Skarga na postępowanie komornika

Nie jesteś zadowolony z postępowania prowadzonego przez komornika? Złóż skargę na czynności przez niego podjęte!

W opinii publicznej panuje przekonanie, że komornik jest bezkarnym urzędnikiem. Na szczęście tak nie jest.

Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny, obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej (art. 16 Ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji). Oznacza to, że wykonując czynności zawodowe komornik musi stosować przewidziane prawem procedury, a za ich naruszenie ponosi określoną odpowiedzialność.

Zasadą jest, że komornik działa na obszarze swego rewiru określonego właściwością miejscową sądu rejonowego, tzn. określonego terenu z którego sprawy trafiają do sądu. Nadto nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji i innych czynności (art. 8 ust. 7 ww. Ustawy). Taka sytuacja może być uzasadniona jedynie istnieniem zaległości w pracy komornika przekraczających 6 miesięcy w realizacji innych spraw.

Zgodnie z art. 17a ww. ustawy przy wykonywaniu czynności, komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Jest to szczególnie istotne dla osoby poszkodowanej, która będzie chciała wnieść skargę, ponieważ odpowiedzialność komornika za szkody wyrządzone przy wykonywaniu obowiązków wskutek naruszenia przepisów ma charakter osobisty. Osoba domagająca się odszkodowania z tytułu poniesionej szkody ma obowiązek wskazać w pozwie imię i nazwisko komornika, który ja wyrządził.

Jakie są obowiązki komornika?

Należą do nich m.in. dostosowanie dni i godzin przyjęć interesantów do miejscowych warunków (art. 18 ww. ustawy), przez wykonywanie czynności urzędowych w godz. od 7 rano do 21 w dni robocze oraz w soboty (art. 19 ww. ustawy), przeprowadzanie czynności osobiście (§3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1968 roku w sprawie czynności komorników), itd. Podstawowym obowiązkiem komornika jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku, przystąpienie do czynności mających na celu wyegzekwowanie lub zabezpieczenie interesu wierzyciela (art. 45a ww. Ustawy).

Kolejnym jest przekazanie w terminie 4 dni przysługujących należności, z uwzględnieniem kolejności zaspokajania, odpowiednim wierzycielom (art. 22 Ustawy). Realizacja powyższych oraz innych obowiązków łączy się z ponoszeniem określonej odpowiedzialności.

Do kogo kierować skargę?

Zgodnie z art. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. W związku z powyższym, na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik (art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego).

Kto ma prawo złożyć skargę?

Zgodnie z treścią art. 767 §2 kpc prawo do złożenia takiej skargi przysługuje stronom postępowania tj. dłużnikowi lub wierzycielowi oraz osobie, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone . Należy jednak pamiętać, że użyty w art. 767 § 1 zd. 2 k.p.c. termin zaniechanie dokonania czynności nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. I CR 250/73).

Wymogi formalne skargi

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, określone w art. 126 i n. kpc, oraz określać zaskarżone działanie lub czynność, której zaniechano. Dodatkowo należy złożyć  wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 §3 kpc). Skargę wnosi się do sądu w terminie jednego tygodnia od dnia dokonania czynności, gdy skarżący był obecny przy czynności lub był o jej terminie zawiadomiony. Gdy takie okoliczności nie zaistniały, skarżący ma ten sam czas, ale liczony od dnia zawiadomienia go o dokonaniu czynności. W innym przypadku, od dnia w którym czynność powinna być dokonana (art. 767 §4 kpc).

Co po złożeniu skargi?

Rozpoznanie skargi może przebiegać w dwojaki sposób.Pierwsza i zdecydowanie szybsza droga występuje, gdy komornik po zapoznaniu się z odpisem skargi, uwzględni ją całkowicie. Wtedy zawiadamia o tym fakcie sąd, skarżącego oraz innych zainteresowanych, których skarga dotyczy. Natomiast jeżeli komornik nie zgodzi się z zarzutami, w ciągu trzech dniu musi sporządzić uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazać je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono (art. 767 §4 kpc). W takiej sytuacji to sąd będzie decydował o zasadności wniesionej skargi.

Sąd rozpoznaje skargę w terminie jednego tygodnia od dnia jej wpływu do sądu. Gdy skarga zawiera braki formalne, sąd wzywa pisemnie skarżącego, pod rygorem zwrócenia pisma, do ich uzupełnienia w terminie tygodnia (art. 130 kpc). Dopiero, po spełnieniu tego obowiązku przez skarżącego, sąd rozpatruje skargę. Należy pamiętać, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 7672 §2 kpc). Jeżeli skargę wniesiono po terminie albo nie uzupełniono w terminie jej braków, sąd odrzuca skargę (art. 7673kpc).

Przy czym zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn.  III CSK 381/06) błędne oddalenie przez sąd skargi na czynność komornika, która spowodowała szkodę, nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej komornika na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z ww. przepisem, komornik ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. W celu realizacji tego obowiązku zawiera on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (art. 24 ww. ustawy). Natomiast Skarb Państwa ponosi solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę spowodowana działaniem lub zaniechaniem komornika (art. 23 ust. 3 ww. ustawy).

Jak uzyskać odszkodowanie po burzy?

W ostatnich dniach przez nasz kraj przetoczyły się gwałtowne burze, obfite opady deszczu, gradobicia i trąby powietrzne. Na skutek takich działań sił przyrody ogromna ilość gospodarstw domowych w wielu województwach boryka się teraz z podtopieniami, zerwanymi dachami i innymi znacznymi uszkodzeniami. Finansową pomoc deklaruje rząd, ale poszkodowani mogą się domagać odszkodowań np. od właścicieli powalonych drzew.

Minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller tłumaczył, że trwa szacowanie strat. Wyliczał, że ofiary ubiegłotygodniowych nawałnic otrzymały już 2 miliony złotych, a kolejne 3 miliony są w drodze. Na pomoc w podobnej wysokości mogą liczyć poszkodowani w środowych nawałnicach.

O pieniądze można ubiegać się również od ubezpieczalni lub w procesach cywilnych. Aby jednak uzyskać odszkodowanie za straty poniesione podczas wichury, burzy i zalania spowodowanego nawałnicami, poszkodowany musi przede wszystkim zabezpieczyć dowody potwierdzające poniesione szkody – dotyczy to mienia i zdrowia.

● Przede wszystkim należy udokumentować zdarzenie. Nawet pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami spowodowanymi przez spadające konary musi udowodnić, że nie uległ wypadkowi w innych okolicznościach. Musi więc uzyskać zaświadczenie, np. z pogotowia lub straży, o udzieleniu mu pomocy w określonym miejscu i konkretnych okolicznościach. Warto też zrobić zdjęcie z miejsca zdarzenia nawet telefonem komórkowym. Gdy byli świadkowie zdarzenia, należy zapisać ich nazwiska, imiona i adresy, aby mogli później złożyć zeznanie.

● Należy też udokumentować poniesione szkody. Gdy burza uszkodziła samochód- trzeba koniecznie zrobić zdjęcia wszystkich zniszczeń. W tym przypadku również należałoby ustalić świadków zdarzenia oraz potwierdzić to np. zaświadczeniem ze straży. Jeżeli np. w samochodzie zablokowali się pasażerowie, może być konieczne przecinanie karoserii po to, aby ich uwolnić. Wtedy konieczne jest zaświadczenie od straży albo przedsiębiorcy wykonujących tę czynność, a także rachunek za jej opłacenie.

Gdy została zalana piwnica lub mieszkanie, należy sfotografować, jak wyglądają zniszczone meble, dywany, książki itp.

Mając takie dokumenty, nie powinniśmy mieć problemów z realizacją polisy lub dochodzeniem swoich praw w sądzie.

Życzę wszystkim powodzenia w dochodzeniu swoich praw! Pamiętajcie, że warto walczyć o swoje 

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Jestem przekonana, że niżej opisana sytuacja dotyczy wielu z Was. Nie jest to temat prosty, ale warto się nad nim pochylić, przemyśleć i zacząć działać. Bo naprawdę to się opłaca!

Masz słup energetyczny na swojej działce?

Właściciele działek z liniami energetycznymi, sieciami gazowymi lub wodociągowymi mogą ubiegać się o odszkodowania od firm przesyłowych. Mogą też składać wnioski o ustanowienie umowy o odpłatną służebność przesyłu.

Podstawa prawna:

Służebność przesyłu uregulowana została w kodeksie cywilnym w artykułach od art. 3051 do art. 3054 k.c. Regulacja ta dodana została przez art. 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008 r. zmieniającej kodeks cywilny z dniem 3 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1, prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z  art. 3054 k.c., do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Nieruchomość obciąża się służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy – właściciela urządzeń w rozumieniu art. 49 par. 1 k.c.

Uregulowana w chwili obecnej w kodeksie cywilnym służebność przesyłu nie reguluje statusu urządzeń przesyłowych. Status ten określa art. 49 par. 1 k.c. Urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1 k.c., to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

Przepis art. 49 k.c. stanowi wyjątek od zasady wyrażonej w art. 47 par. 2 k.c. oraz art. 48 k.c. w zw. z art. 191 k.c. W przepisie art. 49 k.c. mowa jest o urządzeniach, do których zalicza się np.: słupy napowietrznych linii wysokiego napięcia, rury w przypadku sieci gazowniczej lub ciepłowniczej, kable.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że w rachubę wchodzą urządzenia, które służą wyłącznie do czynności doprowadzania lub odprowadzania. Tym samym ustawodawca wyłączył urządzenia o przeznaczeniu wydobywczym czy też przechowawczym oraz inne, np. studnie głębinowe, bezodpływowe zbiorniki kanalizacyjne, urządzenia generujące alternatywne źródła energii.

Wszystkim właścicielom gruntów należą się rekompensaty pieniężne za zajęcie terenu pod infrastrukturę przesyłową w zakresie, w jakim obniżają one funkcjonalność i wartość gruntów. W każdym przypadku można żądać odszkodowania za dziesięć lat przed dniem wytoczenia powództwa przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu, gdyż w tym zakresie obowiązuje właśnie taki okres przedawnienia roszczeń.

Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 225 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jak wypowiadały się już wielokrotnie sądy, zajęcie cudzej nieruchomości i umieszczenie na niej urządzeń energetycznych (lub innych urządzeń przesyłowych) bez uzyskania tytułu prawnego jest zawsze równoznaczne ze złą wiarą.

Co ważne- służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 (art. 3053 par. 1 k.c.). Gdyby więc przedsiębiorstwo, któremu przysługuje służebność przesyłu, zostało sprzedane, to jego prawa i obowiązki przesyłowe przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec wygaśnięciu służebności, wówczas gdyby nie stanowiły one przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

W jaki zatem sposób dochodzi do ustanowienia służebności przesyłu?

Zasadą jest ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy notarialnej, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. W treści umowy określa się zakres, w jakim przedsiębiorca może odpłatnie korzystać z nieruchomości. Strony mają prawo swobodnie określić czynności, jakie przedsiębiorca może podejmować w stosunku do działki obciążonej służebnością przesyłu.

Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na zaproponowane przez właściciela działki wynagrodzenie?

W umowie winny być zawsze ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu jest niemożliwe w przypadku braku porozumienia co do tej kwestii. W takiej sytuacji kodeks cywilny pozostawia możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Ustanowienia służebności przesyłu przez sąd można żądać jednak jedynie, gdy jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych. Niestety, w kodeksie cywilnym brak jest jakichkolwiek wskazówek co do sposobu określenia wysokości tego wynagrodzenia. Wydaje się więc, że przy sądowym ustalaniu wysokości wynagrodzenia można analogicznie zastosować zasady ustalania wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wiązać się to wówczas będzie m.in. z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego.

