osoby często ledwo wiążą koniec z końcem, natomiast w momencie sezonowego boomu dysponują dużą ilością zarobionej gotówki. Praca sezonowa wiąże się tez niejednokrotnie z potrzebą wcześniejszego zainwestowania własnej gotówki jeszcze przed sezonem . Wtedy właśnie bardzo przydatny będzie kredyt gotówkowy z odroczona płatnością. Gdyby nie było opcji odroczenia rat kredytu gotówkowego, osoby takie musiałyby spłacać zaciągnięty kredyt już od pierwszego miesiąca. Bardzo często banki udzielają kredytów gotówkowych z odroczoną płatnością dla różnego typu przedsiębiorców na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności, a także na konieczne inwestycje, które nie przyniosą pierwszych zysków od pierwszego miesiąca. Banki w bardzo różny sposób podchodzą do tego jak będzie spłacana pozostała część kredytu gotówkowego. Niekiedy pieniądze przechodzą w poczet pozostałego salda kredytowego i raty kapitałowe w związku z tym zwiększają się. Inna metoda polega na tym, ze rat kredytu gotówkowego z odroczoną płatnością nie zwiększają się, natomiast zwiększa się sama ilość spłacanych rat. Niektóre banki oprócz możliwości odroczenia rat kredytu oferują także obniżkę ich oprocentowania. Za wakacje kredytowe wiele banków nie pobiera żadnych opłat. Czasami banki uzależniają możliwość przyznania karencji w spłatach rat kredytu gotówkowego od długości wcześniejszego terminowego ich spłacania, w ten sposób nagradzani są najlepsi klienci.

Tanie kredyty mieszkaniowe za kilka miesięcy mogą zniknąć

Kredytobiorcy w obecnej chwili cieszą się niskimi stopami procentowymi i dzięki temu niższymi miesięcznymi ratami. Jest to dobry czas dla zainteresowanych kredytami, bo można zaoszczędzić na kosztach pożyczki. Niestety chyba nadciągają czarne chmury nad rynkiem kredytowym, ponieważ są prognozy, że po około 9 miesiącach czeka nas wzrost stóp procentowych i raty pójdą w górę. Tak zakładają inwestujący w kontrakty na stopę procentową. Podstawowa stopa procentowa od lipca utrzymuje się na rekordowo dla Polski niskim poziomie, bo jest to 2,5%. Sprawia to, że WIBOR 3M, który poza marżą najczęściej decyduje o oprocentowaniu kredytu wynosi tylko 2.7%.

WIBOR 3M najprawdopodobniej utrzyma się na zbliżonym poziomie do połowy przyszłego roku. Natomiast w wakacje 2014 roku prognozowany jest on już w okolicach 3%, a na koniec przyszłego roku może wynieść 3,5%.

Podając przykład przy dzisiejszym WIBOR-ze 3M , dla 30 letniego kredytu z marżą 1,6%, wypada 495 zł raty na każde policzone 100 000 zł. Gdy WIBO podniesie się do góry do 3%, to rata wyniesie 513 zł. Jeżeli zgodnie z przewidywaniami inwestorów pod koniec przyszłego roku stawka dojdzie do 3,5%.A obsługa kredytu będzie wymagała więcej wydatków. W przypadku 300 000 PLN kredytu kredytobiorca będzie musiał zapłacić co miesiąc dodatkowe 150 zł, a to z pewnością nie będzie zadowalające.

Ryzyko stopy procentowej pokazuje jak istotne jest to dla osób spłacających kredyty złotowe. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku jest dzisiaj nie do poznania. Rata zmieniła się aż o jedna trzecią.

