Biznesplan – czym jest, jak napisać

Celem tworzenia biznesplanów jest ocena opłacalności planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Najczęściej jest wykorzystywany w celu pozyskania zewnętrznych form finansowania inwestycji (kredytów, dotacji, pożyczek), wtedy jest on załączany do wniosku o daną formę finansowania, dzięki niemu instytucja mająca zapewnić kapitał może stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie rentowne oraz przyniesie odpowiedni zwrot zainwestowanych środków finansowych. Biznesplan często jest także tworzony w celu oceny wewnętrznych działań firmy. Od celu tworzenia biznesplanu bardzo często zależy jego ostateczna forma, jego podstawowymi elementami cechującymi wysoką użyteczność jest analiza finansowa, analiza SWOT oraz analiza rynku. Od stworzenia kompleksowego biznes planu często też rozpoczyna się działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa, służy on wtedy określeniu najbardziej opłacalnej drogi rozwoju.

Treść biznesplanu powinna uwzględniać następujące elementy:

 • rzeczywistą sytuację w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo,
 • różne spojrzenia na działalność (produkcja, finanse, marketing, zarządzanie),
 • prezentacje obecnych pracowników firmy – ich kwalifikację, umiejętności czy doświadczenie,
 • otoczenie przedsiębiorstwa, firmy współpracujące oraz analizę konkurencji,
 • technologię produkcji towarów, ich charakterystykę oraz istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy związane z wytwarzaniem dóbr,
 • napisanie odpowiednim językiem, jasnym, zrozumiałym oraz niedwuznacznym.

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

 1. Strona tytułowa,
 2. Streszczenie biznesplanu,
 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa,
 4. Charakterystyka kadry oraz personelu firmy,
 5. Plan marketingowy,
 6. Plan organizacyjny,
 7. Harmonogram realizacji celu przedsięwzięcia,
 8. Analizę oraz opis rynków zbytu, konkurencji oraz klientów,
 9. Prezentację celowego przedsięwzięcia,
 10. Plan finansowy,
 11. Analiza wrażliwości,