Powyższe informacje stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej jaką stanowi ten problem. W kolejnych wpisach postaram się w sposób przystępny wyjaśnić wszystkie aspekty tego tematu i dołączę wzory pism, które pomogą Wam rozpocząć walkę o Wasze pieniądze.

Pożyczki internetowe bez BIK-u i pod weksel

Na rynku pożyczek spotkać możemy się z wieloma różnymi rodzajami pożyczek. Różnica jest niebagatelna, bowiem każda pożyczka rządzi się swoimi prawami. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy omówić dwa rodzaje pożyczek, pod weksel oraz te bez BIK.

Co to są pożyczki bez BIK-u?

Żeby dokładnie omówić czy są pożyczki bez BIK, trzeba najpierw zrozumieć, czym jest sam BIK. Otóż pod tym skrótem widnieje Biuro Informacji Kredytowej, inaczej miejsce, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące historii kredytowej danej osoby. BIK gromadzi dane na temat tego, od kogo, ile i kiedy pożyczaliśmy, a także jak wyglądała nasza spłata, czy nie mieliśmy z nią problemów.

Banki przed udzieleniem kredytu zaglądają do BIK, żeby sprawdzić, czy jesteśmy wiarygodni, czy opłaca się dać nam pieniądze i czy mają pewność, że oddamy je w terminie bez żadnych problemów. Pożyczki bez BIK, są natomiast takim rodzajem kredytowania, który nie uwzględnia informacji zawartych w BIK, czyli nawet jeśli kiedyś jakiejś pożyczki nie spłaciliśmy lub mieliśmy problem ze spłatą, to te informacje nie są brane w żaden sposób pod uwagę. Oznacza to, że nawet ze „złą” historią kredytową, możemy się ubiegać o to, żeby pożyczono nam pieniądze. Drugą wersją pożyczek, o jakich chcielibyśmy powiedzieć, są pożyczki na weksel.

Czym jest pożyczka? Poradnik początkującego

Pożyczka to dzisiaj bardzo popularne słowo, bierzemy tych pożyczek coraz więcej, coraz częściej decydujemy się na to, żeby pieniądze, jakimi dysponujemy, pochodziły ze źródeł zewnętrznych. Wiele osób jednak nie zastanawia się tak dokładnie nad tym, czy jest pożyczka.

Co to jest pożyczka?

Najprościej ujmując pożyczka to uzyskanie pieniędzy w drodze zawarcia umowy o ich pożyczenie. Umowę zawiera pożyczający, czyli inaczej klient, miedzy pożyczkodawcą, czyli bankiem lub instytucją finansową. Umowa pożyczkowa określa kwotę pożyczanych pieniędzy, dane pożyczającego i firmy, która udziela kredytu, a także takie kwestie jak wysokość rat, termin spłaty pożyczki czy sposób, w jaki pieniądze mają być zwrócone. Pożyczka w każdym banku czy instytucji wygląda trochę inaczej, więc nie można określić jakichś jej odgórnych zasad, czasami nawet w obrębie jednego banku czy instytucji parabankowej obowiązują różne zasady do poszczególnych typów pożyczek. Szczególnym rodzajem pożyczki jest natomiast pożyczka hipoteczna.

Co to jest pożyczka hipoteczna?

Pożyczka hipoteczna, czyli inaczej kredyt hipoteczny, jest to szczególny rodzaj pożyczki, który określa, iż w zastaw za nieuregulowanie zobowiązania, klient przekazuje swoje mienie, w tym przypadku dom zastawiony pod hipotekę. Pożyczki hipoteczne opiewają zazwyczaj na dość duże sumy, raczej nie praktykuje się, żeby pożyczką hipoteczną była tak zwana chwilówka. Raczej chodzi tutaj o kredyty na kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy. Udzielając pożyczki hipotecznej bank posiada zabezpieczenie na wypadek, gdyby klient nie oddał pożyczonych mu pieniędzy.

W takim przypadku na hipotekę nakłada się komornika, który ma za zadanie zlicytować mienie o wartości pożyczonych pieniędzy wraz z procentami i kosztami manipulacyjnymi oraz oddanie tych pieniędzy bankowi lub firmie, która udzieliła kredytu. Na chwilę obecną kredyt hipoteczny najczęściej przyznaje się na zakup lub budowę domu, one to właśnie od początku pokryte są hipoteką, która wygasa w momencie uregulowania należności.

Oprocentowanie pożyczek – sprawdź zanim weźmiesz pieniądze

Oprocentowanie to wskaźnik kwoty, jaką przyjdzie nam odprowadzić do instytucji, od której pożyczamy pieniądze. W przypadku każdego banku czy parabanku oprocentowanie kredytu wygląda inaczej, ale żebyśmy my mogli wybrać korzystną opcję, musimy umieć porównać to oprocentowanie i znaleźć najlepszą wersję dla siebie.

Aktualne oprocentowanie pożyczek

Na dzień dzisiejszy dość wysokie oprocentowanie w Alior Banku, gdyż jest to 15%, nie lepiej prezentuje się bank PKO, gdyż tam oprocentowanie pożyczek wynosi 14%. Trochę lepiej sprawa ma się w przypadku BNP Paribas, bo tam oprocentowanie wynosi tylko 6,90%, a Geting Banku tylko 8,70%. Aktualne oprocentowanie można z powodzeniem sprawdzić w większości porównywarek internetowych. Nie warto kierować się reklamami, gdyż one najzwyczajniej w świecie nastawione są na to, żeby przekonać nas do skorzystanie akurat z tej, konkretnej oferty. Jeśli chcemy wybrać dobrze, musimy sami sprawdzić oprocentowanie w miejscu, z którego chcemy pożyczyć pieniądze. Im ono niższe, tym dla nas lepiej. Oprocentowanie zmienia się w ciągu roku dość gwałtownie, czasami waha się nawet o kilka procent. Dlatego najlepszym pomysłem jest skorzystanie ze specjalnej bazy, w której znajdują się potrzebne nam informacje.

Baza pożyczek prywatnych

Taka baza zawiera nie tylko podstawowe informacje o danej firmie i możliwościach, na jakich uzyskamy kredyt, ale przede wszystkim informacje o aktualnym oprocentowaniu, które oferuje dany bank. Możliwość sprawdzenia wszystkiego w jednym miejscu sprawia, że łatwiej jest nam podjąć decyzję dotyczącą konkretnej pożyczki. Widzimy przecież, jak prezentują się różne oferty, możemy porównać je pod takim kątem, jaki najbardziej nas interesuje. Baza pożyczek to nieskończone źródło wiedzy dla tych, którzy chcą pożyczać bezpiecznie i odczuć prawdziwą korzyść z kredytu. Dzięki takiemu zestawieniu czujemy się swobodnie. I o to właśnie chodzi, bo dobre pożyczanie pieniędzy, to przede wszystkim pożyczanie bezpieczne i zgodne z naszymi wymaganiami.

Szybkie pożyczki – dla kogo są przeznaczone?

Rynek kredytowania w naszym kraju rozwija się z roku na rok. Duże banki przestały mieć już wyłączność w udziałach rynkowych. Od jakiegoś czasu coraz bardziej liczą się mniejsze firmy parabankowe, które udzielają pożyczek na dobrych zasadach i co najważniejsze szybko. Ta szybkość sprawia, że Polacy powoli odchodzą od tradycyjnego pożyczania i szukają alternatyw w postaci szybkich pożyczek.

Jak działa bardzo szybka pożyczka?

Główną zasadą szybkiego pożyczania jest brak formalności. W tradycyjnym braku czekamy długo, a i do końca nie mamy pewności, czy pieniądze dostaniemy. Nasza wypłacalność jest bardzo różna, większość ludzi ma już na swojej głowie jakiś kredyt, a dla banku jest to sytuacja niepewna. W przypadku szybkich pożyczek nie ma znaczenia, czy jesteśmy już gdzieś zadłużeni. Pożyczane kwoty nie są zazwyczaj duże, toteż pożyczający nie martwią się o to, czy uda nam się taki kredyt spłacić. Wystarczy, że wykonamy telefon i zamówimy przedstawiciela, albo udamy się do placówki instytucji i wszystkie formalności załatwimy od ręki. Nie ma pytań o przeszłość kredytową, nie musimy okazywać się zaświadczeniami o zarobkach, ani szukać żyrantów. Pieniądze są na naszym koncie nawet tego samego dnia. Takie kredyt to wygoda dla tych, którzy potrzebują pieniędzy natychmiast i nie mają czasu na czekanie.

Pożyczki bez BIK – nowy standard

BIK czyli biuro informacji kredytowej wystawia raporty dotyczące konkretnych osób, które mają stwierdzić, czy jesteśmy osobami godnymi pożyczenia pieniędzy. W przypadku kredytów bez BIK nie musimy się obawiać, że zostanie nam wystawiona negatywna opinia. Brak BIK sprawia, że przed kredytodawcą wszyscy jesteśmy równi, bez względu na to, jaką mamy przeszłość kredytową i nie ma przeciwwskazań, żeby pożyczkę dostała nawet taka osoba, która miała problem ze spłacaniem poprzednich. Pożyczki bez BIK są w naszym kraju coraz popularniejsze i klienci zwracają uwagę na to, czy dana firma wymaga takiego zaświadczenia. Nie trzeba przypominać, że większym powodzeniem cieszą się te, które go nie wymagają.

Zakup samochodu za gotówkę

Zakup samochodu za gotówkę, oczywiście przysługuje każdemu i nie istotny jest fakt, czy kupujemy nasze auto jako osoba prywatna, czy jako firma. Lecz teraz musimy się poważnie zastanowić co będzie dla nas bardziej opłacalne, ponieważ bardzo często opłacać nam się będzie skorzystać z oferty leasingowej, lub nawet ratalnej. Oczywiście jedno i drugie rozwiązanie ma swoje korzyści, na przykład kupując auto za gotówkę, omijamy bardzo dużą liczbę formalności, a sam samochód od razu jest naszą własnością w ciągu nawet godziny, jest to kwestia jedynie spisania krótkiej umowy sprzedaży. Natomiast tego typu operacja na pewno bardzo zaboli naszą kieszeń, ponieważ nie jest to lekka transakcja. Jednak teraz zastanówmy się jaki typ auta chcemy zakupić, jeśli jest to auto osobowe, to nie będzie dla nas to większa różnica. Jednak jeśli chcemy kupić auto dostawcze, z różnymi modyfikacjami, musimy liczyć się z tym, że przez okres leasingu cena auta bardzo mocno spadnie, tak samo jak jego stan, więc tego typu samochody o wiele lepiej jest kupować bezpośrednio za gotówkę. Ale jak w takim razie uzbierać tak dużą kwotę, w taki sposób żeby tego nie odczuć? Jest to chyba bardziej niemożliwe, ponieważ nawet jeśli odkładaliśmy na konto małe kwoty, przez długi okres czasu, to ta zmiana będzie dla nas szokiem wizualnym. Jednak jedno jest pewne, takie auto będziemy o wiele mocniej szanować i dbać o nie. Czy po spisaniu prostej umowy i przekazaniu gotówki, nie musimy nic więcej robić? Otóż nie, musimy pamiętać o tym, że mamy miesiąc by zarejestrować nasz zakup w naszym urzędzie, bez tego nie jesteśmy w stanie poruszać się w legalny sposób. Czy tylko osoby zamożne mogą sobie pozwolić na taki luksus? Oczywiście, że nie! Wystarczy trochę chęci i samozaparcia i jesteśmy w stanie osiągnąć każdy cel, dlatego na pewno warto jest próbować. Kupienie auta za gotówkę jest również świetnym rozwiązaniem gdy chcemy kupić jakiś stary model auta i na przykład inwestować w jego renowację i odbudowę, może to przynieść w przyszłości nam duże zyski.

