Rodzina na swoim – jakie kryteria trzeba dziś spełnić, aby otrzymać dopłaty

Program preferencyjnych kredytów „Rodzina na Swoim” pozwolił tysiącom młodych ludzi w Polsce zrealizować plany zakupu mieszkania czy budowy domu. Program polega na tym, że połowę należnych bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat kredytowania, pokrywa budżet państwa.

Rząd dąży jednak do wygaszenia programu „Rodzina na Swoim”. Ma on obowiązywać do końca 2012 roku. Od końca sierpnia 2011 roku zmieniono zasady przyznawania kredytów w ramach programu „Rodzina na Swoim”.

Dziś o kredyt z dopłatami z budżetu państwa może starać się:

  • Małżeństwo,
  • Osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno dziecko:
    • małoletnie,
    • na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
    • uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia,
  • Osoba niepozostająca w związku małżeńskim, tzw. singiel.

Jeśli o kredyt z dopłatami w ramach „Rodzina na swoim” stara się singiel, może on nabyć wyłącznie mieszkanie o metrażu nieprzekraczającym 50 mkw, zaś dopłata przysługuje mu tylko do 30 mkw powierzchni. Jeśli osoba samotna wcześniej była już właścicielem lub współwłaścicielem innej nieruchomości mieszkalnej, nie może skorzystać z programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych.

Kto może się ubiegać o kredyt w programie „Rodzina na swoim”

Dodatkowo, wnioskujący o kredyt „Rodzina na swoim” muszą posiadać zdolność kredytową, pozwalającą im na spłatę pełnych rat kredytu, nie pomniejszonych o dopłaty budżetowe. Kredyt będzie przyznany tylko osobom, które uprzednio nie były ani nie są stroną innej umowy mieszkaniowego kredytu preferencyjnego. Docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie może posiadać tytułu prawnego własności lub współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Kredyt „Rodzina na swoim” nie przysługuje osobom, które mają spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego bądź są najemcami lokali mieszkalnych. Zmiany w zasadach przyznawania kredytów z dopłatami budżetu państwa wprowadziły również ograniczenie wiekowe dla beneficjentów. Docelowym kredytobiorcom może być osoba, która złoży wniosek o kredyt preferencyjny najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Jeśli wniosek składają małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego współmałżonka. Kryterium wieku nie znajduje zastosowania w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.

Nieruchomość w „Rodzina na swoim”

O przyznaniu dopłaty kredytowej „Rodzina na swoim” decyduje to, czy nieruchomość mieści się w wyznaczonych limitach cenowych. Decydujące są przy tym średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych. Do obliczania maksymalnej ceny nieruchomości objętej dopłatą z budżetu państwa są stosowane współczynniki cenowe, wynoszące -0,8 dla rynku wtórnego oraz 1 dla rynku pierwotnego, które mnożone są przez średnią arytmetyczną z dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników, obowiązujących dla danej gminy.

Maksymalnie, małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą kupić z kredytu „Rodzina na swoim” mieszkanie o powierzchni 75 mkw oraz dom o powierzchni 140 mkw. Dopłata przyznawana jest jednak do 50 mkw powierzchni mieszkania oraz 70 mkw powierzchni dla domu.

Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązują obniżone limity cenowe programu „Rodzina na swoim”. Na przykład, w Warszawie na rynku pierwotnym limit cenowy wynosi 5 904 zł za mkw mieszkania.

Dodaj komentarz