Obligacje zabezpieczone hipotecznie

W jaki sposób możemy zabezpieczyć hipotecznie roszczenia obligatariuszy? Jakie wymogi powinniśmy spełnić oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę jako przyszli obligatariusze obligacji zabezpieczonych hipotecznie.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent ( osoba, będąca podmiotem emitującym obligacje) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji oraz zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia.

Emitenci w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy mogą ustanowić określonego rodzaju zabezpieczenie. Zabezpieczeniem tym może być ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która stanowi własność emitenta bądź osoby trzeciej.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą o obligacjach, do ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wystarczające jest oświadczenie woli właściciela danej nieruchomości złożone w formie aktu notarialnego.

W przypadku ustanowienia hipoteki, w celu zabezpieczenia roszczeń- hipoteka powstanie przed dokonaniem określonego wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której hipoteka jest ustanowiona.

Nie oznacza to, że wpis w księdze wieczystej nie posiada żadnego znaczenia. Należy pamiętać, że dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej, ma bardzo duże znaczenie dla ujawnienia praw obligatariuszy wobec wszystkich potencjalnych klientów, zainteresowanych nabyciem nieruchomości.

Jeśli zaś jesteśmy skłonni nabyć obligacje zabezpieczone hipotecznie powinniśmy dokładnie prześledzić warunku emisji tych obligacji, stanem prawnym danej nieruchomości oraz z treścią umowy zawartej pomiędzy administratorem  hipoteki a emitentem.

Dzięki temu dużo szybciej podejmiemy decyzję odnośnie przyjęcia propozycji nabycia obligacji.

Podsumowując, bardzo częstym zabezpieczeniem roszczeń obligatariuszy związanych z obligacjami jest ustanowienie przez emitenta bądź przez podmiot osoby trzeciej hipoteki. Informacje dotyczące sposobu ustanowienia hipoteki oraz wymogów z tym związanych zawiera ustawa o obligacjach.

Nabywając zabezpieczone w ten sposób obligacje  powinniśmy posiadać większą pewność, że nasze roszczenia związane z obligacjami zostaną spełnione- nawet jeśli emitent zostanie niewypłacalny, możemy zaspokoić swoje potrzeby z nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

Dodaj komentarz