Leasing – nowe i używane

Skoro już postanowiliśmy zakupić samochód, to na pewno jest teraz problem z tym jak dokonać takiej transakcji, tak by jak najdelikatniej wpłynęła na stan naszego konta. Na ratunek wtedy przychodzi bardzo dobrze znany każdemu Leasing, czyli zakup auta na raty. Jest to na pewno bardzo dogodne rozwiązanie dla osób, które posiadają firmę i potrzebują auta na przykład dla swoich pracowników. Dodatkowym plusem jest o wiele niższe oprocentowanie, niż w przypadku zakupu auta na klasyczne bankowe raty, po za tym jest to operacja poza bankowa, więc na pewno łatwiej będzie ją sfinalizować. Chyba największym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że możemy całą operację dodać do tak zwanych kosztów, co wiąże się z mniejszym obciążeniem podatkowym. Zazwyczaj po zakończeniu okresu Leasingowania mamy możliwość wykupienia naszego auta za niewielką kwotę, przeważnie jest to symboliczne 1% ceny samochodu. Czy są jakieś wady tego rozwiązania? Chyba jedyną wadą jest to, że na początku przy podpisaniu umowy, musimy umieścić opłatę, około 10%, co również wiąże się z kosztami. Więc nie powinien nas już tak mocno dziwić widok, nowych i bardzo drogich samochodów przejeżdżających przez ulice miast, ponieważ większość z nich tak na prawdę jest zakupione w systemie Leasingowym i to dzięki nim większość większych firm korzysta z mniejszego obciążenia podatkowego, takie auto jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ bez większego wysiłku będziemy w stanie generować spore koszty co miesiąc, na przykład na benzynę, ratę za auto, czy części zamienne. Leasing nie jest tak na prawdę formalnie zakupem auta, najlepiej wytłumaczyć to na zasadzie wypożyczenia go od firmy i odkupienia po kilku latach, za ten symboliczny jeden procent. Właśnie dlatego jest to bardzo dobra opcja dla każdej firmy, która ma problem z co miesięcznym generowaniem kosztów, jednak osoby prywatne powinny raczej skorzystać z klasycznych kredytów, lub odkładania pieniędzy, by kupić samochód za gotówkę. Na pewno będzie to mniej dla nas problematyczne i szybsze.

Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży lub wynajmu?

Jak wiadomo w ostatnich latach kupienie mieszkania jest coraz większym wyczynem i bardzo mała ilość osób jest w stanie takową operację wykonać. Problem polega na tym, że średnia cena mieszkania w większym mieście to około 250 tysięcy złotych, a żeby otrzymać tak wysoki kredyt hipoteczny, musimy posiadać bezterminową umowę o pracę z określonymi zarobkami, co również nie jest proste. Dlatego właśnie bardzo modne jest wynajmowanie mieszkania, które swoją drogą, również nie należy do tanich rozwiązań. Więc zarówno osoby sprzedające mieszkanie, jak i ci wynajmujący, muszą się bardzo mocno postarać żeby potencjalny klient skorzystał właśnie z jego oferty. Więc jak to zrobić? Przede wszystkim pamiętajmy żeby mieszkanie było czyste! Bez wątpienia jest to najważniejszy element, ponieważ nawet ślicznie wyremontowane mieszkanie, może wyglądać brzydko, jeśli jest brudne. W drugiej kolejności zadbajmy, żeby chociaż zdjęcia w ofercie wyglądały na jasne i bardzo dobrze oświetlone, ponieważ nikt raczej nie chce ciemnych mieszkań. Więc dlaczego najważniejsze są zdjęcia w ofercie wynajmu i sprzedaży? Ponieważ to na ich podstawie są planowane i umawiane spotkania w sprawie nieruchomości, a gdy już potencjalni klienci znajdują się na miejscu, bardzo często są bardzo mocno rozkojarzeni emocjami i wyobrażają sobie jak w tym miejscu będzie wyglądać ich mieszkanie, a tego typu wyobrażenia często przyćmiewają wiele wad, tak samo jak późniejsze wybieranie zakupu. Po za tym im więcej będziemy mieć spotkań w sprawie mieszkania, tym mamy większe szanse na finalizację w szybkim terminie. Ostatnim elementem są same spotkania, o wiele lepiej jest brak pośredników, ponieważ klienci po prostu nie ufają firmom zajmującym się nieruchomościami, ponieważ generują one bardzo duże dodatkowe koszta zarówno dla osób, które chcą wynająć mieszkanie i dla przyszłych najemców, ponieważ od jednej i drugiej strony pobierana jest prowizja, która zazwyczaj wynosi kilkaset złotych. Dodatkowo pracownikami są studenci, którzy nie należą do profesjonalistów i na pewno utrudnią nam całą operacj

Kredyt Samochodowy – używany lub nowy samochód na raty

Gdy chcemy zakupić auto, bardzo często stajemy przed wyborem, czy kupić używany czy nowy. Oczywiście używane nas kuszą o wiele niższymi cenami, jednak nigdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować pełnego stanu faktycznego naszego auta. Natomiast kupując samochód fabrycznie nowy, mamy pewność, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku, po za tym zakupując auto na raty, ta różnica nie powinna być dla nas tak mocno odczuwalna. Ale co jest dla nas bardziej opłacalne? Jeśli jesteśmy osobami prywatnymi, to bez wątpienia lepiej jest skorzystać z kupienia auta za gotówkę, jeśli mamy tylko taką możliwość, ponieważ unikniemy wielu formalności i odsetek. Natomiast jeśli planujemy kupić auto dla firmy, o wiele lepiej sprawdzi się oferta kredytowa, która jest dostępna w wielu wariantach Leasingowych.

Plusów jest mnóstwo, dlatego praktycznie każda firma z tego korzysta. Dodatkowo, jeśli już nie chcemy kupować auta nowego, a chcemy skorzystać z Leasingu, również mamy możliwość zakupu auta używanego w takiej ofercie. Jednak tak jak pisaliśmy wcześniej kupując samochód, który był już wcześniej używany, musimy często ponieść konsekwencje naszego wyboru, które zostały spowodowane zbyt powierzchownym wyborem. Bardzo często kupujemy samochód pod wpływem silnych emocji, ponieważ jest to bardzo poważny zakup i nawet jeśli jest on finalizowany ratalnie, przysparza nam wielu stresów, a wtedy często nie zauważamy szczegółów, w których zazwyczaj tkwi przysłowiowy diabeł. W takiej sytuacji na pewno nie będzie miło co miesiąc spłacać raty za taki samochód, który albo często nam się psuje, albo po prostu nie daje nam radości i zazwyczaj chcemy go sprzedać przed okresem końcowym, jednak nie jest to niestety możliwe, ponieważ banki zabezpieczają się tym, że dopóki nie spłacimy ostatniej raty za nasze auto, tak na prawdę należy one cały czas do banku i pozbycie się go było by dosłownie nie zgodne z prawem i możemy mieć z tego tytułu wiele nieprzyjemności, dlatego przemyślmy bardzo mocno tego typu zakup, zwłaszcza jeśli ma być on wspomagany przez działalności bankowe.

Kredyt Rodzina na Swoim

Kredyt Rodzina Na Swoim jest to kredyt udzielany z dopłatą ze Skarbu Państwa w ramach rządowego projektu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że przez osiem pierwszych lat część odsetek należnych bankowi, spłaca za nas Skarb Państwa.

Dopłaty te mogą wynosić 50 % wysokości odsetek. Kredyt dostępny jest w ofercie wielu banków. Tak więc kredyty mogą się różnić oprocentowaniem. Przed ostatecznym wyborem, najlepiej zapoznać się z warunkami wszystkich banków, a następnie wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Banki, które udzielają tego kredytu muszą mieć podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Dla kogo jest Kredyt Rodzina Na Swoim?

 • • Małżonkowie
 • • Osoby samotnie wychowujące dzieci

Kredyt ten skierowany jest do osób, które samotnie wychowują dzieci oraz małżeństw. Należy jednak podkreślić, że małżeństwa niekoniecznie muszą mieć dzieci. Natomiast osoby samotne, muszą spełniać określone warunki. Wychowywane przez nich dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat oraz musi się uczyć. W przypadku jeśli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, kryteria odnośnie wieku nie muszą być spełnione. Program „Rodzina na Swoim” z założenia ma pomóc w kupnie mieszkania osobom, których nie stać na innego rodzaju kredyt.

Jeżeli osoba, która chce wziąć kredyt nie posiada zdolności kredytowej, kredyt może wziąć ktoś z nią spokrewniony lub spowinowacony.

Należy pamiętać o tym, że osoby, które zamierzają wziąć Kredyt Rodzina na Swoim nie mogą mieć prawa do własności lub współwłasności mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź domu jednorodzinnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt?
Osoba, która chce otrzymać kredyt musi przedstawić oświadczenie potwierdzające, że nie przysługuje jej prawo do mieszkania bądź domku jednorodzinnego, na który ma być udzielony kredyt Rodzina na Swoim. Ponadto nieruchomość mieszkalna, którą chce zakupić musi leżeć na terytorium Rzeczypospolitej.

Lista części banków, w których można otrzymać Kredyt Rodzina na Swoim:

 • • PKO Bank Polski S.A.
 • • SKOK
 • • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • • Bank Pocztowy S.A.
 • • Bank Pekao – Polska Kasa Opieki
 • • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • • Alior Bank S.A.
 • • DomBank Hipoteczny
 • • Bank Przemysłowo Handlowy
 • • Getin Noble Bank S.A.
 • • Euro Bank S.A.
 • • Bank Zachodni WBK S.A.
 • • MultiBank S.A. (BRE Bank)
 • • Lukas Bank S.A.
 • • Bank Millenium S.A.

Na co można przeznaczyć kredyt?
Kredyt można przeznaczyć na kupno mieszkania lub domku jednorodzinnego, bądź też na zakup domu jednorodzinnego, który jest budowany. Za Kredyt Rodzina na Swoim można także wybudować dom w spółdzielni mieszkaniowej. Kredyt można także przeznaczyć na przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynku, który wcześniej przeznaczony był do innych celów niż mieszkalne. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkanie nie może przekraczać 75 m2, natomiast dom 140 m2. Ponadto kredyt można przeznaczyć na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, w której chcemy otrzymać własnościowe prawo do lokalu.

UWAGA! Należy się wcześniej zorientować, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania. W każdym województwie określona jest maksymalna cena metra kwadratowego, powyżej której nie jest już przyznawany Kredyt Rodzina na Swoim.

Kredyt Rodzina na Swoim udzielany jest na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) wraz z późniejszymi zmianami.

Kredyt samochodowy – najważniejsze informacje

Samochód to najpopularniejszy środek transportu. Bez wątpienia większość marzy o własnych czterech kółkach, jednak nie każdego na nie stać. Wtedy z pomocą przychodzą banki, które w swojej ofercie mają kredyt samochodowy. Jest to tak często brany kredyt, że można go otrzymać prawie w każdym banku.

Co najważniejsze, jest on stosunkowo nisko oprocentowany. Kredyt samochodowy charakteryzuje się długim okresem kredytowania (nawet do 10 lat). W niektórych bankach w pakiecie z kredytem można również otrzymać pieniądze, które możemy wykorzystać na dowolny cel.

W takim razie jak wybrać najkorzystniejszy kredyt samochodowy? Oczywiście jak najtańszy. Jednak trzeba pamiętać, że na wysokość kredytu wpływ mają takie czynniki jak: wiek samochodu, wkład własny itd. Dlatego przede wszystkim należy indywidualnie przeanalizować każdą ofertą banków. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Tak więc najlepiej wysłać kilka wniosków (nic za to nie płacimy i do niczego nas to nie zobowiązuje) i wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę.

Kto może wziąć kredyt samochodowy?