Biorąc kredyt w połowie 2008 roku na 300 000 zł i 30 lat przy dostępnej marży 1 p.p na starcie mają 2130 zł raty, a teraz oddaje bankowi o 700 zł mniej. Ale gdy była podpisywana umowa kredytowa w czerwcu 2008 roku WIBOR 3M wynosił 6,65%, czyli 4 p.p więcej niż teraz. W 2010 roku doszło do spadku rat do niecałych 1600 zł, po tym jak podstawowa stopa procentowa obniżyła się do rekordowego poziomu 3,5%, a WOBOR do około 3,8-3,9%. Od wiosny 2011 roku bowiem zwiększyły się wydatki na obsługę kredytu, bo podstawowa stop procentowa zaczęła sięgać do 4,75%, a WIBOR 3M do ponad 5%. W efekcie rata przekroczyła 1800 zł. I tak w obecnej chwili mamy raty o 700 zł niższe niż na początku spłaty i prawie 400 zł mniejszej niż w minione wakacje.

Ryzyko stopy procentowej idzie w parze z ryzykiem kursu walutowego sprawiły, że najniższa rata wyniosła 1409 zł.

Czas pokaże, czy przewidywania się sprawdzą. Na razie miejmy nadzieję, że źle nie będzie i kredyty nadal będą produktem cieszącym się ogromnym zainteresowaniem. A kredytobiorcy będą mogli bez problemu spłacać co miesięczny dług, nie burząc domowych wydatków.

Jak korzystnie kupić domu lub mieszkanie?

W 2007 roku weszła w życie ustawa o wsparciu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Początkowo kredyty z dopłatą rządową nie były zbyt atrakcyjne i skorzystało z nich niewiele rodzin. Tendencja się jednak zmieniła. W dobie gdy banki wymagają znacznego wkładu własnego, niektóre z placówek całkowicie zrezygnowały z korzystnych dotąd i bardzo popularnych kredytów walutowych. Obecnie kredyty z dopłatami do odsetek są bardzo atrakcyjne i korzysta z nich wiele rodzin.

Spłata standardowego kredytu składa się z comiesięcznej spłaty części kapitału, który został pożyczony od banku oraz z odsetek naliczanych przez bank od aktualnego salda zadłużenia. W przypadku kredytu preferencyjnego spłacamy pożyczony kapitał i jedynie połowę odsetek. Pozostałe 50% spłaca za nas państwo. Jest to bardzo atrakcyjna wersja, przede wszystkim w początkowym okresie spłaty, gdyż właśnie początkowe raty składają się w dużej części z odsetek a spłata pożyczonego kapitału jest tak naprawdę niewielka.

Aby uzyskać kredyt należy spełnić kilka warunków. Zgodnie z ustawą o wsparciu finansowym rodzin, pożyczka preferencyjna kierowana jest do młodych małżeństw lub osób samotnie wychowujących dzieci. Celem zaciągnięcia kredytu jest kupno mieszkania. Mamy wówczas do czynienia z kredytem hipotecznym z dopłatą do odsetek. Ale nie tylko zakup mieszkania może być powodem zaciągania kredytu z dopłatą.

Państwo wyszło ostatnio naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i rolników. Oni także mogą dziś starać się o pożyczkę z dopłatą na inwestycję. Coraz bardziej znane stają się kredyty studenckie, które są bardzo korzystnym sposobem na zapożyczenie się na okres studiów. Ważne jest aby przed przystąpieniem do podpisania umowy złożyć w bankuwniosek kredytowy, na podstawie którego bank podejmie decyzję o przyznaniu lub odmowie kredytu. Interesującą propozycję dostają firmy, które zajmują się ociepleniami. Mogą one zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny na podobnych warunkach, co pozostałe kredyty preferencyjne.

Kredyty preferencyjne stają się coraz bardziej popularne, ze względu na swą atrakcyjność. Są o wiele korzystniejsze od standardowego kredytu mieszkaniowego czy budowlanego. Po pierwsze zaletą jest dopłata do odsetek a po drugie nie wymagają wkładu własnego, a w niektórych sytuacjach jak w przypadku studenta, nie trzeba przedstawiać swoich zarobków. Podkreślić należy, że obecnie dopłata rządowa do odsetek udzielana się na 8 lat.