 • – osoby fizyczne posiadające umowę o pracę
 • – emeryci i renciści
 • – osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • – rolnicy
 • – freelancerzy

O czym należy pamiętać podczas wyboru kredytu samochodowego?

 • – wysokość oprocentowania kredytu
 • – wpłata własna – jak jest, jeśli w ogóle obowiązuje
 • – waluta kredytu
 • – wiek samochodu
 • – czy istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu
 • – zabezpieczenie banku – zazwyczaj trzeba mieć wykupione AC
 • – okres kredytowania
 • – ubezpieczenie spłaty kredytu (bank może tego wymagać

Wybrane oferty banków:
Getin Bank

 • – finansowanie do 100% wartości pojazdu
 • – kredytowanie dodatkowego wyposażenia nowego auta
 • – szybka decyzja

mBank

 • – kredyt bez poręczycieli
 • – okres kredytowania do 120 miesięcy
 • – finansowanie 125% wartości pojazdu

Alior Bank

 • – decyzja kredytowa w 1 godzinę
 • – oprocentowanie od 6,08%
 • – do 150 000 zł bez wpłaty własnej

Raiffeisen Bank

 • – maksymalna kwota kredytu: 200 000 zł
 • – możliwość skredytowania 100% pojazdu
 • – szybka decyzja

Warunki przydzielenia kredytu studenckiego

Kredyt studencki stanowi specjalną formę kredytu, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób podejmujących lub już będących na studiach. Udzielany jest wyłącznie na okres ich trwania. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że całkowity okres studiowania nie może przekroczyć sześciu lat.

W przypadku gdy student podejmuje decyzje o kontynuowaniu nauki na studiach doktoranckich, ma możliwość przedłużenia kredytu o cztery lata. Kredytobiorca musi pamiętać, że z bankiem ma obowiązek podpisania osobnej umowy na każdy okres studiów. Oznacza to, że podpisuje osobną umowę o kredyt na studiach I stopnia, które obejmują licencjat oraz inżynierkę, II stopnia magistra oraz II stopnia. Jest to o tyle ważne, że gdy student ukończy studia danego stopnia i rozpocznie stopień kolejny, nawet na tym samym kierunku, kredyt studencki już mu nie przysługuje. Co ciekawe kontynuując naukę na innym, niż dotychczasowym kierunku wciąż ma on prawo do ubiegania się o kredyt w banku.

Kredyt studencki jest zawieszany na czas, gdy student bierze „dziekankę” lub urlop a także wówczas gdy powtarza on rok. Nie ma z tej przyczyny żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów, jednak student powinien zdawać sobie sprawę z tego, że na ten czas nie będzie mógł liczyć na pomoc w postaci tego rodzaju pożyczki.

W praktyce kredyt studencki jest bardzo łatwo otrzymać. Wystarczy spełniać kilka warunków:
– Po pierwsze w momencie rozpoczęcia studiów, osoba nie może mieć więcej niż 25 lat.
– Po drugie musi ona posiadać zdolność do wykonywania wszystkich i wszelakich prawnych czynności.
– Po trzecie, osoba starająca się o przydzielenie jej kredytu studenckiego, musi wykazać przed bankiem dokumentację dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość tego dochodu musi zostać zaakceptowana przez bank. Co roku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala nową maksymalną wartość dochodu na osobę w rodzinie. Pierwszeństwo do uzyskania kredytu studenckiego mają zawsze te osoby, które plasują się w niżej udokumentowanych przychodach rodzinnych.

Co więcej, bank musi zaakceptować zabezpieczenie spłaty kredytu. Musi mieć on bowiem pewność, że na tym nie straci w momencie, gdy student nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego długu. Może to być poręczenie w formie weksla lub na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego i w tym przypadku, najczęściej jest to żyrant.

Poręczenie wynosi 100% całości kwoty kredytu jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 złotych lub 70% w przypadku, gdy dochód w rodzinie jest niższy niż 1000 złotych na osobę. Zaznaczyć tutaj trzeba, że od osoby podejmującej kredyt studencki jest pobierana prowizja za poręczenie pożyczki.

Kredyt inwestycyjny – najważniejsze informacje

Chcesz rozwijać własny biznes, masz mnóstwo pomysłów, ale nie masz za co ich zrealizować? Wtedy warto zainteresować się kredytem inwestycyjnym. Jest on dobrym uzupełnieniem wkładu własnego przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Część banków oferuje indywidualne dostosowanie do klienta spłaty kredytu. Ponadto kredyt inwestycyjny można uzyskać w różnych walutach: złotówkach, dolarach, frankach, euro, funtach i innych.

Dzięki kredytowi inwestycyjnemu możemy zrealizować inwestycje biznesowe. Dzięki niemu możemy pomnożyć lub utrzymać wartość bieżącego majątku firmy. Kredyt inwestycyjny przez niektórych uważany jest za alternatywę leasingu. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na jeden konkretny cel.

Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu inwestycyjnego należy pamiętać o kilku ważnych sprawach. Należy się upewnić, czy bank pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku, jaka jest wysokość prowizji oraz oprocentowania, czy warunkiem koniecznym jest wkład własny, jakie są formy zabezpieczenia kredytu i na koniec najważniejsze – jakie są warunki uruchomienia kredytu inwestycyjnego.

Forma kredytu inwestycyjnego może być dwojaka:

 • – stała rata ze zmniejszającymi się odsetkami
 • – linia kredytowa z ratami spłat przez okres wykorzystania

Warunki uzyskania kredytu inwestycyjnego:
Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie bankowi przede wszystkim planów dalszego rozwoju, kosztorysu oraz potwierdzonej dokumentami efektywności ekonomicznej. Warto również zrobić obliczenia przewidujące ewentualne zyski.

Kredyt inwestycyjny możemy przeznaczyć na:

 • – inwestycje materialne: budowa i remont nieruchomości, zakup samochodu
 • – inwestycje niematerialne: zakup licencji, koncesji
 • – inwestycje finansowe: zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Przykładowe oferty banków:
Getin Bank:

 • – należy przedstawić zaświadczenie o dochodach
 • – ułatwiona procedura kredytowa
 • – okres kredytowania na 10 lat

FM Bank:

 • – Do 150 000 zł
 • – Uproszczona procedura
 • – Realizacja różnorodnych potrzeb

Bank BGŻ:

 • – Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału
 • – Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Formy zabezpieczenia:

 • – blokada środków na rachunkach bankowych
 • – gwarancja bankowa oraz innych podmiotów
 • – poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego
 • – hipoteka
 • – zastaw rejestrowy
 • – przewłaszczenie na zabezpieczenie

mBank:

 • – Maksymalna kwota kredytu 4 000 000 zł
 • – Maksymalny czas spłaty 20 lat
 • – Bez prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • – Waluta kredytu w PLN, USD, EUR

Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest bardzo popularnym i powszechnie wykorzystywanym instrumentem finansowania nieruchomości. Jest to z reguły bardzo korzystne rozwiązanie, przede wszystkim ze względu na niskie oprocentowanie i długi okres kredytowania. Jednakże właśnie ten czynnik, mianowicie długie lata spłacania stosunkowo wysokich rat, może niekiedy być przyczyną problemów natury finansowej.

Co zatem można zrobić w przypadku, kiedy kolejne spłaty wykraczają poza nasze możliwości? Częstym sposobem jest obniżenie raty kredytu albo przez wydłużenie okresu spłaty w macierzystym banku, albo przez przeniesienie do innego banku na korzystniejszych warunkach, czyli refinansowanie. Takie rozwiązanie jest uzasadnione, kiedy różnica w oprocentowaniu starego i nowego kredytu jest znacząca, około 1 punktu procentowego. W przeciwnym wypadku oszczędności mogą być tylko pozorne, bowiem nowa umowa oznacza nowe koszty. Zawsze powinno się podejmować próby negocjacji z bankiem, istnieją bowiem jeszcze inne możliwości, w rodzaju wakacji kredytowych czy zawieszenia spłaty, a bank jest także zainteresowany rozwiązaniem problemu, a nie jeszcze jednym niespłaconym zobowiązaniem.

Najgorsze, co możemy zrobić, to przestać spłacać zadłużenie. Bank ma w tym przypadku prawo do wypowiedzenia umowy kredytu i domagania się zwrotu całości wypłaconej sumy wraz z należnymi odsetkami. Jeżeli kolejne monity nie przyniosą rezultatu, bank może wystawić tak zwany bankowy tytuł egzekucyjny i dochodzić swoich roszczeń przez komornika. Nie ma też co liczyć na przedawnienie zobowiązań kredytowych, bo co prawda w świetle przepisów przedawnienie długów następuje po 3 latach, ale z kolei bank ma prawo wystawienia nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, który jest ważny przez 10 lat. Dodatkowo jest możliwość jego wznowienia po tym terminie, czyli praktycznie zobowiązania te nie ulegają przedawnieniu. Ponadto w przypadku kredytu mieszkaniowego wpis na hipotece oznacza, że możemy stracić swoją nieruchomość. Nawet jeśli niemożność spłaty kredytu wynika z okoliczności życiowych, na przykład rozwodu, to nic to nie zmienia z punktu widzenia banku. Jeśli bowiem w umowie kredytowej nie było specjalnej klauzuli, oboje małżonkowie są solidarnie zobowiązani do spłaty zadłużenia.

Szybka pożyczka – co to jest?

Błyskawiczne pożyczki to świetna sprawa, zwłaszcza dla osób, które w poprzednich latach, miały problemy ze spłacaniem kredytów. Pożyczki bez BIK jest ofertą, która wcale nie musi być za bardzo oprocentowana. Można na pewno znaleźć wiele nisko oprocentowanych kredytów bez BIK, należy po prostu tylko niezwykle uważnie podejść do zagadnienia poszukiwania pożyczki, a z pewnością znajdziemy naprawdę nisko oprocentowaną ofertę. Trzeba jednakże niezwykle rzetelnie szukać ofert pożyczek bez bik, a na pewno odnajdziemy atrakcyjne szybkie kredyty.

Niewątpliwie najlepszym miejscem, dzięki któremu można znaleźć pożyczki bez bik jest naturalnie Internet. Dzięki niemu, mamy możliwość znaleźć naprawdę wiele atrakcyjnych pożyczek bez BIK. Trzeba tylko wpisać w wyszukiwarce wpisać zagadnienie pożyczki bez BIK, a bez wątpienia, będziemy mogli znaleźć masę atrakcyjnych ofert pożyczkowych. Należy naturalnie bardzo szczegółowo podchodzić do wybrania kredytu, w końcu, musimy spłacić zaciągniętą szybką pożyczkę, co w przypadku błyskawicznych pożyczek sprawia, że spłacenie kredytu, będzie musiała nastąpić szybko. A w końcu, jeżeli zapłacimy po określonym terminie, będziemy zmuszeni zapłacić całkiem spore odsetki, toteż bez wątpienia lepiej płacić terminowo.

Należy zwrócić uwagę na oprocentowanie kredytu. To niezmiernie istotne, ponieważ właśnie dzięki temu, będziemy mieli możliwość pozyskać pożyczkę bez BIK, która jest nisko oprocentowana. A przecież szybka pożyczka to oferta, którą można odnaleźć po bardzo przystępnych warunkach, a więc należy szukać okazji. Najlepszym miejscem do szukania atrakcyjnych ofert kredytowych, są bez wątpienia porównywarki ofert kredytowych. Dzięki nim właśnie, można odnaleźć takie oferty pożyczkowe, które są nisko oprocentowane. A przecież nie chcemy, aby wzięta przez na pożyczka, była nieatrakcyjnie oprocentowana, bo odsetki trzeba w końcu spłacać.

Dom bez banków i kredytów?

Jeśli chcemy zainwestować w nieruchomości, z całą pewnością, potrzebujemy szybko pieniędzy. Co jeżeli nie posiadamy odpowiedniej ilości pieniędzy?

W tym wypadku, na pewno powinniśmy skorzystać z kredytów pozabankowych albo chwilówek. Być może, pożyczki prywatne oraz chwilówki, nie są ofertami, dzięki którym, można uzyskać większe sumy pieniędzy, ale jeśli potrzebujemy wyłącznie części gotówki takie oferty jak pożyczki pozabankowe albo chwilówka, będą odpowiednie. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy znaleźć jak najbardziej atrakcyjną ofertę kredytową, powinniśmy przede wszystkim bardzo szczegółowo szukać ofert, oczywiście za pośrednictwem porównywarek pożyczkowych.

Porównywarki pożyczkowe to niewątpliwie świetna sprawa, ponieważ za ich pośrednictwem, mamy możliwość odnalezienia jak najniżej oprocentowanej pożyczki. Warto także przed pozyskaniem kredytu zaznajomić się z najważniejszymi informacjami na temat kredytów. Dzięki temu, będziemy wiedzieć, możliwie jak najwięcej na temat kredytów, a to naprawdę istotne. Przecież chcemy pozyskać odpowiednią pożyczkę, przede wszystkim taką, która jest nisko oprocentowana. Jeżeli w dalszym ciągu mamy jakieś wątpliwości, powinniśmy zdecydowanie szukać fachowych for internetowych. Dzięki forom dyskusyjnym, naturalnie na temat kredytów, będziemy wiedzieli dużo więcej odnośnie pożyczek.
Gdy już będziemy mieli gotówkę, zabrać się powinniśmy za zakup nieruchomości. Chyba najdogodniejszym miejscem do szukania ofert nieruchomościowych jest Internet. Zwłaszcza, iż dzięki niemu, możemy znaleźć masę całkiem atrakcyjnych ofert nieruchomościowych.

Wiele osób, które chcą inwestować w nieruchomości, do końca nie wie, jak to zrobić. Przede wszystkim należy kupić dobrą nieruchomość. To niewątpliwie banał, lecz należy kupić nieruchomość, która jest położona w atrakcyjnym miejscu i powinna możliwie jak najbardziej komfortowa. To ważne, bo w końcu za kilka lat, tego typu nieruchomości będą standardem, a więc jeśli już dzisiaj o tym pomyślimy, będziemy mieli możliwość w przyszłości bez najmniejszych kłopotów sprzedać nieruchomość.

Szybkie pożyczki na dowód

Trudno jest kłócić się ze stwierdzeniem mówiącym, że współczesne usługi kredytowe w wielu istotnych sprawach odróżniają się od tych z których korzystało się jeszcze kilkanaście lat temu, zwłaszcza z powodu bardzo intensywnego rozwoju, przez jaki przeszły one ostatnimi czasy . Wskazane jest wiedzieć o tym, że jest to świetna wiadomość dla tak naprawdę wszystkich z nas, gdyż zasadniczo sprawia to, że branie kredytów jest w dzisiejszych czasach po prostu banalnie łatwe oraz błyskawiczne. Na pewno wielu z nas pamięta, jak wyglądało to w wypadku popularnych pożyczek – mnóstwo procedur papierkowych a także długi termin wyczekiwania na decyzję placówki banku mógł skutecznie deprymować każdego do zdobywania gotówki tym sposobem.

Obecnie tegoż typu trudności właściwie już nie istnieją, choćby za sprawą oferowanych usług takich jak chwilówka. Zasadniczo najogromniejszą ich atutem jest niekwestionowana prostota, o której wspomnieliśmy już przed chwilą – korzystając z nich mamy ten komfort, że nie musimy martwić się w ogóle większymi formalnościami , ponieważ w sporej ilości przykładów trzeba tylko przedstawić dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Wobec tego jest to doskonała oferta dla kredytobiorców, którym szczególnie mocno zależy na terminie, choć warto jest dostrzec, że nie tylko oni powinni cieszyć się z możliwości korzystania z takich usług. Dzięki możliwościom takim jak pożyczki bez bik w aktualnych latach możliwości na zdobycie takich kwot otrzymują także ludzie którzy znalazły się w nadzwyczajnie problematycznej sytuacji pieniężnej, z powodu której nie mogły nawet marzyć na zwykły kredy t – dlatego też i ta możliwość jak najbardziej powinna przykuć naszą uwagę.

Oferty pożyczek zapewne wniosły do naszej codzienności cały ogrom udogodnień a także zwykłego spokoju. Nawet jeżeli ktoś względnie okazjonalnie korzysta z takich rzeczy, to i tak winien nieustannie wiedzieć o nich jak najlepiej – nigdy przecież nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się mu przydać.

Lokata bankowa – co to w ogóle jest?

Zapewne sporo osób zastanawia się czym jest lokata bankowa. Odpowiedź może być prostsza i mniej skomplikowana niż nam się zapewne zdaje. To nic innego jak swoista umowa, która zawierana jest pomiędzy bankiem, a klientem banku, dotycząca powierzenia przez niego określonej kwoty pieniędzy na wyznaczony termin. Najczęściej możliwość posiadania lokaty bankowej związana bywa z posiadanym wcześniej kontem osobistym w danym banku. Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak wpłacić ustaloną umową kwotę pieniężną, która zazwyczaj stanowi wymagane minimum. W umowie między bankiem a klientem wyznaczany jest również dokładny termin lokaty. Wiadome jest oczywiście nie od dziś, że im lokata trwa dłużej, tym zysk z niej może być większy.

W umowie wyznaczone są zazwyczaj również inne wyznaczniki naszej współpracy z bankiem. Lokata minimalnie może trwać około dwóch miesięcy, zaś maksymalny okres jej funkcjonowania to sześćdziesiąt miesięcy. Jej podstawowym celem jest bezpieczne oszczędzanie, a również pomnażanie naszego kapitału, który ulokowaliśmy w banku. Kolejna kwestia dotyczy tego, że im więcej środków finansowych złożymy na lokacie w banku, tym możemy być pewni, że bank ustali nam wyższe oprocentowanie, a więc w ostateczności znacznie więcej pieniędzy otrzymamy po wygaśnięciu okresu trwania lokaty ustalonego w umowie. Każda lokata ma bowiem ustalony procent, o który powiększa się stan naszego konta.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jeżeli wybierzemy nasze środki finansowe przed upływem terminu ustalonego w umowie, zadziałamy na własną niekorzyść . Wówczas bowiem możemy utracić należne nam odsetki. Pamiętajmy, aby rozważnie wybierać spomiędzy różnego rodzaju ofert bankowych dotyczących lokat. Na rynku istnieje obecnie niezwykle dużo różnego rodzaju ofert, które dotyczą lokat bankowych, dlatego też warto jest przeanalizować jak największą ilość tego typu produktów, aby móc wybrać dla siebie najkorzystniejszy z nich.

Chwilówki i pożyczki – czym są?

W ostatnich latach banki już nie tak chętnie, jak kiedyś, udzielają kredytów, ponieważ obowiązujące prawo nakłada na nie konieczność surowej weryfikacji klientów pod kątem wiarygodności i posiadanej zdolności kredytowej. Z tego powodu wiele osób o niższych dochodach, bądź nieposiadających stałego zatrudnienia, czy wreszcie mających już jakieś poważne zobowiązania finansowe, nie może liczyć na bankowy kredyt. Stąd ogromna popularność udzielanych przez sektor pozabankowy krótkoterminowych pożyczek nazywanych chwilówkami czy pożyczkami bez BIK.

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja gromadząca dane dotyczące klientów banków, które mają obowiązek sprawdzenia wnioskującego o kredyt w rejestrach BIK. Natomiast firmy pozabankowe, udzielające pożyczek gotówkowych, takowego obowiązku nie mają, dlatego też pożyczkę może tutaj dostać praktycznie każdy, bez względu na dochody i dotychczasowe zobowiązania finansowe. Jednak z tytułu większego ryzyka niespłacenia pożyczki, firmy pozabankowe naliczają większe koszty, niż czynią to banki, w rezultacie czego pożyczki bez BIK są znacznie droższe niż kredyty bankowe. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że łatwy dostęp do pieniędzy może przyczynić się do powstania pętli zadłużenia, bowiem w przypadku trudności ze spłatą, klientowi często proponuje się kolejną pożyczkę na spłatę poprzedniej. W przypadku nawarstwienia się zobowiązań lepiej sięgnąć po kredyt konsolidacyjny, który polega na połączeniu wszystkich wcześniejszych długów, z jednoczesnym wieloletnim okresem spłaty, a co za tym idzie, niższą ratą miesięczną.

Natomiast jeżeli znajdujemy się w lepszej sytuacji finansowej niż w momencie, kiedy zaciągaliśmy kredyt czy pożyczkę, warto rozważyć możliwość nadpłacania kredytu, żeby wcześniej uwolnić się od zobowiązań. W każdym wypadku należy jednak uważnie przeczytać umowę w celu sprawdzenia warunków wcześniejszej spłaty. Może się bowiem okazać, że koszty takiej operacji przewyższają spodziewane zyski. Koniecznie trzeba się też w tej kwestii porozumieć z instytucją kredytującą, pieniądze przelane nawet w wyższej niż konieczna kwocie, bez uzgodnienia z kredytodawcą, utkną po prostu na rachunku i nie zmniejszą naszego zadłużenia.

Konto osobiste – jakie ma zalety?

Wiele osób w dzisiejszych czasach posiada konta osobiste. Jest to z całą pewnością najpopularniejszy w chwili obecnej produkt bankowy. Myślę, że każdy się ze mną co do tej kwestii niemalże w stu procentach zgodzi. W końcu konta osobiste mają wiele różnego rodzaju zalet, z których warto korzystać. Konto bankowe bowiem daje nam chociażby możliwość trzymania wszystkich naszych pieniędzy tylko w jednym miejscu. Nie musimy się wówczas martwić o to, że gdzieś nam się pogubią, albo ktoś nam je ukradnie. Nie ma bowiem absolutnie takowej możliwości. Myślę, że dla każdego z nas jest to rzecz niemalże w stu procentach oczywista.

W końcu gdzie nasze pieniądze będą bezpieczniejsze, jak nie właśnie w banku. Co prawda zdarzają się jakieś różnego rodzaju kradzieże pieniędzy przez Internet, jednakże jeśli tylko udowodnimy, że to nie my te pieniądze wybraliśmy bądź też przelaliśmy, to z całą pewnością bank pieniądze nam zwróci. Warto w takim przypadku poszukać kogoś, kto był w podobnej sytuacji. A na pewno tego typu kradzieży było więcej. Myślę, że jest to jasne. Wówczas będzie nam łatwiej odzyskać nasze pieniądze. W każdym razie konto osobiste z całą pewnością ma wiele zalet. Na przykład możemy płacić w sklepach karą debetową. Oczywiście nie w każdym, dowolnie przez nas wybranym sklepie, a jedynie w klepie, które oferują nam taką możliwość.

W dzisiejszych czasach już praktycznie rzecz biorąc wszędzie można płacić kartą debetową, więc posiadanie konta osobistego w banku jest bardzo dużym udogodnieniem. Myślę, że dla każdego z nas jest to rzecz niemalże w stu procentach oczywista. W końca konto bankowe to duża wygoda. Faktem jest, że czasami trochę trzeba chodzić po bankach i załatwiać różnego rodzaju sprawy. Czasami bywa to niewątpliwie bardzo drażniące. Jednakże zalety posiadania konta osobistego są na tyle duże, że po prostu trzeba owo konto założyć. Kolejnym plusem jest również oprocentowanie naszego konta bankowego. Owo oprocentowanie jest bardzo niskie w przypadku zwykłych kont bankowych, ale z całą pewnością jest to również ich atut.

Jak oszczędzać na lokatach bankowych?

Lokaty bankowe to jedne z najpopularniejszych produktów na rynku finansowym pod względem możliwości oszczędzania. Wpłacając pieniądze na lokatę bankową mamy gwarancję, że po określonym czasie dopisywane będą nam kolejne odsetki od tego kapitału i na koniec trwania umowy nasze pieniądze zostaną pomnożone. Nie jest to jednak takie proste i niekiedy może się okazać, że pomimo przyrostu kapitału straciliśmy na lokacie.

Lokata będzie dla nas zarabiała wtedy, kiedy zyski przekroczą inflację, z jaką spotykamy się przecież na co dzień. Pamiętać należy również o tym, że od zysków musimy odliczyć dziewiętnastostopniowy podatek, jaki pobierany jest przez państwo od oszczędności swoich obywateli. W ten sposób z przykładowo siedmiu procent na lokacie realnie robi się 5,67 procenta rzeczywistego zysku. Jeżeli w trakcie trwania lokaty inflacja w kraju będzie wyższa niż powyższa wartość, to zanotujemy stratę. Dlatego lokata bankowa, choć wydaje się pewnym interesem, nie do końca jest taka pewna. Przy niekorzystnym dla nas zbiegu okoliczności możemy być stratni. Nie można się od tego zabezpieczyć, jednak na szczęście w ostatnich latach w naszym kraju nie ma poważniejszych tąpnięć i inflacja utrzymuje się na stałym, raczej niskim poziomie.

Dlatego pomimo tych zagrożeń lokaty bankowe wydają się być w miarę bezpiecznym sposobem na oszczędzanie. Decydując się na lokaty należy jednak wziąć pod uwagę zmieniające się czynniki rynkowe oraz przewidywania ekspertów wobec przyszłości, przede wszystkim odnoszących się do poziomu stóp procentowych oraz inflacji. Jeśli zdecydujemy się na lokatę ze zbyt niskim oprocentowaniem, może się okazać, że na koniec obowiązywania umowy zainwestowane przez nas pieniądze straciły na wartości. Dlatego nie można pochopnie podejmować decyzji o zawarciu umowy na lokatę bankową. Ważne jest także to, aby umowa lokaty była tak skonstruowana, że możemy w każdej chwili wycofać nasz kapitał bez utraty wcześniej uzyskanych odsetek oraz bez płacenia kar czy innych rekompensat w stosunku do banku. Obecnie większość banków nie stosuje zapisów o niezrywalności lokat, jednak należy uważnie przeczytać umowę, zanim ją podpiszemy. Oszczędzi nam to niepotrzebnych kłopotów i strat, jeśli zdecydujemy się na wcześniejsze wycofanie kapitału.

Lokaty terminowe i inwestycyjne

Lokaty bankowe można podzielić na kilka typów. Najpopularniejsze z nich to lokaty terminowe i lokaty inwestycyjne. Lokaty terminowe to najpowszechniejsze lokaty, które zawiera się na określony okres czasu i posiadają one zmienne lub stałe oprocentowanie. Lokaty takie można zazwyczaj zrywać przed upływem czasu na jaki zostały zawarte, aczkolwiek w niektórych przypadkach grozi nam utrata odsetek. Wszystko zależy od tego, jakie są warunki umowy lokaty bankowej.

Lokata inwestycyjna różni się tym, że środki jakie zostały w nią włożone dzielone są na dwie części. Jedna część lokaty jest oprocentowana jak lokata terminowa i tak samo funkcjonuje. Druga część jest inwestowana w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe, papiery giełdowe i inne instrumenty na rynkach finansowych, które mogą przynosić różnej wysokości zyski. Klient sam decyduje na początku zakładania lokaty, w jaki segment rynku zainwestowane mają zostać jego pieniądze. Może to być rynek giełdowy, może to być giełda towarowa lub inne tego typu przedsięwzięcia. W ten sposób w pewnym stopniu klient ma wpływa na to, jak zainwestowane zostaną jego pieniądze. Dalsza część inwestowania pozostaje w gestii banku i od niego już zależy, w co zainwestowana zostanie lokata bankowa. Może się okazać, że inwestycje przyniosą wyższy zysk niż oprocentowanie na części stałej, może być również odwrotnie i inwestycje przyniesie stratę.

Wówczas profity z takiej lokaty nie będą wysokie a może nawet wcale ich nie być. Jest to ryzyko inwestycyjne i należy się z nim liczyć zakładając lokatę bankową. Banki oferują klientom różne stopnie takiego ryzyka. Można zdecydować się na przeznaczenie większego kapitału na inwestycje a mniejszego na stałe oprocentowanie. Przez to zwiększa się ryzyko a jednocześnie powiększa się szanse na większy niż spodziewany zysk. Jeśli bank udanie zainwestuje nasze pieniądze, zyski mogą być całkiem wysokie. Oczywiście bank też na tym skorzysta, dlatego opłaca się mu inwestować rozważnie i z wyczuciem, aby i klient i bank zarobił na wspólnym przedsięwzięciu. Lokaty inwestycyjne są zazwyczaj niżej oprocentowane niż lokaty terminowe, dlatego klient godzi się na niższe oprocentowanie w zamian za możliwość większych zysków z inwestycji.

Konto osobiste i przelewy internetowe

Konta bankowe przez internet

Konta osobiste służą każdemu z nas zwłaszcza do bezpiecznego gromadzenia środków pieniężnych jak i do dokonywania wszelkich transakcji finansowych. Dzisiaj konta bankowe oraz konta oszczędnościowe czy internetowe stanowią podstawowe usługi jakie oferują banki swoim klientom. Przeciętny klient już nie patrzy na dogodną dla siebie lokalizację placówki bankowej lecz na koszty jakie poniesie za korzystanie z usług danego banku.

Oczywiste jest zatem, aby wybrać odpowiednie konto osobiste dla siebie trzeba się sporo nagłówkować analizując wszystkie za i przeciw, rozpatrując wszelkie kruczki i promocje. Większość banków wychodzi klientom naprzeciw proponując internetowy dostęp do konta bankowego co jest nie wątpliwie jedną z najtańszych usług jakie mogą zaproponować banki w dzisiejszych czasach. Konto osobiste dające przeprowadzenie operacji za pomocą internetu stanowi jedną z najczęściej używanych form w dzisiejszej dobie bankowości głównie wśród młodego pokolenia. Wiadomo, że klient sam dokonuje wyboru czy swoje sprawy związane z transakcjami na koncie bankowym chce osobiście załatwić w oddziale banku czy za pomocą Internetu, dzięki któremu może także zarządzać kwestiami związanymi z lokaty i karty kredytowe.

Wiele natomiast przemawia za tym, że jak ktoś już raz spróbuje wejść na swoje konto bankowe przez internet nie będzie miał ochoty następnym razem wychodzić do swojej placówki bankowej osobiście. Wnioskować z tego można, że w dobie rozwoju technologii internetowej wszystkie sprawy związane z posiadaniem konta młodzieżowe możemy załatwić we własnej oazie spokoju czyli zaciszu domowym przez 24 godziny na dobę. Zalet z korzystania z owego drogą elektroniczną jest kilka, ale to co najważniejsze to fakt, że unikamy kolejek w bankach, oszczędzamy swoje pieniądze i czas dojazdu do placówki bankowej, mamy pełną kontrolę nad naszą gotówką i co najważniejsze to komfort i pełna wygoda. Decydując się na korzystanie z elektronicznej bankowości naszego konta osobistego możemy być spokojni o nasze pieniądze, ponieważ jest to jedna z najbezpieczniejszych form jakie banki oferują. Banki stosują wiele zabezpieczeń począwszy od jednorazowych kodów po hasła wysyłane sms-em.

Przelewy i transakcje

Dużą popularnością w dzisiejszych czasach cieszą internetowe konta osobiste. Tak naprawdę są to tradycyjne konta osobiste tylko bez wychodzenia z domu czy pracy ale ze stałym dostępem do internetu. Taki typ kont jest przeznaczony głównie dla osób ceniących sobie wygodę i oszczędność. Dlatego większość użytkowników kont internetowych to zdecydowanie młode pokolenie, wcześniej posiadające konto młodzieżowe, a w przyszłości prawdopodobnie będzie posiadało konta firmowe.

Jest to konto bardzo funkcjonalne ale też ekonomiczne. Zarządzanie tego typu kontem odbywa się tylko i wyłącznie w domu, bez zbędnych wędrówek do placówek bankowych. Jest kilka kluczowych aspektów, które przemawiają za założeniem sobie takiego rodzaju konta bankowego zwłaszcza w dobie internetu. Jedną z cech posiadania takiego konta  osobiste jest wygoda, która cenimy sobie nade wszystko. Prawdopodobnie posiadacze takich kont ani razu albo prawie ani razu nie byli gośćmi w swoich bankach bo założenie takiego konta ma miejsce za pośrednictwem kuriera. Dokonywanie przelewów, kredyty gotówkowe, transakcji stałych czy sprawdzanie salda odbywa się w pracy lub zaciszu domowym przy komputerze. Po drugie, ważna cecha jaka w obecnych czasach jest szukana we wszystkich dziedzinach to oszczędność pieniędzy. W tym przypadku za korzystanie z tego typu kont osobistych nie ponosimy żadnych opłat (a jak są to naprawdę znikome).

Walorem przemawiającym za jest także swoboda dostępu do swoich pieniędzy i konta. Nasze konto osobiste jest dla nas dostępne 24 godziny na dobę, nawet w środku nocy co ma ogromne znaczenie bo nie jesteśmy uzależnieni w tym momencie od godzin otwarcia danej placówki. Możemy w dogodnej dla nas chwili i miejscu (oczywiście z dostępem do internetu) dokonywać wszelkiego rodzaju operacji finansowych, sprawdzać historię konta robić zakupy przez internet. Bezpieczeństwo takiego typu kont to prawdopodobnie najważniejsza cecha jaką cenią sobie potencjalni użytkownicy takich kont bankowych. Konta internetowe są prowadzone przez normalne banki, które maja swoje placówki w Polsce i pieniądze, które gromadzimy czy też przelewamy na inne konta są naprawdę jak najbardziej bezpieczne. Są one chronione tak jak na tradycyjnym koncie.

Konto Młodzieżowe – zalety i wady

Zalety posiadania konta młodzieżowego

Każde dziecko marzy o tym, by jak najszybciej móc być niezależnym od swoich rodziców. To samo tyczy się również rzeczy które mają dorośli, a młodzież jeszcze nie może ich posiadać. Ile przecież razy padają pamiętne słowa „ja też tez bym tak chciał/chciała!”. Jednakże nieraz zdarza się, że takie spełnianie życzeń może mieć miejsce. Dzieje się tak między innymi w przypadku konta bankowego. Od jakiegoś czasu możliwym jest by zarówno dorośli jak i młodzież posiadali swój rachunek. Aby otworzyć takie konta młodzieżowe wystarczy zgoda rodziców. Jest to niewątpliwie jedno z opłacalnych rozwiązań. Jakie są jednak inne plusy założenia konta dziecku? Otóż przede wszystkim jest to opłacalne, gdy nasza pociecha wyjeżdża. Konto działać może wtedy jak sposób na przekaz pieniężny. W ten sposób jesteśmy w stanie łatwo, szybko i przyjemnie przekazać dziecku środki pieniężne na konkretne cele. Dodatkowym plusem dla rodziców jest możliwość kontroli wydatków dziecka. Mimo iż właścicielem konta jest pociecha, opiekun, który wyraził zgodę pełni rolę pełnomocnika i ma prawie pełen dostęp zarówno do rachunku jak i historii operacji wykonanych. Również ważnym atutem jest fakt, że dziecko powoli poznaje realia polityki pieniądza a także zaczyna je interesować wartość tej jednostki. Własne konto to nie tylko zobowiązanie, ale również ułatwienia. Dotyczą one płacenia za zakupy czy usługi czy przeprowadzanie transakcji za pomocą Internetu. Możliwości jakie daje posiadanie konta a także związanej z nim karty rosną z dnia na dzień. A to wszystko za sprawą nowoczesnych technologii używanych również i na tym rynku. Mamy bowiem do czynienia nie tylko ze zwykłymi kartami bankomatowymi jak to było kiedyś. Obecnie zarówno do dyspozycji posiadaczy rachunku bankowego jak i konta młodzieżowego są karty debetowe ściśle z nimi powiązane. Oczywistym staje się więc fakt, że konta młodzieżowe niosą za sobą pełno korzyści. Gdy więc mamy możliwość założenia dziecku takiego rachunku, warto jest przemyśleć tą opcję i dać mu szansę na rozpoczęcie swojej przygody z pieniędzmi.

Wady posiadania konta młodzieżowego

Młody człowiek, wkraczający dopiero w świat finansów, oszczędzania i inwestycji nie ma jeszcze obeznania w tej materii. Niejednokrotnie zdarza się, że bardziej niż pomagać konta młodzieżowe mają coraz bardziej zgubny wpływ na ich właścicieli. Dlaczego tak się dzieje i co jest tego powodem? Przede wszystkim fakt, że im lepszy i łatwiejszy dostęp do pieniędzy z konta, tym łatwiej nimi rozporządzać. Chociaż wydaje się, że to jedna z zalet, koniec końców okazuje się, że sporo młodzieży nadal nie zna wartości pieniądza. Co za tym idzie, traktowany jest jak towar, który łatwo zdobyć, a zarazem równie prosto stracić. Takie wrażenie może sprawić obecność pieniędzy jedynie w formie cyferek na koncie. Gdy z kolei operuje się pieniądzem w gotówce łatwiej jest zarówno dorosłym jak i młodzieży kontrolować jego płynność przejścia w nabywane dobra. Taki pieniądz traktowany jest wtedy z większą powagą. Podobna sprawa dotyczy używania karty debetowej jaką młodzież nabywa do korzystania z konta. Płatności nią wykonywane zdają się nie robić większego wrażenia na właścicielu karty z tego samego powodu co poprzednio – mianowicie wirtualność jednostki płatności. Taki przykładowy nastolatek prawdopodobnie otrzymujący jedynie pieniądze nie dzięki pracy, nie zna wartości jakimi może operować z taką łatwością. Jednakże takie przykłady zdarzają się bardzo sporadycznie. Większość rodziców kontroluje bowiem takie konta, starając się aby ich pociechy nie tylko posiadały miejsce do zdeponowania swoich oszczędności, ale nauczyły się z głową nimi dysponować. Dlatego też w wielu przypadkach nie mówi się o tym, że konta młodzieżowe posiadają wady. Jest to po prostu w miarę bezpieczny sposób na oszczędzanie dla młodzieży powyżej trzynastego roku życia. Daje on młodemu człowiekowi szansę na zarządzanie pieniędzmi, co może być dla niego użyteczne już teraz jak i w dorosłym życiu. Wystarczy jedynie, żeby znać umiar i granice w jego korzystaniu. Warto więc ostrzec dziecko przed ewentualnymi wadami korzystania z tego udogodnienia, aby mogło ono z naszą pomocą podjąć trafną decyzję o tym, czy założyć takowe konto.

Preferencyjny kredyt dla rolników

Kredyty preferencyjne dla rolników wielokrotnie mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarstwa. Dzięki pieniądzom uzyskanym z korzystnej formy pożyczki możliwe jest przeprowadzenie jego modernizacji, rozbudowy czy zmiany profilu na bardziej dochodowy.

Rolnicy zawsze mieli możliwość brania kredytów hipotecznych na swoje gospodarstwa, jednak od 2007 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje im opcja znacznie korzystniejsza, to znaczy kredyty bankowe dofinansowywane. Kredyt udzielany jest ze środków własnych banku, jednak w jego spłacaniu pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt preferencyjny można uzyskać w banku komercyjnym – jest ich jednak tylko kilka – i w prawie każdym banku spółdzielczym. Preferencyjność kredytu realizują się między innymi na pierwszeństwie dostępu do kredytów, korzystniejszych warunkach spłaty, obowiązywaniu niższej od rynkowej stopy procentowej dla kredytobiorcy, możliwości wydłużenia czasu spłaty części lub całości zadłużenia, możliwości zastosowania karencji w spłacie kredytu.

Kredyt preferencyjny przyznawany jest przede wszystkim na wydatki związane z modernizacją i rozbudową gospodarstwa rolnego. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budynków, maszyn i urządzeń rolniczych, linii produkcyjnych. Są jednak pewne obostrzenia, których należy przestrzegać: urządzenia, maszyny i środki transportu muszą mieć co najwyżej 5 lat i nie mogą być przedmiotami zakupionymi wcześniej ze środków pochodzących z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o rozporządzanie zakupioną ziemią, to nie można nią obracać, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była ona zakupiona w ramach kredytu preferencyjnego.

W ramach kredytu preferencyjnego pomoc w spłacie może wynieść do 40% wysokości kredytu oraz 50% dla kredytów udzielanych w ramach przetwórstwa rolnego. Oprócz kredytu dla rolników z preferencyjnych warunków pożyczki mogą też skorzystać przedsiębiorcy w ramach kredytu technologicznego.

Oprocentowanie nominalne lokaty terminowej

Instytucje finansowe w proponowanych lokatach bankowych informują o oprocentowaniu, które jest określone w stosunku rocznym.

W celu przeprowadzenia kalkulacji rzeczywistego zysku w czasie obwiązywania interesującej nas lokaty terminowej, konieczne jest odniesienie sie z oprocentowaniem lokaty bankowej do rzeczywistego czasu jej trwania. W celu lepszego zobrazowania posłużymy się przykładem. Przyjmijmy, iż obliczenia zostaną przeprowadzone dla depozytu o parametrach: kwota lokaty 10000 zł, oprocentowanie 4% z kapitalizacją na koniec okresu deponowania. Zakładają, że czas naszej lokaty to 6 miesięcy, to po tym okresie otrzymamy sumę zysków równą 200 zł.

Jeżeli te same parametry obowiązywałyby na lokacie terminowej na czas 12 miesięcy, to przyniosłaby ona zysk dokładnie 2 razy wyższy w postaci 400 zł. Oczywiście powyższe wy liczenia nie uwzględniają odjęcia od zysków podatku Belki w wysokości 19%. Należy pamiętać, że oprocentowanie nominalne oprócz nie uwzględnienia konieczności rozliczenia się z fiskusem także nie bierze pod uwagę częstotliwości kapitalizowania odsetek na lokacie. Jeżeli stoimy przed wyborem najlepszej lokaty, która ma nam posłużyć za inwestycję posiadanych oszczędności, to warto porównać oferty kierując sie oprocentowaniem realnym. Jest to wysokość zysków, która uwzględnia wszelkie czynnik mające wpływ na oprocentowanie lokaty.

Czyli częstość kapitalizowania oraz opodatkowanie zostanie uwzględnione w takim wyliczeniu. Rzeczywiste odsetki są to profity, jaki trafią do naszej przysłowiowej kieszeni. Dokładne analizowanie ofert oraz ich parametrów stanowi klucz do sukcesu jakim jest maksymalizacja zysków z bankowej lokaty.

Jaka lokata jest najlepsza?

Stając przed wyborem rodzaju inwestycji dla posiadanych oszczędności najczęściej pojawiają się pytania, w jaki sposób najkorzystniej pomnożyć kapitał i z której oferty skorzystać. Trzeba przyznać, że możliwości mamy wiele, jednak nie wszystkie rozwiązania będą właściwe w zależności od konkretnej sytuacji.

W przypadku, kiedy sprawa dotyczy finansów domowych i zgromadzonych oszczędności warto zdać się na inwestycję, która będzie w stanie zagwarantować nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteśmy skłonni do ryzyka i nie akceptujemy możliwości utraty choćby części pieniędzy, to najlepszym wyborem będą lokaty bankowe. Zalet tego typu rozwiązania jest wiele, ale można także dopatrzeć się tutaj cech niebędących atutami. Przeciwnicy, jako największe wady wymieniają niski poziom zysków. Z punktem tym można się zgadzać lub nie. Wszystko zależy od tego, jaką wartość profitów uważamy za korzystną i zadowalającą. Każdy ma inne potrzeby i oczekiwania. Gdy dla jednych ponad 10% odsetek rocznie nie będzie niczym nadzwyczajnym, to inni będą zadowolenie z zarobku na poziomie 5% w ujęciu rocznym. Faktem jest, że w ostatnich latach oprocentowanie lokat nie przekracza 10% brutto, a realnie musimy się liczyć z około 5 – 6 procentowym wzrostem wartości kapitału. Przeciwnicy często zarzucają również to, iż pieniądze na depozycie nie są dostępne i nie możemy nimi zarządzać. Po części jest to prawda, lecz w przypadku kilku miesięcznych lokat nie jest to nadto uciążliwy problem. Natomiast, kiedy wpłacamy pieniądze do banku na dłuższy okres czasu, to warto rozejrzeć się za ofertę, która daje możliwość wycofania się w dowolnym momencie z zachowaniem zysków. Wówczas w dowolnym czasie możemy zerwać umowę, a bank i tak wypłaci nam odsetki z tym, że będą one naliczone w oparciu o faktyczny okres deponowania. Jak widzimy przytaczane wady mogą być zminimalizowane przez wybranie wysokooprocentowanej oferty, która daje możliwość wypłaty środków pieniężnych i zysków przed terminem zapadalności.

Długo terminowe czy krótkoterminowe

Okres czasu, na jaki powierzymy pieniądze dla banku jest sprawą indywidualną. Dawniej funkcjonowała zasada, że lokaty bankowe długoterminowe wiązały się z bardziej atrakcyjnym zarobkiem. Na przestrzeni ostatnich lat propozycje banków znacznie ewoluowały i obecnie czas trwania nie jest już najważniejszych wyznacznikiem tego, jaki oprocentowanie zaproponuje nam bank. Paradoksalnie najwyższe zyski oferują aktualnie promocje na 1 do 3 miesięcy. Warto dodać zdanie wyjaśnienia – nie są to zazwyczaj oferty o pełnej funkcjonalności. Tego typu depozytu często posiadają ograniczenia. Może to być z góry ograniczona wartość kwoty maksymalnej w postaci kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złoty. W ten sposób instytucje finansowe chcą przyciągnąć nowych klientów i bardzo często tylko ta grupa nabywców może skorzystać z organizowanej promocji. Podsumowując, aby zarobić jak najwięcej wcale nie musimy decydować się na podpisanie umowy na długi okres czasu.

Stałe oprocentowanie czy zmienne

W banku oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne. Co to dla nas oznacza? Jeśli mamy do czynienia ze stałym charakterem oprocentowania, to wówczas mamy 100% gwarancji, że w czasie trwającej już lokaty bankowej nie zostanie wprowadzone przez bank zmiana wartości oprocentowania. Natomiast, jeśli jest ono zmienne, to instytucja bankowa ma prawo do zmiany warunków procentowych pomimo, iż nasz depozytu już twa. W przypadku, kiedy decydujemy się zdeponować oszczędności na okres do kilu miesięcy, to w takiej sytuacji charakter oprocentowania nie powinien mieć większego znaczenia. Inaczej jest, gdy sprawa dotyczy długoterminowej lokaty. Szczególnie, jeśli jest to roku i więcej powinniśmy raczej zdecydować się na stałe oprocentowanie. W perspektywie długoterminowej nie możemy przewidzieć jak będą kształtowały się czynniki mające wpływ na oprocentowanie depozytów i może się okazać, że w danym przedziale czasu zarobimy znacznie mniej niż planowaliśmy. Ze stałego oprocentowania wynika jeszcze jedna zaleta, a mianowicie jeszcze przed założeniem lokaty bankowej możemy dokładnie obliczyć, jaką wartość profitów dostaniemy po zakończonym okresie. W przypadku teraźniejszych ofert najczęściej możemy spotkać się z oprocentowaniem o stałym charakterze, a zmienne występuje niezmiernie rzadko.

Wybrać lokatę promocyjną czy standardową

Jeśli priorytetem jest dla nas możliwość osiągnięcia jak najwyższych zysków, to lepszy efekt mogą dać lokaty promocyjne. Ich oprocentowanie jest zazwyczaj nieco wyższe aniżeli w przypadku standardowych ofert. Wynika to z tego, że takie depozyty z reguły mają za zadanie przyciągnąć nowych klientów dla banku. Działa to trochę na zasadzie przynęty, którą stanowi lokata bankowa. Ponadprzeciętne oprocentowanie ma przyciągać nabywców, jednak taka promocja zazwyczaj nie pozwala oszczędzą w taki sposób jak do końca byśmy tego chcieli. Chodzi tutaj przede wszystkim o brak pełnej funkcjonalności przejawiający się najczęściej tym, że limit kwoty maksymalnej wynosi bardzo niewiele – na przykład 10 tys. zł. Przeważnie również oferta specjalna przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów. Zatem jeśli nie posiadamy dużych oszczędności i bierzemy pod uwagę związanie się z nowym bankiem (niekiedy wymagane jest także założeni konta osobistego), to lokata promocyjna może być szansą na wysoki zysk.

Jaka lokata w rankingu jest najlepsza

Decydując się wybranie najlepszej lokaty w sposób zupełnie samodzielny nasze działania z góry skazane są na niepowodzenie. Jeśli sami wyznaczymy sobie zadanie porównania ofert ze wszystkich banków to poświęcimy na to bardzo dużo czasu, a efekt końcowy i tak może być nie najlepszy. Dlatego warto w pierwszej kolejności sprawdzić ranking lokat. Tutaj mamy wszystkie dane zgromadzone w jednym miejscu. Niemal na przysłowiowej tacy otrzymujemy gotowe zestawienie. Najlepsze lokaty będą charakteryzowała się wysokim oprocentowaniem. To gównie ten parametr mówi nam o potencjale zarobkowym danego depozytu. Ostatecznie wybierając ofertę z rankingu lokat bankowych dobrze jest upewnić się czy dane parametry nadal są obowiązujące. Zrobimy to sprawdzając informacje banku na temat danej oferty.

A może konto oszczędnościowe

Coraz większą popularnością cieszą się konta oszczędnościowe. Jest to rozwiązanie łączące zalety lokaty bankowej oraz rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego. Właściwie takie konto funkcjonuje tak jak standardowy rachunek z tą różnicą, że oprocentowanie konta posiada poziom podobny jak na lokatach. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby o mniej stabilnej sytuacji finansowej niemające stałych dochodów. W każdej chwili możemy wypłacić pieniądze z konta bez utraty odsetek, a także dokonywać dopłaty. W przypadku przelewów wychodzących musimy się liczyć z opłatą rzędu kilu złotych za taką czynność, lecz z reguły pierwszy jest darmowy. Konto oszczędnościowe może być alternatywą dla lokaty dając nam do tego większe możliwości zarządzana kapitałem.

Dobra lokata – czy jeszcze takie w ogóle są?

Zakładając lokaty bankowe wszyscy dążymy do tego, aby deponując pieniądze uzyskać w ten sposób jak największy wzrost wartości oszczędności w krótkim okresie czasu. Jednak nie zawsze potrafimy poradzić sobie z wybraniem najlepszej oferty.

Jeśli już uda nam się wypracować oszczędności, to ciężko zarobiony kapitał chcemy w taki sposób zainwestować, aby dostarczył nam najwyższych odsetek przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo często decydujemy się przekazać wolne środki pieniężne na lokaty bankowe. W tym momencie pojawiają się wątpliwości i problemy dotyczącej wybrania właściwej oferty. Rozterki są usprawiedliwione, ponieważ obecnie funkcjonująca liczba banków oraz oferta depozytów jest bardzo bogata, co niekiedy przysparza nam wielu kłopotów w ostatecznym wyborze.

Dobra lokata – na co zwrócić uwagę

Zwykle wertując poszczególne propozycje instytucji finansowych pierwszym parametrem, na jaki zwracamy uwagę jest oprocentowanie. Dobra lokata bankowa powinna cechować się przede wszystkim wysokimi możliwościami zarobkowymi, toteż sprawdzenie potencjału zarobkowego już na samym początku jest właściwym podejściem. Natomiast nie najlepszą metodą może być zapoznawanie się wyłącznie z poziomem oprocentowania lokaty bankowej z pominięciem innych właściwości. Pozostałe parametry mimo, iż bezpośrednio nie przekładają się na to ile zarobimy, to mogą odgrywać znaczącą role w procesie oszczędzania. Dla przykładu warto wspomnieć o warunkach dotyczących zerwania lokaty przed wyznaczonym terminem zakończenia. Instytucje bankowe w różny sposób podchodzą do tego tematu. Jedne nie naliczają odsetek w takiej sytuacji, inne wypłacają tylko część zysków, ale są i takiej, które naliczają profity bez względu na wcześniejsze zamknięcie depozytu. Jeśli więc mamy do wyboru dwie lokaty bankowe o podobnym oprocentowaniu to wybierzmy ofertę z możliwością przedterminowego zakończenia. Pozwoli to nam zabezpieczyć się na ewentualność wystąpienie pilnej potrzeby finansowej.
Częstym błędem jest pomijanie propozycji mniejszych, mniej znanych banków. Jeśli instytucja posiada status banku, to poziom oferowanego bezpieczeństwa jest w nich zbliżony. Szczególnie instytucje niemające jeszcze ugruntowanej pozycji rynkowej często proponuję korzystne lokaty, gdyż jest to dla nich najlepszych sposób na zbudowanie bazy zadowolonych klientów.
Zakładając lokatę bankową raczej nie musimy obawiać się ukrytych opłata. Otwarcie depozytu jest obecnie nie odpłatne. Niekiedy wymagane jest równoczesne założenie konta indywidualnego, jeśli korzystamy z usług danego banku po raz pierwszy. Szczególne warunku występują w przypadku tak zwanych lokat progresywnych. Tutaj oprocentowanie jest inne w zależności od okresu. N początku zyski są najniższe, aż do ostatnich miesięcy z najwyższymi odsetkami. Niekiedy banki wykorzystują konfigurację tego typu ofert i informują głównie o zarobku za ostatni miesiąc, tylko drobnym druczkiem dopisując, że tyczy się on tylko końcowego okresu. W przypadku tego tupu ofert najlepiej jest sprawdzić średnią wartość oprocentowania za cały okres.

Korzystne lokaty bankowe to bezpieczny zysk

Inwestując nadwyżkę środków pieniężnych w lokaty bankowe warto postarać się o korzystne oprocentowanie. Wówczas oprócz wysokiego bezpieczeństwa i pewnych zysków będą one w stanie również zaspokoić nasze oczekiwania. Przeglądając propozycje banków nie sposób odnieść wrażenia, że ówczesne lokaty są w coraz większym stopniu dostosowane do oczekiwań klientów. Dowodem tego może być niemal pełne zrównoważenie poziomu oprocentowania lokat depozytów krótko i długoterminowych. Jeszcze kilka lat wstecz, aby otrzymać możliwie najwyższe oprocentowanie niezbędne było wybranie inwestycji charakteryzującej się najdłuższym czasem trwania. Obecnie powyższa zależność wciąż jest dostrzegalna, jednak ma ona znacznie słabszy charakter. Czasem zdarza się, że to depozyty na kilka miesięcy wyrywają z tymi na znacznie dłuższy okres czasu. Na powyższe zmiany stawek procentowych na rynku oszczędnościowym duży wpływ ma stale powiększająca się konkurencja. W dużej mierze to właśnie nowe instytucje finansowe, jako pierwsze zdobyły się na to, aby proponować bardziej zyskowne oferty krótkoterminowe.
Wraz z nasileniem się konkurencji pojawił się problem dotyczący założenia lokaty bankowej, a dokładanie – wyboru najlepszej promocji. Dawniej, kiedy do wyboru mieliśmy możliwość skorzystania z oferty zaledwie kilku banków, nie mieliśmy żadnych rozterek, ponieważ wystarczyła chwili, aby porównać opłacalność poszczególnych zestawień. Teraz, gdy lista funkcjonujących w naszym kraju instytucji bankowych znacznie się wydłużyła, bez rankingu lokat trudno samodzielnie poradzić sobie ze znalezieniem najlepszej inwestycji. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych bankach jest zbliżony, co wynika z tego, iż każda instytucja podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Organ ten zapewnia zwrot wpłaconych środków do równowartości 100 tys. euro. Do BFG przynależą banki zarejestrowane na terenie naszego kraju, natomiast w innych państwach funkcjonuje odpowiednik tej instytucji.

Kredyt gotówkowy z odroczoną płatnością

Banki prześcigają się w promocyjnych ofertach dla swoich i przyszłych klientów. Jedna z promocyjnych ofert banków jakie proponują klientom jest możliwość odroczenia jednej , a nawet kliku rat kredytu gotówkowego. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przykładowo zaciągamy kredyt gotówkowy na świąteczne wydatki, a zaczynamy go spłacać dopiero wiosną. Jest to bardzo dobra opcja dla osób, które wiedza że za kilka miesięcy będą w lepszej sytuacji finansowej.

Jest to tak zwany urlop kredytowy, lub też inaczej mówiąc wakacje kredytowe. Po okresie wakacji kredytowych plan spłaty rat kredytu gotówkowego pozostaje taki sam. Taki kredyt gotówkowy może być bardzo atrakcyjna propozycją dla osób posiadających dochody z działalności sezonowej. Przed okresem finansowych żniw takie osoby często ledwo wiążą koniec z końcem, natomiast w momencie sezonowego boomu dysponują dużą ilością zarobionej gotówki. Praca sezonowa wiąże się tez niejednokrotnie z potrzebą wcześniejszego zainwestowania własnej gotówki jeszcze przed sezonem . Wtedy właśnie bardzo przydatny będzie kredyt gotówkowy z odroczona płatnością. Gdyby nie było opcji odroczenia rat kredytu gotówkowego, osoby takie musiałyby spłacać zaciągnięty kredyt już od pierwszego miesiąca. Bardzo często banki udzielają kredytów gotówkowych z odroczoną płatnością dla różnego typu przedsiębiorców na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności, a także na konieczne inwestycje, które nie przyniosą pierwszych zysków od pierwszego miesiąca. Banki w bardzo różny sposób podchodzą do tego jak będzie spłacana pozostała część kredytu gotówkowego. Niekiedy pieniądze przechodzą w poczet pozostałego salda kredytowego i raty kapitałowe w związku z tym zwiększają się. Inna metoda polega na tym, ze rat kredytu gotówkowego z odroczoną płatnością nie zwiększają się, natomiast zwiększa się sama ilość spłacanych rat. Niektóre banki oprócz możliwości odroczenia rat kredytu oferują także obniżkę ich oprocentowania. Za wakacje kredytowe wiele banków nie pobiera żadnych opłat. Czasami banki uzależniają możliwość przyznania karencji w spłatach rat kredytu gotówkowego od długości wcześniejszego terminowego ich spłacania, w ten sposób nagradzani są najlepsi klienci.